[1] Sun M S, Wang X M, Luo Y, Xu H G, Yi Z A 1996 Quarterly Journal of Applied Meteorology 7 336 (in Chinese) [孙明生、汪细明、罗 阳、徐华刚、易志安 1996 应用气象学报 7 336]
[2] Yao J Q,Dai J H,Yao Z Q 2005 Journal of Applied Meteorological Science 16 746 (in Chinese) [姚建群、戴建华、姚祖庆 2005 应用气象学报 16 746]
[3] Qi L B,Chen C H,Liu Q J 2006 Acta Meteorologica Sinica 64 112 (in Chinese) [漆粱波、陈春红、刘强军 2006 气象学报 64 112]
[4] Feng G L,Dong W J,Jia X J 2004 Chin. Phys. 13 413
[5] Xu W H,Ni Y Q 2009 Journal of Applied Meteorological Science 20 267 (in Chinese) [徐文慧、倪允琪 2009 应用气象学报 20 267]
[6] Qi X X,Zheng Y G 2009 Journal of Applied Meteorological Science 20 286 (in Chinese) [祁秀香、郑永光 2009 应用气象学报 20 286]
[7] Li Z N,Li T F 2000 Quarterly Journal of Applied Meteorology 11 304 (in Chinese) [李志楠、李廷福 2000 应用气象学报 11 304]
[8] Du B Y,Guan L,Yao Z Q,Yuan Z H 2000 Journal of Nanjing Institude of Meteorology 23 242 (in Chinese) [杜秉玉、官 莉、姚祖庆、袁招洪 2000 南京气象学院学报 23 242]
[9] Yuan M Y,Li Z C,Zhang X L 2010 Acta Meteorologica Sinica 68 125 (in Chinese) [袁美英、李泽春、张小玲 2010 气象学报 68 125]
[10] Shi W Z,Cui C G,Shen W,Mao Y W 2006 Metoeorological Science and Technology 34 124 [施望之、崔春光、甚 伟、毛以伟 2006 气象科技 34 124]
[11] Li Y D,Gao S T,Liu J W 2004 Journal of Applied Meteorological Science 15 10 (in Chinese) [李耀东、高守亭、刘建文 2004 应用气象学报 15 10]
[12] He L F,Chen T,Zhou Q L,Li Z C 2007 Journal of Applied Meteorological Science 18 655 (in Chinese) [何立富、陈 涛、周庆亮、李泽椿 2007 应用气象学报 18 655]
[13] Qian C H, Zhang J Y,Ying D M,Lin J 2007 Journal of Applied Meteorological Science 18 460 (in Chinese) [钱传海、张金艳、应冬梅、林 建 2007 应用气象学报 18 460]
[14] Xie J B,Lin L X,Yan W S,Liang Q Q,Liu Y 2007 Journal of Applied Meteorological Science 18 321 (in Chinese) [谢建标、林良勋、颜文胜、粱巧倩、刘燕 2007 应用气象学报 18 321]
[15] Bi B G, Liu Y W, Li Z C 2005 Chinese Journal of Atmospheric Sciences 29 814 (in Chinese) [毕宝贵、刘月巍、李泽椿 2005 大气科学 29 814]
[16] Ran L K,Chu Y L 2009 Acta Phys. Sin. 58 8094 (in Chinese) [冉令坤、楚艳丽 2009 物理学报 58 8094]
[17] Wu R S, Tan Z M 1989 Acta Meteorologica Sinica 47 436 (in Chinese) [伍荣生、谈哲敏1989 气象学报 47 436]
[18] Yang Y K, Liu Y L, Wan Z S 1994 Acta Meteorologica Sinica 52 379 (in Chinese) [杨越奎、刘玉玲、万振拴 1994 气象学报 52 379]
[19] Wu B J, Xu C H, Liu Y Y 1996 Quarterly Journal of Applied Meteorology 7 108 (in Chinese) [吴宝俊、许晨海、刘延英 1996 应用气象学报 7 108]
[20] Li Y H, Shou S W 1999 Journal of Nanjing Institute of Meteorology 22 95 (in Chinese) [李耀辉、寿绍文1999 南京气象学院学报 22 95]
[21] Lu H J, Gao S T 2003 Acta Meteorologica Sinica 61 684 (in Chinese) [陆慧娟、高守亭2003 气象学报 61 684]
[22] Zhou Y S, Ran L K 2010 Acta Phys. Sin. 59 1366 (in Chinese) [周玉淑、冉令坤 2010 物理学报59 1366]
[23] Wu G X, Cai Y P, Tang X J 1995 Acta Meteorologica Sinica 53 387 (in Chinese) [吴国雄、蔡雅萍、唐晓箐 1995 气象学报 53 387]
[24] Gao S T, Lei T, Zhou Y S, Dong M 2002 Quarterly Journal of Applied Meteorology 13 662 (in Chinese) [高守亭、雷 霆、周玉淑、董 敏 2002 应用气象学报 13 662]
[25] Chen Z M, Gao W L, Min W B, He G B 2006 Plateau Meteorology 25 983 (in Chinese) [陈忠明、高文良、闵文彬、何光碧 2006 高原气象 25 983]
[26] Yue C J, Shou Y X, Yao X P 2005 Plateau Meteorology 24 450 (in Chinese) [岳彩军、寿亦萱、姚秀萍 2005 高原气象 24 450]
[27] Cao J,Gao S T,Zhou Y S 2008 Acta Phys. Sin. 57 2600 (in Chinese) [曹 洁、高守亭、周玉淑 2008 物理学报 57 2600]
[28] Gao S, Ping F, Li X 2004 J. Geophys. Res.109 D14106
[29] Cui X P 2008 Chin. Phys. B 17 2304
[30] Ran L K,Yang W X,Chu Y L 2010 Chin. Phys. B 19 079201
[31] Ran L K,John P B 2008 Chin. Phys. B 17 1138
[32] Li Y D, Liu J W, Gao S T 2005 Meteorological Science and Technology 33 7 (in Chinese) [李耀东、刘健文、高守亭 2005 气象科技 33 7]
[33] Gao S T,Yang S,Xue M,Cui C G 2008 Advances in Atmospheric Sciences 25 11
[34] Gao S, Wang X, Zhou Y 2004 Geophys. Res. Lett. 31 L12113