[1] Balents L 2011 Physics 4 36
[2] Volovik G E 2003 The Universe in a Helium Droplet (Vol. 117) (New York: Oxford University Press) pp32−41
[3] Wan X, Turner A M, Vishwanath A, Savrasov S Y 2011 Phys. Rev. B 83 205101
[4] Yang K Y, Lu Y M, Ran Y 2011 Phys. Rev. B 84 075129
[5] Burkov A, Balents L 2011 Phys. Rev. Lett. 107 127205
[6] Xu G, Weng H, Wang Z, Dai X, Fang Z 2011 Phys. Rev. Lett. 107 186806
[7] Jiang J H 2012 Phys. Rev. A 85 033640
[8] Young S M, Zaheer S, Teo J C, Kane C L, Mele E J, Rappe A M 2012 Phys. Rev. Lett. 108 140405
[9] Wang Z, Sun Y, Chen X Q, Franchini C, Xu G, Weng H, Dai X, Fang Z 2012 Phys. Rev. B 85 195320
[10] Singh B, Sharma A, Lin H, Hasan M, Prasad R, Bansil A 2012 Phys. Rev. B 86 115208
[11] Wang Z, Weng H, Wu Q, Dai X, Fang Z 2013 Phys. Rev. B 88 125427
[12] Liu J, Vanderbilt D 2014 Phys. Rev. B 90 155316
[13] Bulmash D, Liu C X, Qi X L 2014 Phys. Rev. B 89 081106
[14] Brahlek M, Bansal N, Koirala N, Xu S Y, Neupane M, Liu C, Hasan M Z, Oh S 2012 Phys. Rev. Lett. 109 186403
[15] Wu L, Brahlek M, Aguilar R V, Stier A, Morris C, Lubashevsky Y, Bilbro L, Bansal N, Oh S, Armitage N 2013 Nat. Phys. 9 410
[16] Liu Z, Zhou B, Zhang Y, Wang Z, Weng H, Prabhakaran D, Mo S K, Shen Z, Fang Z, Dai X 2014 Science 343 864
[17] Xu S Y, Belopolski I, Alidoust N, Neupane M, Bian G, Zhang C, Sankar R, Chang G, Yuan Z, Lee C C 2015 Science 349 613
[18] Liu Z, Jiang J, Zhou B, Wang Z, Zhang Y, Weng H, Prabhakaran D, Mo S K, Peng H, Dudin P 2014 Nat. Mater. 13 677
[19] Neupane M, Xu S Y, Sankar R, Alidoust N, Bian G, Liu C, Belopolski I, Chang T R, Jeng H T, Lin H 2014 Nat. Commun. 5 3786
[20] Yi H, Wang Z, Chen C, Shi Y, Feng Y, Liang A, Xie Z, He S, He J, Peng Y 2014 Sci. Rep. 4 6106
[21] Borisenko S, Gibson Q, Evtushinsky D, Zabolotnyy V, Büchner B, Cava R J 2014 Phys. Rev. Lett. 113 027603
[22] Weng H, Fang C, Fang Z, Bernevig B A, Dai X 2015 Phys. Rev. X 5 011029
[23] Huang S M, Xu S Y, Belopolski I, Lee C C, Chang G, Wang B, Alidoust N, Bian G, Neupane M, Zhang C 2015 Nat. Commun. 6 7373
[24] Lv B, Weng H, Fu B, Wang X P, Miao H, Ma J, Richard P, Huang X, Zhao L, Chen G, et al. 2015 Phys. Rev. X 5 031013
[25] Borisenko S, Evtushinsky D, Gibson Q, Yaresko A, Koepernik K, Kim T, Ali M, van den Brink J, Hoesch M, Fedorov A 2019 Nat. Commun. 10 3424
[26] Nielsen H B, Ninomiya M 1981 Nucl. Phys. B 185 20
[27] Nielsen H B, Ninomiya M 1983 Phys. Lett. B 130 389
[28] Son D, Spivak B 2013 Phys. Rev. B 88 104412
[29] Burkov A 2014 Phys. Rev. Lett. 113 247203
[30] Kharzeev D E, Yee H U 2013 Phys. Rev. B 88 115119
[31] Parameswaran S, Grover T, Abanin D, Pesin D, Vishwanath A 2014 Phys. Rev. X 4 031035
[32] Zhou J, Chang H R, Xiao D 2015 Phys. Rev. B 91 035114
[33] Son D T, Yamamoto N 2012 Phys. Rev. Lett. 109 181602
[34] Stephanov M, Yin Y 2012 Phys. Rev. Lett. 109 162001
[35] Landsteiner K, Megias E, Pena-Benitez F 2011 Phys. Rev. Lett. 107 021601
[36] Chang M C, Yang M F 2015 Phys. Rev. B 91 115203
[37] Jiang Q D, Jiang H, Liu H, Sun Q F, Xie X 2015 Phys. Rev. Lett. 115 156602
[38] Jiang Q D, Jiang H, Liu H, Sun Q F, Xie X 2016 Phys. Rev. B 93 195165
[39] Chen C Z, Song J, Jiang H, Sun Q f, Wang Z, Xie X 2015 Phys. Rev. Lett. 115 246603
[40] Chen C Z, Liu H, Jiang H, Xie X 2016 Phys. Rev. B 93 165420
[41] Kim H J, Kim K S, Wang J F, Sasaki M, Satoh N, Ohnishi A, Kitaura M, Yang M, Li L 2013 Phys. Rev. Lett. 111 246603
[42] Kim K S, Kim H J, Sasaki M 2014 Phys. Rev. B 89 195137
