[1] Yusa N 2009 Nondestruct. Test. Evat. 24 39
[2] Huang S L, Xu C, Zhao W, Xu P 2011 J. Tsinghua Univ. ( Sci. Techn.) 51 390 (in Chinese) [黄松岭, 徐琛, 赵伟, 许鹏 2011 清华大学学报(自然科学版) 51 390]
[3] Chen D Z, Huang Z H, Liao S S, Nie Y 2007 J. Huazhong Univ. Sci. Techn. (Nat. Sci. Ed.) 35 41 (in Chinese) [陈德智, 黄振华, 廖述圣, 聂勇 2007 华中科技大学学报(自然科学版) 35 41]
[4] Wu X J, Huang C, Ding X, Lin S Q, Shen G T 2010 Nondestr. Test. 32 127 (in Chinese) [武新军, 黄琛, 丁旭, 林树青, 沈功田 2010 无损检测 32 127]
[5] Hao K S, Huang S L, Zhao W, Wang S 2011 Acta Phys. Sin. 60 078103 (in Chinese) [郝宽胜, 黄松岭, 赵伟, 王珅 2011 物理学报 60 078103]
[6] Xie L, Lei Y Z 2006 Acta Phys. Sin. 55 4397 (in Chinese) [谢莉, 雷银照 2006 物理学报 55 4397]
[7] Dodd C V, Deeds W E 1968 J. Appl. Phys. 39 2829
[8] Dodd C V, Cheng C C, Deeds W E 1974 J. Appl. Phys. 45 638
[9] Theodoulidis T P, Kriezis E E 2005 J. Mater. Process. Technol. 161 343
[10] Theodoulidis T P 2004 Int. J. Appl. Electromagn. Mech. 19 207
[11] Theodoulidis T P 2008 J. Appl. Phys. 103 024905
[12] Theodoulidis T P, Poulakis N 2010 NDT E Int. 43 13
[13] Bowler J R, Theodoulidis T P 2005 J. Phys. D 38 2861
[14] Sun H, Bowler J R, Theodoulidis T P 2005 IEEE Trans. Magn. 41 2455
[15] Skarlatos A, Theodoulidis T P 2010 IEEE Trans. Magn. 46 3885
[16] Fan M B, Huang P J, Ye B, Hou D B, Zhang G X, Zhou Z K 2009 Acta Phys. Sin. 58 5950 (in Chinese) [范孟豹, 黄平捷, 叶波, 侯迪波, 张光新, 周泽魁 2009 物理学报 58 5950]
[17] Hu J H 2008 Numerical Method (Xuzhou: China University of Ming and Technology Press) p119 (in Chinese) [胡建华 2008 数值计算方法 (徐州: 中国矿业大学出版社) 第119页]