[1] Fu C, Lin B B, Miao Y S, Liu X, Chen J J 2011 Opt. Commun. 284 5415
[2] Tang G, Liao X F 2005 Chaos Soliton. Fract. 23 1901
[3] Zhang L H, Liao X F, Wang X B 2005 Chaos Soliton. Fract. 24 759
[4] Xiang T, Wong K W, Liao X F 2007 Chaos 17 12
[5] Pareek N K, Patidar V, Sud K K 2006 Image Vision Comput. 24 926
[6] Wong K, Kwok B, Law W 2008 Phys. Lett. A 372 2645
[7] Wang J, Jiang G P 2011 Acta Phys. Sin. 6 060503 (in Chinese) [王静, 蒋国平 2011 物理学报 6 060503]
[8] Liu Y R, Wu Z M, Wu J G, Li P, Xia G Q 2012 Acta Phys. Sin. 61 024203 (in Chinese) [刘宇然, 吴正冒, 吴加贵, 李萍, 夏光琼 2012 物理学报 61 024203]
[9] Ashraf A Z, Abdulnasser A R 2011 Commun. Nonlinear Sci Numer Simulat. 16 3721
[10] Qiu S S, Chen Y F,Wu M , Ma Z G, Long M, Liu X Y 2006 J. Circ Sys. 11 98 (in Chinese) [丘水生, 陈艳峰, 吴敏, 马在光, 龙敏, 刘雄英 2006 电路与系统学报 11 98]
[11] Long M, Qiu S S, Peng F 2006 Chin. J. Radio Sci. 21 74 (in Chinese) [龙敏, 丘水生, 彭飞 2006 电波科学学报 21 74]
[12] Xiang F, Xiao H J, Qiu S S 2007 J. South China Univ. Technol (Natl. Sci. Ed.) 35 31 (in Ch inese) [向菲, 肖慧娟, 丘水生 2007 华南理工大学学报(自然科学版) 35 31]
[13] Jin J X, Qiu S S 2010 Acta Phys. Sin. 59 792 (in Chinese) [晋建秀, 丘水生 2010 物理学报 59 792]
[14] Sanchez L C, Trejo G R, Munoz P J M, Tlelo C E 2010 Nonlinear Dyn. 61 331
[15] Yang Z M, Zhang J, Ma Y J, Bai Y L, Ma S Q 2010 Acta Phys. Sin. 59 3007 (in Chinese) [杨志民, 张洁, 马永杰, 摆玉龙, 马胜前 2010 物理学报 59 3007]
[16] Zhang Z Z 2004 Introduction to Modern Cryptography (Beijing: Beijing University of Posts and Telecomm unications Press) p106 (in Chinese) [章照止 2004 现代密码学基础 (北京: 北京邮电大学出版社) 第106页]
[17] Sanchez L C 2011 Appl. Math. Comput. 217 4350
[18] Zhang C X, Yu S M 2009 Acta Phys. Sin. 58 0120 (in Chinese) [张朝霞, 禹思敏 2009 物理学报 58 0120]
[19] Ming H J, Zih H C, Jian H C, Yan H C 2007 Microprocess Microsy91 102