[43] Li Q, Kharzeev D E, Zhang C, Huang Y, Pletikosić I, Fedorov A, Zhong R, Schneeloch J, Gu G, Valla T 2016 Nat. Phys. 12 550
[44] Chen R, Chen Z, Song X Y, Schneeloch J, Gu G, Wang F, Wang N 2015 Phys. Rev. Lett. 115 176404
[45] Zheng G, Lu J, Zhu X, Ning W, Han Y, Zhang H, Zhang J, Xi C, Yang J, Du H, et al. 2016 Phys. Rev. B 93 115414
[46] Xiong J, Kushwaha S K, Liang T, Krizan J W, Hirschberger M, Wang W, Cava R J, Ong N P 2015 Science 350 413
[47] Jeon S, Zhou B B, Gyenis A, Feldman B E, Kimchi I, Potter A C, Gibson Q D, Cava R J, Vishwanath A, Yazdani A 2014 Nat. Mater. 13 851
[48] Liang T, Gibson Q, Ali M N, Liu M, Cava R, Ong N 2015 Nat. Mater. 14 280
[49] Feng J, Pang Y, Wu D, Wang Z, Weng H, Li J, Dai X, Fang Z, Shi Y, Lu L 2015 Phys. Rev. B 92 081306
[50] He L, Hong X, Dong J, Pan J, Zhang Z, Zhang J, Li S 2014 Phys. Rev. Lett. 113 246402
[51] Zhao Y, Liu H, Zhang C, Wang H, Wang J, Lin Z, Xing Y, Lu H, Liu J, Wang Y, et al. 2015 Phys. Rev. X 5 031037
[52] Cao J, Liang S, Zhang C, Liu Y, Huang J, Jin Z, Chen Z G, Wang Z, Wang Q, Zhao J 2015 Nat. Commun. 6 7779
[53] Shekhar C, Nayak A K, Sun Y, Schmidt M, Nicklas M, Leermakers I, Zeitler U, Skourski Y, Wosnitza J, Liu Z 2015 Nat. Phys. 11 645
[54] Narayanan A, Watson M, Blake S, Bruyant N, Drigo L, Chen Y, Prabhakaran D, Yan B, Felser C, Kong T 2015 Phys. Rev. Lett. 114 117201
[55] Li C Z, Wang L X, Liu H, Wang J, Liao Z M, Yu D P 2015 Nat. Commun. 6 10137
[56] Li H, He H, Lu H Z, Zhang H, Liu H, Ma R, Fan Z, Shen S Q, Wang J 2016 Nat. Commun. 7 10301
[57] Zhang C, Zhang E, Liu Y, Chen Z G, Liang S, Cao J, Yuan X, Tang L, Li Q, Gu T, et al. 2015 arXiv: 1504.07698 [cond-mat]
[58] Wang H, Wang H, Liu H, Lu H, Yang W, Jia S, Liu X J, Xie X, Wei J, Wang J 2016 Nat. Mater. 15 38
[59] Aggarwal L, Gaurav A, Thakur G S, Haque Z, Ganguli A K, Sheet G 2016 Nat. Mater. 15 32
[60] Huang X, Zhao L, Long Y, Wang P, Chen D, Yang Z, Liang H, Xue M, Weng H, Fang Z 2015 Phys. Rev. X 5 031023
[61] Zhang C L, Xu S Y, Belopolski I, Yuan Z, Lin Z, Tong B, Bian G, Alidoust N, Lee C C, Huang S M 2016 Nat. Commun. 7 10735
[62] Zhang C, Guo C, Lu H, Zhang X, Yuan Z, Lin Z, Wang J, Jia S 2015 Phys. Rev. B 92 041203
[63] Arnold F, Shekhar C, Wu S C, Sun Y, Dos Reis R D, Kumar N, Naumann M, Ajeesh M O, Schmidt M, Grushin A G 2016 Nat. Commun. 7 11615
[64] Zhang C L, Xu S Y, Wang C, Lin Z, Du Z, Guo C, Lee C C, Lu H, Feng Y, Huang S M 2017 Nat. Phys. 13 979
[65] Yang X, Liu Y, Wang Z, Zheng Y, Xu Z A 2015 arXiv: 1506.03190 [cond-mat]
[66] Li Y, Wang Z, Li P, Yang X, Shen Z, Sheng F, Li X, Lu Y, Zheng Y, Xu Z A 2017 Front. Phys. 12 127205
[67] Wang Z, Zheng Y, Shen Z, Lu Y, Fang H, Sheng F, Zhou Y, Yang X, Li Y, Feng C, et al. 2016 Phys. Rev. B 93 121112
[68] Wang H, Li C K, Liu H, Yan J, Wang J, Liu J, Lin Z, Li Y, Wang Y, Li L 2016 Phys. Rev. B 93 165127
[69] Lu H Z, Shen S Q 2017 Front. Phys. 12 127201
[70] Sun H P, Lu H Z 2019 Front. Phys. 14 33405
[71] Lu H Z, Shi J, Shen S Q 2011 Phys. Rev. Lett. 107 076801
[72] Lu H Z, Shen S Q 2014 Phys. Rev. Lett. 112 146601
[73] Lu H Z, Shen S Q 2015 Phys. Rev. B 92 035203
[74] Lu H Z, Zhang S B, Shen S Q 2015 Phys. Rev. B 92 045203
[75] Dai X, Lu H Z, Shen S Q, Yao H 2016 Phys. Rev. B 93 161110
[76] Zhang S B, Lu H Z, Shen S Q 2016 New J. Phys. 18 053039
[77] Wang C, Lu H Z, Shen S Q 2016 Phys. Rev. Lett. 117 077201
[78] Wang C, Sun H P, Lu H Z, Xie X 2017 Phys. Rev. Lett. 119 136806
