[1] Zhao L H, Wei Z Y, Zhang J 2002 Physics 31 11 (in Chinese) [赵玲慧, 魏志义, 张杰 2002 物理 31 11]
[2] Wang S C, Xiao J, Zhu C J 1999 Physics 28 3 (in Chinese) [王水才, 肖东, 朱长军 1999 物理 28 3]
[3] Liu Y J, Cai L, Wang Q Y 2002 Acta Phys. Sin. 51 6 (in Chinese) [刘永军, 柴路, 王清月 2002 物理学报 51 6]
[4] Zhang Z G, Sun H 2001 Acta Phys. Sin. 50 6 (in Chinese) [张志刚, 孙虹 2001 物理学报 50 6]
[5] Chen G F 2005 Physics 34 10 (in Chinese) [陈国夫 2005 物理 34 10]
[6] Li C D, Wang D L, Luo L 2000 Physics 29 12 (in Chinese) [李承德, 王丹翎, 罗乐 2000 物理 29 12]
[7] Yin G S, Gu Y Z, Huang M J 2000 Physics 31 11 (in Chinese) [尹国盛, 顾玉宗, 黄明举 2002 物理 31 11]
[8] He F, Cheng Y 2007 Chinese Journal of Lasers 34 5 (in Chinese) [何飞, 程亚 2007 中国激光 34 5]
[9] Qiu J R 2003 Physics 32 09 (in Chinese) [邱建荣 2003 物理 32 09]
[10] Zhao Q Z, Qiu J R 2005 Physics 34 09 (in Chinese) [赵全忠, 邱建荣 2005 物理 32 09]
[11] Li Y T, Zhang J, Sheng Z M 2003 Physics 34 09 (in Chinese) [李玉同, 张杰, 盛政明 2003 物理 32 09]
[12] Zhang N, Zhao Y B, Zhu X N 2004 Optics Express 12 15
[13] Wang W T, Hu B, Wang M W 2013 Acta Phys. Sin. 62 6 (in Chinese) [王文亭, 胡冰, 王明伟 2013 物理学报 62 6]
[14] Wang X W, Xu X F 2002 Journal of Thermal Stresses 25
[15] Zhang N, Wang W T, Zhu X N, Liu J S, Xu K H, Huang P, Zhao J F, Li R X, Wang M W 2011 Optics Express 19 9
[16] Yang J J, Zhao Y B, Zhang N, Liang Y M, Wang M W 2007 Phys. Rev. B 76 165430
[17] Zhu X 2000 Appl. Surf. Sci. 167
[18] Zhang B P, Zhang Q M, Huang F L 2001 Detonation physics (Beijing: Ordnance Industry Press) p420 (in Chinese) [张宝坪, 张庆明, 黄风雷 2001 爆轰物理学 (北京: 兵器工业出版社) 第420页]
[19] Zhang D Y, Liu F S, Li X J, Jing F Q 2003 Chinese Journal of High Pressure Physics 17 1 (in Chinese) [张岱宇, 刘福生, 李西军, 经福谦 2003 高压物理学报 17 1]
[20] Lin H L, Huang F L, Yu W R 2002 Chinese Journal of High Pressure Physics 16 1 (in Chinese) [林华令, 黄风雷, 于万瑞 2002 高压物理学报 16 1]
[21] Damian C S, Thomas E T, Roger A K, Gammel J T 2004 Phys. Rev. E 69 036406
[22] Tian Z 2003 M.D. Dissertation (Chengdu: Sichuan University) (in Chinese) [田忠 2003 硕士学位论文 (成都: 四川大学)]
[23] Sakakura M, Terazima M, Shimotsuma Y, Miura K, Hirao K 2007 Optics Express 15 9
[24] Wang Y, Qian J L, L T Z 2002 Acta Phys. Sin. 51 6 (in Chinese) [王韬, 钱列加, 吕铁铮 2002 物理学报 51 6]
[25] Zhang N, Zhu X N, Yang J J, Wang X L, Wang M W 2007 Phys. Rev. Lett. 99 167602
[26] Pan X Y, Gong Q H 2000 Physics 31 10(in Chinese) [潘新宇, 龚旗煌 2002 物理 31 10]
[27] Yang H, Zhang T Q, Wang S F 2000 Acta Phys. Sin. 49 7 (in Chinese) [杨宏, 张铁桥, 王树峰 2000 物理学报 49 7]
[28] Wu Z H, Zhang N, Wang M W, Zhu X N 2011 Chin. Optc. Lett. 9 9
[29] Sokolowski-Tinten K, Bialkowski J, Cavalleri A, Von der Linde D, Oparin A, Meyer-ter-Vehn J, Anisimov S I 1998 Phys. Rev. Lett. 81 1
[30] Wu Z H 2011 Ph.D. Dissertation (Tianjin: Nankai University) (in Chinese) [吴泽华 2011 博士学位论文 (天津: 南开大学)]
[31] Zhang N, Yang J H, Zhu X N 2012 Chin. Jour. Lasers 39 5 (in Chinese) [张楠, 杨景辉, 朱晓农 2012 中国激光 39 5]
[32] Guo L Q, Ding J N, Yang J C 2010 Acta Phys. Sin. 59 11 (in Chinese) [郭立强, 丁建宁, 杨继昌 2010 物理学报 59 11]
[33] Hu H F, Wang X L, Ji Y 2010 Proceedings of optical conference of Chinese Optical Society Tianjin, China, August 23-25,2010 p1 (in Chinese) [胡浩丰, 王晓雷, 吉阳 2010 中国光学学会 2010年光学大会, 中国天津, 8月23-25, 2010 P1]
[34] Ni X C, Wang Q Y 2004 Chinese Journal of Lasers 31 3(in Chinese) [倪晓昌, 清月 2004 中国激光 31 3]