[1] Dai S X, Yu X Y, Zhang W, Lin C G, Song B A, Wang X S, Liu Y X, Xu T F, Nie Q H 2011 Laser & Optoelectronic Progress 48 90602 (in Chinese) [戴世勋, 於杏燕, 张巍, 林常规, 宋宝安, 王训四, 刘永兴, 徐铁峰, 聂秋华 2011 激光与光电子学进展 48 90602]
[2] Bureau B, Zhang X H, Smektala F, Adam J L, Troles J, Ma H L, Boussard-Plédel C, Lucas J, Lucas P, Le Coq, D, Riley M R, Simmons J H 2004 Phys. Non-Cryst. Solids 345-346 276
[3] Smektala F, Brilland L, Chartier T, Nguyen T N, Troles J, Niu Y F, Danto S, Traynor N, Jouan T 2006 J. Non-Cryst. Solids 61286 1280M
[4] Arai T, Kikuchi M, Saito M, Takizawa M 1988 J. Appl. Phys. 63 4359
[5] Kotsifaki D G, erafetinides A A 2011 Optics & Laser Technology 43 1448
[6] Papagiakoumou E, Papadopoulos D N, Serafetinides A A 2007 Opt. Commun. 276 80
[7] Houlzot P, Boussard-Plédel C, Faber A J, Cheng L K, Bureau B, Van Nijnatten P A, Gielesen W L M, Do Carmo J P, Lucas J 2007 Opt. Express 15 12529
[8] Cheng L K, Faber A J, Gielesen W, Boussard-Plédel C, Houizot P, Lucas J, Do Carmo J P 2005 Proc. SPIE 5905 1
[9] Tao L, Gu Z T 2009 Laser & Optoelectronics Progress 46 34
[10] Sanghera J S, Shaw L B, Aggarwal I D 2009 IEEE J. Quantum Electron. 15 114
[11] Hossain M A, Namihira Y, Islam M A, Razzak S M A, Hirako Y, Miyagi K, Kaijage S F, Higa H 2012 Optics & Laser Technology 44 1889
[12] Domachuk P, Wolchover N A, Cronin-Golomb M, Wang A, George A K, Cordeiro C M B, Knight J C, Omenetto F G 2008 Opt. Express 16 7161
[13] Ung B, Skorobogatiy M 2010 Opt. Express 18 8647
[14] Chen Y Z, Xu W C, Cui H, Chen W C, Liu S H 2003 Acta Optica Sinica 23 297 (in Chinese) [陈泳竹, 徐文成, 崔虎, 陈伟成, 刘颂豪 2003 光学学报 23 297]
[15] Price J H V, Feng X, Heidt A M, Brambilla G, Horak P, Poletti F, Ponzo G, Petropoulos P, Petrovich M, Shi J, Ibsen M, Loh W H, Rutt H N, Richardson D J 2012 Opt. Fiber Technol. 18 327
[16] Shaw L B, Nguyen V Q, Sanghera J S, Aggarwal I D, Thielen P A, Kung F H 2005 OSA Trends in Optics and Photonics Series 98 864
[17] Zhang B, Hou J, Jiang Z F 2010 Laser & Infrared 40 575 (in Chinese) [张斌, 侯静, 姜宗福 2010 激光与红外 40 575]
[18] Yan X, Chaudhari C, Qin G, Liao M, Suzuki T, Ohishi Y 2010 OPTO (San Francisco: International Society for Optics and Photonics) 7598 75981M
[19] Wang X Y, Li S G, Liu S, Yin G B, Li J S 2012 Chin. Phys. B 21 054220
[20] Liu Y X, Zhang P Q, XuY S, Dai S X, Wang X S, Xu T F, Nie Q H 2012 Acta Photonica Sinica 5 4 (in Chinese) [刘永兴, 张培晴, 许银生, 戴世勋, 王训四, 徐铁峰, 聂秋华 2012 光子学报 5 4]
[21] Yan P, Dong R, Zhang G, Li H, Ruan S, Wei H, Luo J 2013 Opt. Commun. 293 133
[22] Yi C S, Dai S X, Zhang P Q, Wang X S, Shen X, Xu T F, Nie Q H 2013 Acta Phy. Sin. 62 084206 (in Chinese) [易昌申, 戴世勋, 张培晴, 王训四, 沈祥, 徐铁峰, 聂秋华 2013 物理学报 62 084206]
[23] Du H L, Zheng Y, Li K, Fu X Y, Yan X 2008 Laser & Infrared (02) 161 (in Chinese) [杜海龙, 郑义, 李坤, 傅修远, 闫昕 2008 激光与红外 (02) 161]
[24] Zhao Y Y, Li S G 2006 academic conference of Chinese Optical Society (China GuangZhou) 2006 327 (in Chinese) [赵原源, 李曙光 中国光学学会2006年学术大会论文摘要集, 广州, 2006, 327]
[25] White TP, Kuhlmey BT, McPhedran R C, Maystre D, Renversez G, Martijn de Sterke C, Botten LC 2002 JOSA B 19 2322
[26] Kuhlmey B T, White T P, Renversez G, Maystre D, Botten LC, De Sterke C M, McPhedran R C 2002 JOSA B 19 2331
[27] Kuhlmey B T, McPhedran R C, Martijn de Sterke C, Kuhlmey 2004 Opt. Express B 12 1769
[28] Dai N L, Li Y, Peng J G, Li J Y 2011 Laser & Electronics Progress 48 1 (in Chinese) [戴能利, 李洋, 彭景刚, 李进延 2011 激光与光电子学进展 48 1]
[29] Liu Z L, Liu X D, Li S G, Zhou G Y, Hou L T 2006 Semiconductor Optoelectronics (06) 725 (in Chinese) [刘兆伦, 刘晓东, 李曙光, 周桂耀, 侯蓝田 2006 半导体光电 (06) 725]
[30] Du H L, Zheng Y, Fan X M, Li K, Fu X Y 2008 Semiconductor Optoelectronics (04) 568 (in Chinese) [杜海龙, 郑义, 樊心民, 李坤, 傅修远 2008 半导体光电 (04) 568]
[31] Li Y, Ge W P, Shen X W, Wang R, Yin H S 2009 Optical Fiber & Electric Cable and Their Applications (03) 12 (in Chinese) [黎永, 葛文萍, 申向伟, 王睿, 尹海水 2009 光纤与电缆及其应用技术 (03) 12]
[32] Troles J, Brilland L, Smektala F, Houizot P, Désévédavy F, Coulombier Q, Traynor N, Chartier T, Nguyen T N, Adam J L, Renversez G, Brilland L 2009 Fiber and Integrated Optics 28 11
[33] Wong W S, Peng X, McLaughlin J M, Dong L 2005 Opt. Letters 30 2855
[34] Mori K, Takara H, Kawanishi S, Saruwatari M, Morioka T 1997 Electron. Lett. 33 180639
[35] Hao Z J, Lei D J, Zhao C J, Xie D, Wen S C, Fan D Y 2011 Chinese J.Lasers (01) 156 (in Chinese) [郝志坚, 雷大军, 赵楚军, 谢栋, 文双春, 范滇元2011 中国激光 (01) 156]