[79] Li C, Wang C, Wan B, Wan X, Lu H Z, Xie X 2018 Phys. Rev. Lett. 120 146602
[80] Dai X, Du Z, Lu H Z 2017 Phys. Rev. Lett. 119 166601
[81] Chen Y, Lu H Z, Xie X 2018 Phys. Rev. Lett. 121 036602
[82] Du Z, Wang C, Lu H Z, Xie X 2018 Phys. Rev. Lett. 121 266601
[83] Du Z, Wang C, Li S, Lu H Z, Xie X 2019 Nat. Commun. 10 3047
[84] Cao Z, Zhang H, Lü H F, He W X, Lu H Z, Xie X 2019 Phys. Rev. Lett. 122 147701
[85] Zhang C L, Wang C, Yuan Z, Xu X, Wang G, Lee C C, Pi L, Xi C, Lin H, Harrison N 2019 Nat. Commun. 10 1028
[86] Zhang J, Wang C, Guo C, et al. 2018 Phys. Rev. Lett. 123 196602
[87] Qin Fang, Li Shuai, Du Z Z, Wang C M, Zhang W Q, Yu D P, Lu H Z, Xie X C 2020 Phys. Rev. Lett. 125 206601
[88] Lu H Z, Shen S Q 2016 Chin. Phys. B 25 117202
[89] Hosur P, Qi X 2013 C. R. Phys. 14 857
[90] Weng H, Dai X, Fang Z 2016 J. Phys. Condes. Matter 28 303001
[91] Yan B, Felser C 2017 Annu. Rev. Condens. Matter Phys. 8 337
[92] Armitage N, Mele E, Vishwanath A 2018 Rev. Mod. Phys. 90 015001
[93] Wang H, Wang J 2018 Chin. Phys. B 27 107402
[94] Shen S Q 2017 Topological Insulators: Dirac Equation in Condensed Matter (Vol. 187) (Singapore: Springer) pp207−229
[95] Xiao D, Chang M C, Niu Q 2010 Rev. Mod. Phys. 82 1959
[96] Asbóth J K, Oroszlány L, Pályi A P 2016 A Short Course on Topological Insulators: Band Structure and Edge States in One and Two Dimensions (Vol. 919) (Heidelberg, New York, London: Springer) p33
[97] Lu H Z, Shan W Y, Yao W, Niu Q, Shen S Q 2010 Phys. Rev. B 81 115407
[98] Shan W Y, Lu H Z, Shen S Q 2010 New J. Phys. 12 043048
[99] Shen S Q, Shan W Y, Lu H Z 2011 Spin 01 33
[100] Shen S Q, Ma M, Xie X, Zhang F C 2004 Phys. Rev. Lett. 92 256603
[101] Shen S Q, Bao Y J, Ma M, Xie X, Zhang F C 2005 Phys. Rev. B 71 155316
[102] Sakurai J, Napolitano J 2017 Modern Quantum Mechanics (Cambridge: Cambridge University Press) pp105−108
[103] Yang L, Liu Z, Sun Y, Peng H, Yang H, Zhang T, Zhou B, Zhang Y, Guo Y, Rahn M, et al. 2015 Nat. Phys. 11 728
[104] Xu S Y, Alidoust N, Belopolski I, Yuan Z, Bian G, Chang T R, Zheng H, Strocov V N, Sanchez D S, Chang G 2015 Nat. Phys. 11 748
[105] Xu N, Weng H, Lv B, Matt C E, Park J, Bisti F, Strocov V N, Gawryluk D, Pomjakushina E, Conder K 2016 Nat. Commun. 7 11006
[106] Guan T, Lin C, Yang C, Shi Y, Ren C, Li Y, Weng H, Dai X, Fang Z, Yan S 2015 Phys. Rev. Lett. 115 087002
[107] Huang S M, Xu S Y, Belopolski I, Lee C C, Chang G, Chang T R, Wang B, Alidoust N, Bian G, Neupane M 2016 Proc. Natl. Acad. Sci. 113 1180
[108] Burkov A, Hook M, Balents L 2011 Phys. Rev. B 84 235126
[109] Chiu C K, Schnyder A P 2014 Phys. Rev. B 90 205136
[110] Fang C, Weng H, Dai X, Fang Z 2016 Chin. Phys. B 25 117106
[111] Yang B J, Bojesen T A, Morimoto T, Furusaki A 2017 Phys. Rev. B 95 075135
[112] Chen Y, Xie Y, Yang S A, Pan H, Zhang F, Cohen M L, Zhang S 2015 Nano Lett. 15 6974
[113] Bzdušek T, Wu Q, Rüegg A, Sigrist M, Soluyanov A A 2016 Nature 538 75
[114] Feng X, Yue C, Song Z, Wu Q, Wen B 2018 Phys. Rev. Mater. 2 014202
[115] Yi C J, Lv B, Wu Q, Fu B B, Gao X, Yang M, Peng X L, Li M, Huang Y B, Richard P 2018 Phys. Rev. B 97 201107
[116] Chen W, Luo K, Li L, Zilberberg O 2018 Phys. Rev. Lett. 121 166802
[117] Zhu Z, Chang T R, Huang C Y, Pan H, Nie X A, Wang X Z, Jin Z T, Xu S Y, Huang S M, Guan D D 2018 Nat. Commun. 9 4153
[118] Chen W, Lado J L 2019 Phys. Rev. Lett. 122 016803
[119] Weng H, Liang Y, Xu Q, Yu R, Fang Z, Dai X, Kawazoe Y 2015 Phys. Rev. B 92 045108
[120] Yu R, Weng H, Fang Z, Dai X, Hu X 2015 Phys. Rev. Lett. 115 036807
[121] Kim Y, Wieder B J, Kane C, Rappe A M 2015 Phys. Rev. Lett. 115 036806
[122] Fang C, Chen Y, Kee H Y, Fu L 2015 Phys. Rev. B 92 081201
[123] Chen Y, Lu Y M, Kee H Y 2015 Nat. Commun. 6 6593
[124] Bian G, Chang T R, Zheng H, Velury S, Xu S Y, Neupert T, Chiu C K, Huang S M, Sanchez D S, Belopolski I 2016 Phys. Rev. B 93 121113
[125] Xie L S, Schoop L M, Seibel E M, Gibson Q D, Xie W, Cava R J 2015 APL Mater. 3 083602
[126] Chan Y H, Chiu C K, Chou M, Schnyder A P 2016 Phys. Rev. B 93 205132
[127] Du Y, Tang F, Wang D, Sheng L, Kan E j, Duan C G, Savrasov S Y, Wan X 2017 npj Quantum Mater. 2 1
[128] Zhao J, Yu R, Weng H, Fang Z 2016 Phys. Rev. B 94 195104
[129] Yamakage A, Yamakawa Y, Tanaka Y, Okamoto Y 2016 J. Phys. Soc. Jpn. 85 013708
[130] Xu Q, Yu R, Fang Z, Dai X, Weng H 2017 Phys. Rev. B 95 045136
[131] Jin Y J, Wang R, Zhao J Z, Du Y P, Zheng C D, Gan L Y, Liu J F, Xu H, Tong S 2017 Nanoscale 9 13112
[132] Zhu Z, Li M, Li J 2016 Phys. Rev. B 94 155121
[133] Liang Q F, Zhou J, Yu R, Wang Z, Weng H 2016 Phys. Rev. B 93 085427
[134] Zeng M, Fang C, Chang G, Chen Y A, Hsieh T, Bansil A, Lin H, Fu L 2015 arXiv: 1504.03492 [cond-mat]
[135] Hirayama M, Okugawa R, Miyake T, Murakami S 2017 Nat. Commun. 8 14022
[136] Huang H, Liu J, Vanderbilt D, Duan W 2016 Phys. Rev. B 93 201114
[137] Li R, Ma H, Cheng X, Wang S, Li D, Zhang Z, Li Y, Chen X Q 2016 Phys. Rev. Lett. 117 096401
[138] Wang J T, Weng H, Nie S, Fang Z, Kawazoe Y, Chen C 2016 Phys. Rev. Lett. 116 195501
[139] Sun Y, Zhang Y, Liu C X, Felser C, Yan B 2017 Phys. Rev. B 95 235104
[140] Schoop L M, Ali M N, Straßer C, Topp A, Varykhalov A, Marchenko D, Duppel V, Parkin S S, Lotsch B V, Ast C R 2016 Nat. Commun. 7 11696
[141] Neupane M, Belopolski I, Hosen M M, Sanchez D S, Sankar R, Szlawska M, Xu S Y, Dimitri K, Dhakal N, Maldonado P 2016 Phys. Rev. B 93 201104
[142] Chen C, Xu X, Jiang J, Wu S C, Qi Y, Yang L, Wang M, Sun Y, Schröter N, Yang H 2017 Phys. Rev. B 95 125126
[143] Bian G, Chang T R, Sankar R, Xu S Y, Zheng H, Neupert T, Chiu C K, Huang S M, Chang G, Belopolski I 2016 Nat. Commun. 7 10556
[144] Chang T R, Chen P J, Bian G, Huang S M, Zheng H, Neupert T, Sankar R, Xu S Y, Belopolski I, Chang G 2016 Phys. Rev. B 93 245130
[145] Ekahana S A, Wu S C, Jiang J, Okawa K, Prabhakaran D, Hwang C C, Mo S K, Sasagawa T, Felser C, Yan B 2017 New J. Phys. 19 065007
[146] Wu Y, Wang L L, Mun E, Johnson D D, Mou D, Huang L, Lee Y, Bud’ko S L, Canfield P C, Kaminski A 2016 Nat. Phys. 12 667
[147] Chen W, Lu H Z, Zilberberg O 2019 Phys. Rev. Lett. 122 196603
[148] Alexandradinata A, Glazman L 2018 Phys. Rev. B 97 144422
[149] Zhang H, Liu C X, Qi X L, Dai X, Fang Z, Zhang S C 2009 Nat. Phys. 5 438
[150] Nechaev I, Krasovskii E 2016 Phys. Rev. B 94 201410
[151] Zhang Y, He K, Chang C Z, Song C L, Wang L L, Chen X, Jia J F, Fang Z, Dai X, Shan W Y 2010 Nat. Phys. 6 584
[152] Wang J, Li H, Chang C, He K, Lee J S, Lu H, Sun Y, Ma X, Samarth N, Shen S 2012 Nano Res. 5 739
[153] He H, Liu H, Li B, Guo X, Xu Z, Xie M, Wang J 2013 Appl. Phys. Lett. 103 031606
[154] Wiedmann S, Jost A, Fauqué B, Van Dijk J, Meijer M, Khouri T, Pezzini S, Grauer S, Schreyeck S, Brüne C 2016 Phys. Rev. B 94 081302
[155] Wang L X, Yan Y, Zhang L, Liao Z M, Wu H C, Yu D P 2015 Nanoscale 7 16687
[156] Sun H P, Wang C M, Zhang S B, Chen R, Zhao Y, Liu C, Liu Q, Chen C, Lu H Z, Xie X C 2020 Phys. Rev. B 102 241406
[157] Klitzing K v, Dorda G, Pepper M 1980 Phys. Rev. Lett. 45 494
[158] Nagaosa N, Sinova J, Onoda S, MacDonald A H, Ong N P 2010 Rev. Mod. Phys. 82 1539
[159] Yasuda K, Wakatsuki R, Morimoto T, Yoshimi R, Tsukazaki A, Takahashi K, Ezawa M, Kawasaki M, Nagaosa N, Tokura Y 2016 Nat. Phys. 12 555
[160] Sodemann I, Fu L 2015 Phys. Rev. Lett. 115 216806
[161] Ma Q, Xu S Y, Shen H, MacNeill D, Fatemi V, Chang T R, Valdivia A M M, Wu S, Du Z, Hsu C H, et al. 2019 Nature 565 337
[162] Kang K, Li T, Sohn E, Shan J, Mak K F 2018 arXiv: 1809.08744 [cond-mat]
[163] Alicea J 2012 Rep. Prog. Phys. 75 076501
[164] Leijnse M, Flensberg K 2012 Semicond. Sci. Technol. 27 124003
[165] Beenakker C 2013 Annu. Rev. Condens. Matter Phys. 4 113
[166] Stanescu T D, Tewari S 2013 J. Phys. Condes. Matter 25 233201
[167] Lutchyn R M, Sau J D, Sarma S D 2010 Phys. Rev. Lett. 105 077001
[168] Oreg Y, Refael G, Von Oppen F 2010 Phys. Rev. Lett. 105 177002
[169] Prada E, San-Jose P, Aguado R 2012 Phys. Rev. B 86 180503
[170] Sarma S D, Sau J D, Stanescu T D 2012 Phys. Rev. B 86 220506
[171] Rainis D, Trifunovic L, Klinovaja J, Loss D 2013 Phys. Rev. B 87 024515
[172] Albrecht S M, Higginbotham A P, Madsen M, Kuemmeth F, Jespersen T S, Nygård J, Krogstrup P, Marcus C 2016 Nature 531 206
[173] Sherman D, Yodh J, Albrecht S M, Nygård J, Krogstrup P, Marcus C M 2017 Nat. Nanotechnol. 12 212
[174] Albrecht S, Hansen E, Higginbotham A P, Kuemmeth F, Jespersen T, Nygård J, Krogstrup P, Danon J, Flensberg K, Marcus C 2017 Phys. Rev. Lett. 118 137701
[175] Vaitiekėnas S, Whiticar A M, Deng M T, Krizek F, Sestoft J E, Palmstrøm C, Martí-Sànchez S, Arbiol J, Krogstrup P, Casparis L 2018 Phys. Rev. Lett. 121 147701
[176] O’Farrell E, Drachmann A, Hell M, Fornieri A, Whiticar A, Hansen E, Gronin S, Gardner G, Thomas C, Manfra M 2018 Phys. Rev. Lett. 121 256803
[177] Shen J, Heedt S, Borsoi F, Van Heck B, Gazibegovic S, Veld R L O, Car D, Logan J A, Pendharkar M, Ramakers S J 2018 Nat. Commun. 9 4801
[178] Sánchez D, Serra L 2006 Phys. Rev. B 74 153313
[179] Sánchez D, Serra L, Choi M S 2008 Phys. Rev. B 77 035315
[180] Glazov M, Sherman E Y 2011 Phys. Rev. Lett. 107 156602
[181] Bommer J D, Zhang H, Gül Ö, Nijholt B, Wimmer M, Rybakov F N, Garaud J, Rodic D, Babaev E, Troyer M 2019 Phys. Rev. Lett. 122 187702
[182] Vaitiekėnas S, Deng M T, Nygård J, Krogstrup P, Marcus C 2018 Phys. Rev. Lett. 121 037703
[183] de Moor M W, Bommer J D, Xu D, Winkler G W, Antipov A E, Bargerbos A, Wang G, Van Loo N, het Veld R L O, Gazibegovic S 2018 New J. Phys. 20 103049
[184] Stanescu T D, Lutchyn R M, Sarma S D 2011 Phys. Rev. B 84 144522
[185] Reeg C, Loss D, Klinovaja J 2018 Phys. Rev. B 97 165425
[186] Van Heck B, Lutchyn R, Glazman L 2016 Phys. Rev. B 93 235431
[187] Fu L 2010 Phys. Rev. Lett. 104 056402
[188] Hützen R, Zazunov A, Braunecker B, Yeyati A L, Egger R 2012 Phys. Rev. Lett. 109 166403
[189] Higginbotham A P, Albrecht S M, Kiršanskas G, Chang W, Kuemmeth F, Krogstrup P, Jespersen T S, Nygård J, Flensberg K, Marcus C M 2015 Nat. Phys. 11 1017
[190] Lü H F, Lu H Z, Shen S Q 2016 Phys. Rev. B 93 245418
[191] Lee P A, Ramakrishnan T 1985 Rev. Mod. Phys. 57 287
[192] Fu B, Wang H W, Shen S Q 2019 Phys. Rev. Lett. 122 246601
[193] Wang H W, Fu B, Shen S Q 2020 Phys. Rev. Lett. 124 206603
[194] Dyson F J 1962 J. Math. Phys. 3 140
[195] Hikami S, Larkin A I, Nagaoka Y 1980 Prog. Theor. Phys. 63 707
[196] McCann E, Kechedzhi K, Fal’ko V I, Suzuura H, Ando T, Altshuler B 2006 Phys. Rev. Lett. 97 146805
[197] Altshuler B L, Aronov A G, Lee P 1980 Phys. Rev. Lett. 44 1288
[198] Fukuyama H 1980 J. Phys. Soc. Jpn. 48 2169
[199] Shan W Y, Lu H Z, Shen S Q 2012 Phys. Rev. B 86 125303
[200] Berry M V 1984 Proc. R. Soc. A-Math. Phys. 392 45
[201] Shon N H, Ando T 1998 J. Phys. Soc. Jpn. 67 2421
[202] Suzuura H, Ando T 2002 Phys. Rev. Lett. 89 266603
[203] Altland A, Zirnbauer M R 1997 Phys. Rev. B 55 1142
[204] Akkermans E, Montambaux G 2007 Mesoscopic Physics of Electrons and Photons (Cambridge: Cambridge university press) pp97−100
[205] Cao H, Tian J, Miotkowski I, Shen T, Hu J, Qiao S, Chen Y P 2012 Phys. Rev. Lett. 108 216803
[206] Checkelsky J G, Hor Y S, Liu M H, Qu D X, Cava R J, Ong N 2009 Phys. Rev. Lett. 103 246601
[207] Peng H, Lai K, Kong D, Meister S, Chen Y, Qi X L, Zhang S C, Shen Z X, Cui Y 2010 Nat. Mater. 9 225
[208] Chen J, Qin H, Yang F, Liu J, Guan T, Qu F, Zhang G, Shi J, Xie X, Yang C, et al. 2010 Phys. Rev. Lett. 105 176602
[209] Checkelsky J G, Hor Y S, Cava R J, Ong N 2011 Phys. Rev. Lett. 106 196801
[210] Adler S L 1969 Phys. Rev. 177 2426
[211] Bell J S, Jackiw R 1969 Il Nuovo Cimento A (1965-1970) 60 47
[212] Burkov A 2017 Phys. Rev. B 96 041110
[213] Nandy S, Sharma G, Taraphder A, Tewari S 2017 Phys. Rev. Lett. 119 176804
[214] Kumar N, Guin S N, Felser C, Shekhar C 2018 Phys. Rev. B 98 041103
[215] Wu M, Zheng G, Chu W, Liu Y, Gao W, Zhang H, Lu J, Han Y, Zhou J, Ning W 2018 Phys. Rev. B 98 161110
[216] Li H, Wang H W, He H, Wang J, Shen S Q 2018 Phys. Rev. B 97 201110
[217] Ma D, Jiang H, Liu H, Xie X 2019 Phys. Rev. B 99 115121
[218] Chang M C, Niu Q 1995 Phys. Rev. Lett. 75 1348
[219] Sundaram G, Niu Q 1999 Phys. Rev. B 59 14915
[220] Jian H Z, Hua J, Qian N, Jun R S 2013 Chin. Phys. Lett. 30 027101
[221] Goswami P, Tewari S 2013 Phys. Rev. B 88 245107
[222] Zyuzin A, Burkov A 2012 Phys. Rev. B 86 115133
[223] Yip S K 2015 arXiv: 1508.01010 [cond-mat]
[224] Zhang C, Zhang E, Wang W, Liu Y, Chen Z G, Lu S, Liang S, Cao J, Yuan X, Tang L 2017 Nat. Commun. 8 13741
[225] Breunig O, Wang Z, Taskin A, Lux J, Rosch A, Ando Y 2017 Nat. Commun. 8 15545
[226] Assaf B, Phuphachong T, Kampert E, Volobuev V, Mandal P, Sánchez-Barriga J, Rader O, Bauer G, Springholz G, De Vaulchier L 2017 Phys. Rev. Lett. 119 106602
[227] Zhang M, Wang H, Mu K, Wang P, Niu W, Zhang S, Xiao G, Chen Y, Tong T, Fu D 2018 ACS Nano 12 1537
[228] Fleckenstein C, Ziani N T, Trauzettel B 2016 Phys. Rev. B 94 241406
[229] Culcer D 2012 Physica E 44 860
[230] Mahan G D 2013 Many-particle Physics (New York: Springer Science & Business Media) pp160−174
[231] Wolos A, Szyszko S, Drabinska A, Kaminska M, Strzelecka S, Hruban A, Materna A, Piersa M, Borysiuk J, Sobczak K 2016 Phys. Rev. B 93 155114
[232] Wang J, DaSilva A M, Chang C Z, He K, Jain J K, Samarth N, Ma X C, Xue Q K, Chan M H 2011 Phys. Rev. B 83 245438
[233] He H T, Wang G, Zhang T, Sou I K, Wong G K, Wang J N, Lu H Z, Shen S Q, Zhang F C 2011 Phys. Rev. Lett. 106 166805
[234] Morimoto T, Zhong S, Orenstein J, Moore J E 2016 Phys. Rev. B 94 245121
[235] Gao Y, Yang S A, Niu Q 2017 Phys. Rev. B 95 165135
[236] Gao Y, Yang S A, Niu Q 2014 Phys. Rev. Lett. 112 166601
[237] Gao Y, Yang S A, Niu Q 2015 Phys. Rev. B 91 214405
[238] Goswami P, Pixley J, Sarma S D 2015 Phys. Rev. B 92 075205
[239] Andreev A, Spivak B 2018 Phys. Rev. Lett. 120 026601
[240] Fu B, Wang H W, Shen S Q 2020 Phys. Rev. B 101 125203
[241] Shoenberg D 1984 Magnetic Oscillations in Metals (Cambridge: Cambridge University Press) pp36−67
[242] Mikitik G, Sharlai Y V 1999 Phys. Rev. Lett. 82 2147
[243] Shoenberg D, Stiles P 1964 Proc. R. Soc. A-Math. Phys. 281 62
[244] Luk’yanchuk I A, Kopelevich Y 2004 Phys. Rev. Lett. 93 166402
[245] Novak M, Sasaki S, Segawa K, Ando Y 2015 Phys. Rev. B 91 041203
[246] Du J, Wang H, Chen Q, Mao Q, Khan R, Xu B, Zhou Y, Zhang Y, Yang J, Chen B 2016 Sci. China-Phys. Mech. Astron. 59 657406
[247] Zhang C L, Yuan Z, Jiang Q D, Tong B, Zhang C, Xie X, Jia S 2017 Phys. Rev. B 95 085202
[248] Park J, Lee G, Wolff-Fabris F, Koh Y, Eom M, Kim Y K, Farhan M, Jo Y, Kim C, Shim J 2011 Phys. Rev. Lett. 107 126402
[249] Xiang F X, Wang X L, Veldhorst M, Dou S X, Fuhrer M S 2015 Phys. Rev. B 92 035123
[250] Tafti F, Gibson Q, Kushwaha S, Haldolaarachchige N, Cava R 2016 Nat. Phys. 12 272
[251] Luo Y, Ghimire N J, Wartenbe M, Choi H, Neupane M, McDonald R, Bauer E, Zhu J, Thompson J, Ronning F 2015 Phys. Rev. B 92 205134
[252] Arnold F, Naumann M, Wu S C, Sun Y, Schmidt M, Borrmann H, Felser C, Yan B, Hassinger E 2016 Phys. Rev. Lett. 117 146401
[253] Klotz J, Wu S C, Shekhar C, Sun Y, Schmidt M, Nicklas M, Baenitz M, Uhlarz M, Wosnitza J, Felser C 2016 Phys. Rev. B 93 121105
[254] dos Reis R, Wu S, Sun Y, Ajeesh M, Shekhar C, Schmidt M, Felser C, Yan B, Nicklas M 2016 Phys. Rev. B 93 205102
[255] Sergelius P, Gooth J, Bäßler S, Zierold R, Wiegand C, Niemann A, Reith H, Shekhar C, Felser C, Yan B 2016 Sci. Rep. 6 33859
[256] Zhang Y, Tan Y W, Stormer H L, Kim P 2005 Nature 438 201
[257] Murakawa H, Bahramy M, Tokunaga M, Kohama Y, Bell C, Kaneko Y, Nagaosa N, Hwang H, Tokura Y 2013 Science 342 1490
[258] Kumar N, Manna K, Qi Y, Wu S C, Wang L, Yan B, Felser C, Shekhar C 2017 Phys. Rev. B 95 121109
[259] Singha R, Pariari A K, Satpati B, Mandal P 2017 Proc. Natl. Acad. Sci. 114 2468
[260] Ali M N, Schoop L M, Garg C, Lippmann J M, Lara E, Lotsch B, Parkin S S 2016 Sci. Adv. 2 e1601742
[261] Wang X, Pan X, Gao M, Yu J, Jiang J, Zhang J, Zuo H, Zhang M, Wei Z, Niu W 2016 Adv. Electron. Mater. 2
[262] Lv Y Y, Zhang B B, Li X, Yao S H, Chen Y, Zhou J, Zhang S T, Lu M H, Chen Y F 2016 Appl. Phys. Lett. 108 244101
[263] Hu J, Tang Z, Liu J, Zhu Y, Wei J, Mao Z 2017 Phys. Rev. B 96 045127
[264] Pan H, Tong B, Yu J, Wang J, Fu D, Zhang S, Wu B, Wan X, Zhang C, Wang X 2018 Sci. Rep. 8 1
[265] Hu J, Tang Z, Liu J, Liu X, Zhu Y, Graf D, Myhro K, Tran S, Lau C N, Wei J 2016 Phys. Rev. Lett. 117 016602
[266] Hu J, Zhu Y, Graf D, Tang Z, Liu J, Mao Z 2017 Phys. Rev. B 95 205134
[267] Qu D X, Hor Y S, Xiong J, Cava R J, Ong N P 2010 Science 329 821
[268] Charbonneau M, Van Vliet K, Vasilopoulos P 1982 J. Math. Phys. 23 318
[269] Vasilopoulos P, Van Vliet C M 1984 J. Math. Phys. 25 1391
[270] Wang C, Lei X 2012 Phys. Rev. B 86 035442
[271] Wang C, Lei X 2015 Phys. Rev. B 92 125303
[272] Datta S 1997 Electronic Transport in Mesoscopic Dystems (Cambridge: Cambridge university press) pp23−24
[273] Vasko F T, Raichev O E 2006 Quantum Kinetic Theory and Applications: Electrons, Photons, Phonons (New York: Springer Science & Business Media) pp99−147
[274] Abrikosov A 1998 Phys. Rev. B 58 2788
[275] Liu Z, Yang L, Sun Y, Zhang T, Peng H, Yang H, Chen C, Zhang Y, Guo Y, Prabhakaran D 2016 Nat. Mater. 15 27
[276] Xiong J, Kushwaha S, Krizan J, Liang T, Cava R J, Ong N P 2016 EPL 114 27002
[277] Hu J, Liu J, Graf D, Radmanesh S, Adams D, Chuang A, Wang Y, Chiorescu I, Wei J, Spinu L 2016 Sci. Rep. 6 18674
[278] Phillips M, Aji V 2014 Phys. Rev. B 90 115111
[279] Thouless D J, Kohmoto M, Nightingale M P, den Nijs M 1982 Phys. Rev. Lett. 49 405
[280] Novoselov K, Geim A, Morozov S, Jiang D, Katsnelson M, Grigorieva I, Dubonos S, Firsov A 2005 Nature 438 197
[281] Xu Y, Miotkowski I, Liu C, Tian J, Nam H, Alidoust N, Hu J, Shih C K, Hasan M Z, Chen Y P 2014 Nat. Phys. 10 956
[282] Yoshimi R, Yasuda K, Tsukazaki A, Takahashi K, Nagaosa N, Kawasaki M, Tokura Y 2015 Nat. Commun. 6 6627
[283] Lu H Z 2019 Natl. Sci. Rev. 6 208
[284] Hosur P 2012 Phys. Rev. B 86 195102
[285] Baum Y, Berg E, Parameswaran S, Stern A 2015 Phys. Rev. X 5 041046
[286] Gorbar E, Miransky V, Shovkovy I, Sukhachov P 2016 Phys. Rev. B 93 235127
[287] Ominato Y, Koshino M 2016 Phys. Rev. B 93 245304
[288] McCormick T M, Watzman S J, Heremans J P, Trivedi N 2018 Phys. Rev. B 97 195152
[289] Moll P J, Nair N L, Helm T, Potter A C, Kimchi I, Vishwanath A, Analytis J G 2016 Nature 535 266
[290] Ruan J, Jian S K, Yao H, Zhang H, Zhang S C, Xing D 2016 Nat. Commun. 7 11136
[291] Potter A C, Kimchi I, Vishwanath A 2014 Nat. Commun. 5 5161
[292] Xu S Y, Belopolski I, Sanchez D S, Neupane M, Chang G, Yaji K, Yuan Z, Zhang C, Kuroda K, Bian G 2016 Phys. Rev. Lett. 116 096801
[293] Belopolski I, Xu S Y, Sanchez D S, Chang G, Guo C, Neupane M, Zheng H, Lee C C, Huang S M, Bian G 2016 Phys. Rev. Lett. 116 066802
[294] Belopolski I, Xu S Y, Ishida Y, Pan X, Yu P, Sanchez D S, Zheng H, Neupane M, Alidoust N, Chang G 2016 Phys. Rev. B 94 085127
[295] Xu S Y, Belopolski I, Sanchez D S, Zhang C, Chang G, Guo C, Bian G, Yuan Z, Lu H, Chang T R 2015 Sci. Adv. 1 e1501092
[296] Uchida M, Nakazawa Y, Nishihaya S, Akiba K, Kriener M, Kozuka Y, Miyake A, Taguchi Y, Tokunaga M, Nagaosa N 2017 Nat. Commun. 8 2274
[297] Schumann T, Galletti L, Kealhofer D A, Kim H, Goyal M, Stemmer S 2018 Phys. Rev. Lett. 120 016801
[298] Zhang C, Zhang Y, Yuan X, Lu S, Zhang J, Narayan A, Liu Y, Zhang H, Ni Z, Liu R 2019 Nature 565 331
[299] Gusynin V, Sharapov S 2005 Phys. Rev. Lett. 95 146801
[300] Zyuzin A, Burkov A 2011 Phys. Rev. B 83 195413
[301] Zhang S B, Zhang Y Y, Shen S Q 2014 Phys. Rev. B 90 115305
[302] Zhang S B, Lu H Z, Shen S Q 2015 Sci. Rep. 5 13277
[303] Pertsova A, Canali C M, MacDonald A 2016 Phys. Rev. B 94 121409
[304] Zheng H, Xu S Y, Bian G, Guo C, Chang G, Sanchez D S, Belopolski I, Lee C C, Huang S M, Zhang X 2016 ACS Nano 10 1378
[305] Ma E Y, Calvo M R, Wang J, Lian B, Mühlbauer M, Brüne C, Cui Y T, Lai K, Kundhikanjana W, Yang Y 2015 Nat. Commun. 6 7252
[306] Li H, Liu H, Jiang H, Xie X 2020 Phys. Rev. Lett. 125 036602
[307] Zhang C, Narayan A, Lu S, Zhang J, Zhang H, Ni Z, Yuan X, Liu Y, Park J H, Zhang E 2017 Nat. Commun. 8 1272
[308] Lin B C, Wang S, Wiedmann S, Lu J M, Zheng W Z, Yu D, Liao Z M 2019 Phys. Rev. Lett. 122 036602
[309] Halperin B I 1987 Jpn. J. Appl. Phys. 26 1913
[310] Tang F, Ren Y, Wang P, Zhong R, Schneeloch J, Yang S A, Yang K, Lee P A, Gu G, Qiao Z 2019 Nature 569 537
[311] Song Z, Fang Z, Dai X 2017 Phys. Rev. B 96 235104
[312] Pan Z, Shindou R 2019 Phys. Rev. B 100 165124
[313] Roy B, Sau J D, Sarma S D 2014 Phys. Rev. B 89 165119
[314] Grüner G 1988 Rev. Mod. Phys. 60 1129
[315] Aji V 2012 Phys. Rev. B 85 241101
[316] Ominato Y, Koshino M 2014 Phys. Rev. B 89 054202
[317] Song J C, