[1] Hanson J E 1996 Ph. D. Dissertation (Stanford: Stanford University)
[2] Sheikh S I 2005 Ph. D. Dissertation (Maryland: University of Maryland)
[3] Liu J, Wu J, Xiong L, Fang J C, Liu G 2017 Chin. J. Electron 6 1325
[4] Taylor J H 1992 Philos. T. R. Soc. A 341 117
[5] Tran N D, Renaux A, Boyer R, Marcos S 2014 IEEE Trans. Aeros. Elec. Sys. 50 786
[6] Kang Z W, He X, Liu J 2016 Optik 127 5050
[7] Zhang H, Xu L P, Xie Q, Luo N 2011 Acta Phys. Sin. 60 049701 (in Chinese) [张华, 许录平, 谢强, 罗楠 2011 物理学报 60 049701]
[8] Fang H Y, Liu B, Li X P, Sun H F, Xue M F, Shen L R, Zhu J P 2016 Acta Phys. Sin. 65 119701 (in Chinese) [方海燕, 刘兵, 李小平, 孙海峰, 薛梦凡, 沈利荣, 朱金鹏 2016 物理学报 65 119701]
[9] Liu J, Fang J C, Wu J, Kang Z W, Ning X L 2014 IET Radar Sonar Navig 8 1154
[10] Emadzadeh A A, Speyer J L 2011 IEEE Trans. Aeros. Elec. Sys. 47 2317
[11] Emadzadeh A A, Speyer J L 2010 IEEE Trans. Sig. Proc. 58 4484
[12] Li J X, Ke X Z 2010 Acta Astronom. Sin. 51 263 (in Chinese) [李建勋, 柯熙政 2010 天文学报 51 263]
[13] Do T T, Gan L, Nguyen N H, Tran T D 2012 IEEE Trans. Sig. Proc. 60 139
[14] Su Z, Xu L P, Gan W 2011 Sci. Sin.: Phys. Mech. Astron. 41 681 (in Chinese) [苏哲, 许录平, 甘伟 2011 中国科学: 物理学 力学 天文学 41 681]
[15] Li S L, Liu K, Xiao L L 2014 Optik 125 1875
[16] Shen L R, Li X P, Sun H F, Fang H Y, Xue M F 2016 Optik 127 4379
[17] Golshan A R, Sheikh S I 2007 Annual Meeting of Institute of Navigation Cambrige, MA, USA, April 23-25, 2007 p413
[18] Shi G, Lin J, Chen X Y, Qi F, Liu D H, Zhang L 2008 IEEE Trans. Sig. Proc. 55 379
[19] Tropp J A, Gilbert A C 2007 IEEE Trans. Sig. Proc. 53 4655
[20] RXTE https://heasarc nasa gov/docs/archive html [2017-5-24]