[1] Atzeni S, ter-Vehn J M (translated by Shen B F) 2004 The Physics of Inertial Fusion (1st Ed.) (Beijing: Higher Education Press) pp1-10 (in Chinese) [Atzeni S, ter-Vehn J M 著, (沈百飞译) 2004 惯性聚变物理 (北京: 科学出版社) 第1-10页]
[2] Garnier J 2005 Phys. Plasmas 12 012704
[3] Garnier J, Cherfils-Clerouin C 2008 Phys. Plasmas 15 102702
[4] Betti R, Zhou C, Anderson K, Perkins L, Theobakd W, Solodov A 2007 Phys. Rev. Lett. 98 155001
[5] Sangster T, Goncharov V, Radha P, Smalyuk V, Betti R, Craxton R, Delettrez J, Edgell D, Glebov V, Harding D, Jacobs-Perkins D, Knauer J, Marshall F, McCrory R, McKenty P, Meyerhofer D, Regan S, Saka W, Short R, Skupsky S, Soures J, Stoeckl C, Yaakobi B 2008 Phys. Rev. Lett. 100 185006
[6] Lafon M, Ribeyre X, Schurtz G 2010 Phys. Plasmas 17 052704
[7] Welser L, Haynes D, Mancini R, Cooley J, Tommasini R, Golovkin I, Sherrill M, Haan S 2009 High Energy Density Physics 5 249
[8] Pu Y D, Zhang J Y, Yang J M, Huang T X, Ding Y K 2011 Chin. Phys. B 20 015202
[9] Hammel B, Scott H, Regan S, Cerjan C, Clark D, Edwards M, Epstein R, Glenzer S, Haan S, Izumi N, Koch J, Kyrala G, Landen O, Langer S, Peterson K, Smalyuk V, Suter L, Wilson D 2011 Phys. Plasmas 18 056310
[10] Welser L, Mancini R, Haynes D, Haan S, Golovkin I, MacFarlane J, Radha P, Delettrez J, Regan S, Koch J, Izumi N, Tommasini R, Smalyuk V 2007 Phys. Plasmas 14 072705
[11] Welser L, Mancini R, Nagayama T 2006 Rev. Sci. Instrum. 77 10E320
[12] Izumi N, Barbee T, Koch J 2006 Rev. Sci. Instrum. 77 083504
[13] MacFarlane J, Golovkin I, Mancini R, Welser L, Bailey J, Koch J, Mehlhorn T, Rochau G, Wang P, Woodruff P 2005 Phys. Rev. E 72 066403
[14] Regan S, Delettrez J, Epstein R, Jaanimagi P, Yaakobi B, Smalyuk V, Marshall F, Meyerhofer D, Seka W 2002 Phys. Plasmas 9 1357
[15] Welser L, Mancini R, Koch J, Izumi N, Tommasini R, Haan S, Haynes D, Golovkin I, MacFarlane J, Delettrez J, Marshall F, Regan S, Smalyuk V, Kyrala G 2007 Phys. Rev. E 76 056403
[16] Golovkin I, Mancini R, Louis S, Ochi Y, Fujita K, Nishimura H, Shirga H, Miyanaga N, Azechi H, Butzbach R, Uschmann I, Forster E, Delettrez J, Koch J, Lee R, Klein L 2002 Phys. Rev. Lett. 88 045002
[17] Koch J, Haan S, Mancini R 2004 J. Quantit. Spectrosc. Radiat. Transfer 88 433
[18] Wang L Q, Wang W M 2014 Chin. Phys. B 23 028703
[19] Duan B, Wu Z Q, Wang J G 2009 Sci. China G 39 43 (in Chinese) [段斌, 吴泽清, 王建国 2009 中国科学G辑 39 43]
[20] Dong J J, Ding Y K, Zhang J Y, Chen B L, Yang Z H, Deng B, Yuan Z, Jiang S E 2012 Acta Phys. Sin. 61 225204 (in Chinese) [董建军, 丁永坤, 张继彦, 陈伯伦, 杨正华, 邓博, 袁铮, 江少恩 2012 物理学报 61 225204]
[21] Xiang Z L, Yu C X 1982 High Temperature Plasma Diagnostict Technology (Shanghai: Shanghai Scientific Technology Press) p14 (in Chinese) [项志遴, 余昌璇 1982 高温等离子体诊断技术 (上海: 上海科学技术出版社) 第14页]