Research on biomolecule-gate AlGaN/GaN high-electron-mobility transistor biosensors
Acta Physica Sinica
Citation Search Quick Search
Acta Phys. Sin  2014, Vol. 63 Issue (7): 070204     doi:10.7498/aps.63.070204
GENERAL Current Issue| Archive| Adv Search  |   
Research on biomolecule-gate AlGaN/GaN high-electron-mobility transistor biosensors
Li Jia-Dong1 2, Cheng Jun-Jie3, Miao Bin1 2, Wei Xiao-Wei1 2, Zhang Zhi-Qiang4, Li Hai-Wen4, Wu Dong-Min1 2
1. International Laboratory for Adaptive Bio-nanotechology, Suzhou institute of Nano-tech and Nano-bionics, Chinese Academy of Sciences, Suzhou 215123, China;
2. Key Laboratory of Nanodevices and Applications, Suzhou Institute of Nano-tech and Nano-bionics, Chinese Academy of Sciences, Suzhou 215123, China;
3. Heifei instituts of physical science, Chinese Academy of Sciences, Hefei 230031, China;
4. Suzhou Institute of Biomedical Engineering and Technology, Chinese Academy of Sciences, Suzhou 215163, China
Copyright © Acta Physica Sinica
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China
Tel: 010-82649294,82649829,82649863   E-mail: aps8@iphy.ac.cn