[1] Ran C J, Yang H L, Wang Y K, Hassan F M, Zhou L G, Xu X G, Jiang Y 2013 Chin. Phys. B 22 067503
[2]
[3]
[4] Zhu M Y, Liu C, Bo W Q. Shu J W, Hu Y M, Jin H M, Wang Sh W, Li Y 2012 Acta. Phys. Sin. 61 078106 (in Chinese) [朱明原, 刘聪, 薄伟强, 舒佳武, 胡业旻, 金红明, 王世伟, 李瑛 2012 物理学报 61 078106]
[5]
[6] Ye Y H, Lü, Zhang W G, Huang H W, Ye Zh Zh 2012 Acta. Phys. Sin. 61 036701 (in Chinese) [叶颖惠, 吕斌, 张维广, 黄宏文, 叶志镇 2012 物理学报 61 036701]
[7] Wang F, Pan R X, Lin H R 2012 Acta. Phys. Sin. 61 247501 (in Chinese) [王锋, 潘荣萱, 林海容 2012 物理学报 61 247501]
[8]
[9] Li T J, Li G P, Gao X X, Chen J Sh 2010 Chin. Phys. Lett. 27 087501
[10]
[11] Xu Q Y, Zheng X H, Gong Y P 2010 Chin. Phys. B 19 077501
[12]
[13] Sato K, Yoshida H K 2000 Jpn. J. Appl. Phys. 39 L555
[14]
[15] Herng T S, Qi D C Berlijn T, Yi J B, Yang K S, Dai Y, Feng Y P, Santoso I, Sa'nchez-Hanke C, Gao X Y, Wee A T S, Ku W, Ding J, Rusydi A 2010 Phys. Rev. Lett. 105 207201
[16]
[17]
[18] Buchholz D B, Chang R P H, Song J H, Ketterson J B 2005 Appl. Phys. Lett. 87 082504
[19]
[20] Herng T S, Lau S P, Yu S F, Yang H Y, Ji X H, Chen J S, Yasui N, Inaba H 2006 J. Appl. Phys. 99 086101
[21]
[22] Chakraborti D, Narayan J, Prater J T 2007 Appl. Phys. Lett. 90 062504
[23]
[24] Hou D L, Ye X J, Meng H J, Zhou H J, Li X L, Zhen C M, Tang G D 2007 Appl. Phys. Lett. 90 142502
[25]
[26] Xiao Zh L, Shi L B 2011 Journal of Crystal Growth 40 279 (in Chinese) [肖振林, 史力斌 2011 人工晶体学报 40 279]
[27] Ye L H, Freeman J, Delley B 2006 Phys. Rev. B 73 033203
[28]
[29] Huang L M, Rosa A L, Ahuja R 2006 Phys. Rev. B 74 075206
[30]
[31] Coey J M D, Venkatesan M, Fitezgerald C B 2005 Nat. Mater. 4 173
[32]
[33] Wang X F, Xu J B, Cheung W Y, An J, Ke N 2007 Appl. Phys. Lett. 90 212502
[34]
[35] Chen G, Song Ch, Chen Ch, Gao Sh, Zeng F, Pan F 2012 Adv. Mater. 24 3515
[36]
[37] Liu H L, Yang J H, Zhang Y J, Wang Y X, Wei M B Zhao L Y 2008 J. Semiconductors 29 2256 (in Chinese) [刘惠莲, 杨景海, 张永军, 王雅新, 魏茂斌, 赵立有 2008 半导体学报 29 2256]
[38]
[39] David R L 2010 Handbook of Chemical and Physics (90th Edition). Boca Raton: CRC Press Inc
[40]
[41] Kittel C, translated by Xiang J Z, Wu X H 2005 Introduction to Solid State Physics (Beijing: Chemical Industry Press) p132 (in Chinese) [Kittel C著, 项金钟, 吴兴惠译, 2005固体物理学导论 (北京: 化学工业出版社)第131页]
[42]
[43]
[44] Pan F, Ding B F, Fa T, Cheng F F, Zhou Sh Q, Yao Sh D 2011 Acta Phys. Sin. 60 108501 (in Chinese) [潘峰, 丁斌峰, 法涛, 成枫锋, 周生强, 姚淑德 2011 物理学报 60 108501]
[45] Dietal T, Ohno H, Matsukura F, Cibert J, Ferrand D 2000 Science 287 1019
[46]
[47]
[48] Wang F, Huang W W, Li Sh Y, Lian A Q, Zhang X T, Cao W 2013 J. Magn. and Magn. Mater. 340 5
[49]
[50] Gopal P, Spaldin N A 2006 Phys Rev B 74 094418
[51] Cohan A F, Ceder G, Morgen D, Van de Walle Chris G 2000 Phys. Rev. B 61 15019
[52]
[53]
[54] Schramm L, Behr G, Löser W, Wetzig K 2005 J. Phase Equilib. Diffus 26 605
[55] Sheetz R M, Ponomareva I, Richter E, Andriotisa N, Menon M 2009 Phys. Rev. B 80 195314
[56]
[57]
[58] Wang F, Wang Y Y, Huang W W, Zhang X T, Li S Y 2012 Acta. Phys. Sin. 61 157503
[59] Chanier T, Sargolzaei M, Opahle I, Hayn R, Koepernik K 2006 Phys. Rev. B 73 134418
[60]
[61]
[62] Anderson P W 1950 Phys. Rev. 79 350
[63] Anderson P W 1950 Phys. Rev. 79 705
[64]
[65] Tang Y H, Zhang H, Cui L X, Ouyang Ch Y, Shi S Q, Tang W H, Li H, Lee J S, Chen L Q 2010 Phys. Rev. B 82 125104