[1] Liu J, Bai J H, Ni K, Jing H M, He X D, Liu D H 2008 Acta Phys. Sin. 57 260 (in Chinese) [刘 娟、白建辉、倪 恺、景红梅、何兴道、刘大禾 2008 物理学报 57 260]
[2] Chen X D, Shi J W, Liu J, Liu B, Xu Y X, Shi J L, Liu D H 2010 Acta Phys. Sin. 59 1047 (in Chinese) [陈旭东、石锦卫、刘 娟、刘 宝、徐艳霞、史久林、刘大禾 2010 物理学报 59 1047]
[3] Wang S, Chen J, Tong L X, Gao Q S, Liu C, Tang C 2008 Acta Phys. Sin. 57 1719 (in Chinese) [汪 莎、陈 军、童立新、高清松、刘 崇、唐 淳 2008 物理学报 57 1719]
[4] Guo S F, Lin W X, Lu Q S, Chen S, Lin Z Z, Deng S Y, Zhu Y X 2007 Acta Phys. Sin. 56 2218 [郭少锋、林文雄、陆启生、陈 燧、林宗志、邓少永、朱永祥 2007 物理学报 56 2218]
[5] Wang Y L, Lü Z W, Wang S Y, Zheng Z X, He W M 2009 Acta Phys. Sin. 58 4675 (in Chinese) [王雨雷、吕志伟、王双义、郑振兴、何伟明 2009 物理学报 58 4675]
[6] Gao W, Lü Z W, He W M, Hasi W L J, Zhang Z 2008 Chin. Phys. B 17 3765
[7] Gao W, Lü Z W, He W M, Dong Y K 2008 Acta Phys. Sin. 57 2248 (in Chinese) [高 玮、吕志伟、何伟明、董永康 2008 物理学报 57 2248]
[8] Gong H P, Lü Z W, Lin D Y, Liu S J 2007 Acta Phys. Sin. 56 5263 (in Chinese) [龚华平、吕志伟、林殿阳、刘松江 2007 物理学报 56 5263]
[9] Lü Y L, Lü Z W, Dong Y K 2007 Acta Phys. Sin. 56 5849 (in Chinese) [吕月兰、吕志伟、董永康 2007 物理学报 56 5849]
[10] Hasi W L J, Lu H H, Gong S, Fu M L, Lü Z W, Lin D Y, He W M 2009 Chin. Phys. B 18 2835
[11] Hasi W L J, Lu H H, Fu M L, Gong S, Lü Z W, Lin D Y, He W M, Gao W 2009 Chin. Phys. B 18 5362
[12] Yoshida H, Kmetik V, Fujita H, Nakatsuka M, Yamanaka T, Yoshida K 1997 Appl. Opt. 36 3739
[13] Hasi W LJ, Lü Z W, Gong S, Liu S J, Li Q, He W M 2008 Appl. Opt. 47 1010
[14] Park H, Lim C, Yoshida H, Nakatsuka M 2006 Jpn. J. Appl. Phys. 45 5073
[15] Hasi W L J, Lü Z W, Gong S, He W M, Lin D Y, Zhang W 2008 Acta Phys. Sin. 57 6360 (in Chinese) [哈斯乌力吉、吕志伟、公 胜、何伟明、林殿阳、张 伟 2008 物理学报 57 6360]
[16] Gong S, Hasi W L J, Lü Z W, Dong F L, Lin D Y, He W M, Zhao X Y, Fan R Q 2009 Acta Phys. Sin. 58 304 (in Chinese) [公 胜、哈斯乌力吉、吕志伟、董粉丽、林殿阳、何伟明、赵晓彦、范瑞清 2009 物理学报 58 304]
[17] Hasi W L J, Lü Z W, Liu S J, He W M, Zhao X Y, Zhang W 2008 Acta Phys. Sin. 57 2976 (in Chinese) [哈斯乌力吉、吕志伟、刘述杰、何伟明、赵晓彦、张 伟 2008 物理学报 57 2976]
[18] Hasi W L J, Li X, Guo X Y, Lu H H, Lü Z W, Lin D Y, He W M, Fan R Q 2010 Acta Phys. Sin. 59 8554 (in Chinese) [哈斯乌力吉、李 杏、郭翔宇、鲁欢欢、吕志伟、林殿阳、何伟 明、范瑞清 2010 物理学报 59 8554] [19] Andreew N F 1982 Opt. Spectrosc (USSR) 53 4
[19] Hasi W L J, Liu S J, Lü Z W, Yin G H, Teng Y P, He W M, Zhao X Y 2008 Acta Phys. Sin. 57 1709 (in Chinese) [哈斯乌力吉、刘述杰、吕志伟、尹国和、何伟明、赵晓彦2008 物理学报 57 1709]
[20] Xia S Z, Luo Y M 2005 Organic Chemistry (Wuhan: Huazhong University of Science and Technology Press) p7, 28
[21] Fedosejevs R, Offenberger A A 1985 IEEE J. Quantum Electron. 21 1558
[22] He W M, Lü Z W, Wang Q, Ma Z G 1996 Acta Opt. Sin. 16 1431 (in Chinese) [何伟明、吕志伟、王 琪、马祖光 1996 光学学报 16 1431]
[23] Wang C, Lü Z W, Wang X H, Lin D Y, Han S Y, Zhao X Y 2001 The proceeding of the 6th National Youth Academic Interchange Conference of Laser Science and Technology 481 (in Chinese) [王 超、吕志伟、王晓慧、林殿阳、韩松巍、赵晓彦 2001 第六届全国激光科学技术青年学术交流会议论文集 481]