[1] Fan H Y, Klauder J R 1994 Phys. Rev. A 49 704
[2] Fan H Y, Chen J H 2015 Front. Phys. 10 1
[3] Fan H Y, Chen J H, Zhang P F 2015 Front. Phys. 10 187
[4] Jia F, Xu S, Deng C Z, Liu C J, Hu L Y 2016 Front. Phys. 11 110302
[5] Fan H Y 1997 Representation and Transformation Theory in Quantum Mechanics (Shanghai: Shanghai Scientific and Technical Publishers) (in Chinese) [范洪义 1997 量子力 学表象与变换论 (上海: 上海科学技术出版社)]
[6] Hu L Y, Fan H Y 2009 Opt. Commun. 282 4379
[7] Jia F, Liu C J, Hu Y Q, Fan H Y 2016 Acta Phys. Sin. 65 220302 (in Chinese) [贾芳, 刘寸金, 胡银泉, 范洪义 2016 物理学报 65 220302]
[8] Fan H Y, Liang X T 2001 Phys. Lett. A 291 61
[9] Zheng K M, Liu S Y, Zhang H L, Liu C J, Hu L Y 2014 Front. Phys. 9 451
[10] Li H R, Li F L, Yang Y 2006 Chin. Phys. B 15 2947
[11] He G Q, Zhu S W, Guo H B, Zeng G H 2008 Chin. Phys. B 17 1263
[12] Zhou N R, Li J F, Yu Z B, Gong L H, Farouk A 2017 Quantum Inform. Proc. 16 UNSP4
[13] Gong L H, Song H C, He C S, Liu Y, Zhou N R 2014 Phys. Scripta 89 035101
[14] Bartley T J, Crowley P J D, Datta A, Nunn J, Zhang L, Walmsley I 2013 Phys. Rev. A 87 022313
[15] DellAnno F, de Siena S, Illuminati F 2006 Phys. Rep. 428 53
[16] Liu J B, Wang J J, Xu Z 2017 Chin. Phys. B 26 014201
[17] Hu L Y, Liao Z Y, Zuabiry M S 2017 Phys. Rev. A 95 012310
[18] Ye W, Zhang K Z, Zhang H L, Xu X X, Hu L Y 2018 Laser Phys. Lett. 15 025204
[19] Ouyang Y, Wang S, Zhang L J 2016 J. Opt. Soc. Am. B 33 1373
[20] Joo J, Munro W J, Spiller T P 2011 Phys. Rev. Lett. 107 083601
[21] Hu L Y, Wei C P, Huang J H, Liu C J 2014 Opt. Commun. 323 68
[22] Koniorczyk M, Kurucz Z, Garis A, Janszky J 2000 Phys. Rev. A 62 013802
[23] Paris M G A 2000 Phys. Rev. A 62 033813
[24] Xu X X, Hu L Y, Liao Z Y 2018 J. Opt. Soc. Am. B 35 174
[25] Ralph T C, White A G, Munro W J, Milburn G J 2001 Phys. Rev. A 65 012314
[26] Knill E, Laflamme R, Milburn G J 2001 Nature 409 46
[27] Braunstein S L, van Loock P 2005 Rev. Mod. Phys. 77 513
[28] Hu L Y, Fan H Y 2009 Int. J. Mod. Phys. A 24 2689
[29] Jia F, Xu X X, Liu C J, Huang J H, Hu L Y, Fan H Y 2014 Acta Phys. Sin. 63 220301 (in Chinese) [贾芳, 徐学翔, 刘寸金, 黄接辉, 胡利云, 范洪义 2014 物理学报 63 220301]
[30] Skaar J, Garca Escartn J C, Landro H 2004 Am. J. Phys. 72 1385
[31] Hu L Y, Fan H Y 2009 Europhys. Lett. 85 60001
[32] Odemir S K, Miranowicz A, Koashi M, Imoto N 2001 Phys. Rev. A 64 063818