[1] Li Y Q, Qin Y P, Yang X B 2011 Procedia Engineering (Beijing: Elsevier Press) 26 738
[2] Jin L Z, Li J P, Sun Y F 2010 Prevention Theory of Mine Dust (Beijing: Scientific Press) p156 (in Chinese) [金龙哲, 李晋平, 孙玉福 2010 矿井粉尘防止理论 (北京: 科学出版社) 第156页]
[3] Jiang T, Ouyang J, Zhao X K, Ren J L 2011 Acta Phys. Sin. 60 054701 (in Chinese) [蒋涛, 欧阳洁, 赵晓凯, 任金莲 2011 物理学报 60 054701]
[4] Su T X, Ma L Q, Liu M B, Chang J Z 2013 Acta Phys. Sin. 62 064702 (in Chinese) [苏铁熊, 马理强, 刘谋斌, 常建忠 2013 物理学报 62 064702]
[5] Ma L Q, Chang J Z, Liu H T, Liu M B 2012 Acta Phys. Sin. 61 054701 (in Chinese) [马理强, 常建忠, 刘汉涛, 刘谋斌 物理学报 61 054701]
[6] Gao Y F, Sun D Y 2010 Chin. Phys. Lett. 27 066802
[7] Mei M F, Yu B M, Luo L, Cai J C 2010 Chin. Phys. Lett. 27 076802
[8] Wang X D, Peng X F, Duan Y Y, Wang B X 2007 Chin. J. Chem. Eng. 15 730
[9] Gong M G, Liu Y Y, Xu X L 2010 Chin. Phys. B 19 106801
[10] Chang J Z, Liu M B, Liu H T 2008 Acta Phys. Sin. 57 3954 (in Chinese) [常建忠, 刘谋斌, 刘汉涛 物理学报 57 3954]
[11] He Y L, Wang Y, Li Q 2011 Theory and Applications of Lattice Boltzmann Method (Beijing: Scientific Press) p48 (in Chinese) [何雅玲, 王勇, 李庆 2011 格子 Boltzmann方法的理论及应用 (北京: 科学出版社) 第48页]
[12] Xing X Q, Butler D L, Yang C 2006 Comp. Math. Sci. 7 1
[13] Dupuis A, Yeomans J M 2005 Langmuir 21 2624
[14] Wang W X, Shi J, Qiu B, Li H B 2010 Acta Phys. Sin. 59 8371 (in Chinese) [王文霞, 施娟, 邱冰, 李华兵 2008 物理学报 59 8371]
[15] Kawasaki A, Onishi J, Chen Y, Ohashi H 2007 Comp. Math. Appl. 55 1492
[16] Shi Z Y, Hu G H, Zhou Z W 2010 Acta Phys. Sin. 59 2595 (in Chinese) [石自媛, 胡国辉, 周哲玮 2010 物理学报 59 2595]
[17] Zu Y Q, Shi W Q 2005 Acta Mech. Sin. 37 164 (in Chinese) [祖迎庆, 施卫平 2005 力学学报 37 164]
[18] Yang J, Tan Y Z, Wu X K, Li G P 2009 Coal. Sci. 34 1105 (in Chinese) [杨静, 谭允祯, 伍修锟, 李改平 2009 煤炭学报 34 1105]
[19] Lee K S, Starov V M 2009 Colloid. Interf. Sci. 329 361
[20] Zhu Z Q, Wang Y, Liu Q S 2012 Jeng. Ther. 33 251 (in Chinese) [朱志强, 汪洋, 刘秋生 2012 工程热物理学报 33 251]
[21] Clanet C, Beguin C, Richard D 2004 J. Fluid. Mech. 517 199
[22] Hu G H, Xu A J, Xu Z, Zhou Z W 2008 Phys. Fluids. 20 102101
[23] Siddhartha F L, Vivek V B, Nigam K D P 2007 Chem. Eng. Sci. 62 7214