[1] Xia Y J, Guan Z S, Qin H C, Li W Y 2011 Acta Phys. Sin. 40 580 (in Chinese) [夏玉静, 管自生, 秦洪春, 李伟英 2011 物理学报 40 580]
[2] Tang Z K 2005 Acta Phys. Sin. 34 21 (in Chinese) [汤子康 2005 物理学报 34 21]
[3] Chang Y Q, Ni S L, Long Y, Ye R C 2006 Acta Phys. Sin. 55 5409 (in Chinese) [常永勤, 倪赛力, 龙毅, 叶荣昌 2006 物理学报 55 5409]
[4] Sasa S, Hayafuji T, Kawasaki M, Koike K, Yano M, Inoue M 2007 IEEE 28 543
[5] Ohtomo A, Kawasaki M, Ohkubo, Koinuma H, Yasuda T, Segawa Y 1999 Appl. Phys. Lett. 75 980
[6] Ye J D, Pannirselvam S, Lim S T, Bi J F, Sun X W, Lo GQ, Teo K L 2010 Appl. Phys. Lett. 97 111908
[7] Ye J D, Lim S T, Michel B, Gu S L, Zheng Y D, Hark H T, Chennupati J, Sun X W, Kie L T 2012 Scientific Reports 2 533
[8] Kong Y C, Zheng Y D, Chu R M, Gu S L 2003 Acta Phys. Sin. 52 1756 (in Chinese) [孔月婵, 郑有炓, 储荣明, 顾书林 2003 物理学报 52 1756]
[9] Yu H T, Kevin F B 2002 J. Appl. Phys. 91 3730
[10] Ma L, Wang Y, Yu Z P, Tian L L 2005 Research & Progress of SSE Solid State Electronics 25 172 (in Chinese) [祃龙, 王燕, 余志平, 田立林 2005 固体电子学研究与进展 25 172]
[11] Liu F, Wang T, Yao J Q 2006 Science Technology and Engineering 23 4682 (in Chinese) [刘芳, 王涛, 姚建铨 2006 科学技术与工程 23 4682]
[12] Zheng Z W, Shen B, Tang N, Zhang R, Shi Y, Zheng Y D, Gui Y S, Qiu Z J, Jiang C P, Guo S L, Chu Q H 2004 Acta Phys. Sin. 53 596 (in Chinese) [郑泽伟, 沈波, 唐宁, 张荣, 施毅, 郑有炓, 桂永胜, 仇志军, 蒋春萍, 郭少令, 褚君浩 2004 物理学报 53 596]
[13] Kong Y C, Zheng Y D, Zhou C H, Deng Y Z, Gu S L, Shen P, Zhang R, Han P, Jiang R L, Shi Y 2004 Acta Phys. Sin. 53 2320 (in Chinese) [孔月婵, 郑有炓, 周春红, 邓永桢, 顾书林, 沈波, 张荣, 韩平, 江若琏, 施毅 2004 物理学报 53 2320]
[14] Liu H X, Lu F M, Wang Y H, Song D J, Wu Y 2011 Journal of Xidian University (Natural Science Edition) 38 147 (in Chinese) [刘红侠, 卢风铭 王勇淮, 宋大建, 武毅 2011 西安电子科技大学学报 (自然科学版 38 147]
[15] Tampo H, Shibata H, Matsubara K, Yamada A, Fons P, Niki S 2006 Appl. Phys. Lett. 89 132113
[16] Chen H, Gu S L, Liu J G, Ye J D, Tang K, Zhu S M, Zheng Y D 2011 Appl. Phys. Lett. 99 211906
[17] Nakano M, Tsukazaki A, Ueno K, Gunji R Y, Ohtomo A, Fukumura T, Kawasaki M 2010 Appl. Phys. Lett. 96 052116
[18] Park S H, Ahn D 2005 Appl. Phys. Lett. 87 253509
[19] Chen X Y, Fang F, Ng A M C, Aleksandra B D, Cheah K W, Ling C C, Chan W K, Fong P W K, Lui H F, Surya C 2011 J. Appl. Phys. 109 084330
[20] Wood C, Jena D 2008 Polarization Effects in Semiconductors From Ab Initio Theory to Device Applications (New York: Springer) p14-86
[21] Kong Y C 2007 Ph. D. Dissertation (Nanjing: Nanjing University) (in Chinese) [孔月婵 2007 博士学位论文 (南京: 南京大学)]
[22] Tan I H, Snider G L, Chang L D, Hu E L 1990 J. Appl. Phys. 68 4071
[23] Wang Y F, Tang L B 2010 Infrared Technology 32 213 (in Chinese) [王忆锋, 唐利斌 2010 红外技术 32 213]
[24] Yu D H, Tang H Z 2003 Numerical Solution of Differential Equations (Beijing: Science Press) p176-177 (in Chinese) [余德浩, 汤华中 2003 微分方程数值解法 (北京: 北京科学出版社) 第176–177页]
[25] Tampo H, Shibata H, Maejima K, Yamada A, Matsubara K 2008 Appl. Phys. Lett. 93 2104
[26] Sasa S, Tamaki T, Koike K, Yano M, Inoue M 2008 J. Phys. 109 012030