[1] Barabasi A L 2005Nature 435 207
[2] Guo J L 2010Acta Phys. Sin. 59 3851(in Chinese)[郭进利2010物理学报59 3851]
[3] Zhao F, Liu J F, Cha Y L, Zhou T 2011Acta Phys. Sin. 60 118902(in Chinese)[赵飞, 刘金虎, 查一龙, 周涛2011物理学报60 118902]
[4] Zhao Z D, Huang Z G, Huang L, Liu H, Lai Y C 2014Phys. Rev. E 90 050802
[5] Pappalardo L, Simini F, Rinzivillo S, Pedreschi D, Giannotti F, Barabasi A L 2015Nat. Commun. 6 8166
[6] Cui P, Liu H, Aggarwal C, Wang F 2016IEEE Intell. Syst. 31 77
[7] Zhou T, Han X P, Yan X Y, Yang Z M, Zhao Z D, Wang B H 2013J. UESTC 4 481(in Chinese)[周涛, 韩筱璞, 闫小勇, 杨紫陌, 赵志丹, 汪秉宏2013电子科技大学学报4 481]
[8] Goh K I, Barabasi A L 2006Euro. Phys. Lett. 81 48002
[9] Cai S M, Fu Z Q, Zhou T, Gu J, Zhou P L 2009EPL 87 68001
[10] Zhou T, Kiet H A T, Kim B J, Wang B H, Holme P 2008Euro. Phys. Lett. 82 28002
[11] Brockmann D, Hufnagel L, Geisel T 2006Nature 439 462
[12] González M C, Hidalgo C A, Barabási A L 2008Nature 453 779
[13] Song C, Qu Z, Blumm N, Barabasi A L 2010Science 327 1018
[14] Zhang Z D, Xu J H 2007Urban Transp. Chin. 5 54(in Chinese)[张子栋, 徐建红2007城市交通5 54]
[15] Zhang Y, Peng T, Fu C Y, Cheng S W 2016J. Air Transp. Mgmt. 50 12
[16] Tsui W H K, Balli H O, Gilbey A, Gow H 2014Tourism Mgmt. 42 62
[17] Letavkova D, Matuskova S, Kebo V 201516th International Carpathian Control Conference Miskolc, Hungary, May 27-302015, pp295-299
[18] Yan X Y, Han X P, Wang B H, Zhou T 2012Sci. Rep. 3 454
[19] Ghobrial A, Kanafani A 1995J. Transp. Eng. 121 135
[20] Jiang B, Yin J, Zhao S 2009Phys. Rev. E 80 1711
[21] Liang X, Zheng X, L W, Zhu T, Xu K 2011Physica A 391 2315
[22] Peng C, Jin X, Wong K C, Shi M, Liò P 2012PLoS ONE 7 e34487
[23] Wang M S, Huang L, Yan X Y 2012J. UESTC 41 2(in Chinese)[王明生, 黄琳, 闫小勇2012电子科技大学学报412]
[24] Roth C, Kang S M, Batty M 2011PLoS One 6 e15923
[25] Zhang S J, Qi L X 2003Time Series Analysis Introductory Tutorial (Beijing:Tsinghua University Press) p12-13(in Chinese)[张树京, 齐立心2003时间序列分析简明教程(北京:清华大学出版社)第12–13页]
[26] Choi T M, Yu Y, Au K F 2011Decis. Support Syst. 51 130
[27] Brugger D, Bogdan M, Rosenstiel W 2008IEEE Trans. Neural Netw. 19 442
[28] Song C, Pei T 2012Prog. Geog. 31 1317(in Chinese)[宋辞, 裴韬2012地理科学进展31 1317]