[1] Kothnur P S, Yuan X, Raja L L 2003 Appl.Phys. Lett. 82 529
[2] Kothnur P S, Raja L L 2005 J. Appl. Phys. 97 043305
[3] Kushner M J 2004 J. Appl. Phys. 95 846
[4] Miclea M, Kunze K, Heitmann U, Florek S, Franzke J, Niemax K 2005 J. Phys. D: Appl. Phys. 38 1709
[5] Munoz-Serrano E, Hagelaar G, Callegari T, Boeuf J P, Pitchford L C 2006 Plasma Phys. Control. Fusion 48 391
[6] Deconinck T, Raja L L 2009 Plasma Process. Polym. 6 335
[7] Yao X L, Wang X B, Lai J J 2003 Acta Phys. Sin. 52 1450 (in Chinese)[姚细林、王新兵、赖建军 2003 物理学报52 1450]
[8] Zhou L N, Wang X B 2004 Acta Phys. Sin. 53 3440 (in Chinese)[周俐娜、王新兵 2004 物理学报53 3440]
[9] Boeuf J P, Pitchford L C 1995 Phys. Rev. E 51 1376
[10] Zhang H Y, Wang D Z, Wang X G 2007 Chin. Phys. 16 1089
[11] Li Y X, Ma Y, Shao X J, Zhang G J 2010 Acta Phys. Sin. 59 8747 (in Chinese)[李娅西、马 跃、邵先军、张冠军 2010 物 理学报 59 8747] 〖12] Ouyang J M, Shao F Q, Wang L, Fang T Z, Liu J Q 2006 Acta Phys. Sin. 55 4974 (in Chinese)[欧阳建明、邵福球、王 龙、房同珍、刘建全 2006 物理学报55 4974]
[12] Brown S C 1966 Basic Data of Plasma Physics (Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology Press)p182
[13] Passchier J D P, Goedheer W J J 1993 J. Appl. Phys. 74 3744
[14] Zhao Y L 2008 MS Thesis(Dalian: Dalian University of Technology)(in Chinese) [赵永莉 2008 硕士学位论文 (大连:大连理工大学)]
[15] Barnes M S, Colter T J, Elta M E 1986 J. Appl. Phys. 61 81
[16] Qiu L, Meng Y D, Ren Z X 2006 Acta Phys. Sin. 55 5872 (in Chinese)[裘 亮、孟月东、任兆杏 2006 物理学报 55 5872]
[17] Xia G Q, Sadeghi N 2009 29th International Conference on Phenomena in Ionized Gases, Cancún, México, July 12—17, 2009, p10