[1] Ballman A A 2006 J. Am. Ceram. Soc. 48 112
[2] Buse K, Adibi A, Psaltis D 1998 Nature 393 665
[3] Li M H, Zhao Y Q, Xu K B 1995 Chin. Sci. Bull. 41 655
[4] Kong Y F, Xu J J, Zhang G Y 2005 Multifunctional Photovoltaic Material–Lithium Niobate Crystal (Beijing:Science Press) p263(in Chinese)[孔勇发, 许京军, 张光寅2005多功能光电材料––铌酸锂晶体(北京:科学出版社)第263页]
[5] Liu D, Liu L, Liu Y, Zhou C, Xu L 2000 Appl. Phys. Lett. 77 2964
[6] Yang Y P, Buse K, Psaltis D 2002 Opt. Lett. 27 158
[7] Fu B, Zhang G Q, Liu X M, Shen Y, Xu Q J, Kong Y F 2008 Acta Phys. Sin. 57 2946 (in Chinese)[付博, 张国权, 刘祥明, 申岩, 徐庆君, 孔勇发2008物理学报57 2946]
[8] Zhen X, Li Q, Xu Y 2005 Appl. Opt. 44 4569
[9] Abrahams S C, Hamilton W C, Reddy J M 1966 J. Phys. Chem. Solids 27 1013
[10] Segall M D, Lindan P J D, Probert M J, Pickard J, Hasnip P J, Clark S J, Payne M C 2002 J. Phys. Condens. Matter 14 2717
[11] Vanderbilt D 1990 Phys. Rev. B 41 7892
[12] Tian F H, Liu C B 2006 J. Phys. Chem. B 110 17866
[13] Zhao B Q, Zhang Y, Qiu X Y, Wang X W 2015 Acta Phys. Sin. 64 124210 (in Chinese)[赵佰强, 张耘, 邱晓燕, 王学维2015物理学报64 124210]
[14] Wang W, Wang R, Zhang W, Xing L L, Xu Y L, Wu X H 2013 Phys. Chem. Chem. Phys. 15 14347
[15] Zeng F, Sheng P, Tang S G, Pan F, Yan S W, Hu C F, Zou Y, Huang Y Y, Jiang Z, Guo D 2012 Mater. Chem. Phys. 136 783
[16] Corradi G, Sothe H, Spaeth J M, Polgar K 1998 J. Phys. Condens. Matter 2 543
[17] Kong Y F, Wen J, Wang H N 1995 Appl. Phys. Lett. 66 280
[18] Lerner P, Legras C, Dumas J P 1968 J. Cryst. Growth 3 231
[19] Veithen M, Gonze X, Ghosez P 2004 Phys. Rev. Lett. 93 187401
[20] White R T, Mckinnie I T, Butterworth S D, Baxter G W, Warrington D M, Smith P G R 2003 Appl. Phys. B 77 547
[21] Mamoun S, Merad A E, Guilbert L 2013 J. Comput. Mater. Sci. 79 125
[22] Shen X C 2002 Spectra and Optical Properties of Semiconductors (Vol. 2)(Beijing:Science Press) p76(in Chinese)[沈学础2002半导体光谱和光学性质(第二版) (北京:科学出版社)第76页]
[23] Liu Y, Kitamura K, Takekawa S 2002 Appl. Phys. Lett. 81 2686
[24] Bae S I, Ichikawa J, Shimamura K, Onodera H, Fukuda T 1997 J. Cryst. Growth 180 94
[25] Yang Y P, Psaltis D, Luennemann M, Berben D, Hartwig U, Buse K 2003 J. Opt. Soc. Am. B 20 149
[26] Hesselink L, Orlov S S, Liu A, Akella A, Lande D, Neurgaonkar R R 1998 Science 282 1089
[27] Lei X W, Lin Z, Zhao H 2011 J. Atomic and Molecular Phys. 28 944 (in Chinese)[雷晓蔚, 林竹, 赵辉2011原子与分子物理学报28 944]
[28] Liu D, Liu L, Zhou C, Zhang J, Xu L 2002 Microwave Opt. Technol. Lett. 32 423
[29] Zhang G, Tomita Y, Zhang X, Sunarno S 2002 Appl. Phys. Lett. 81 1393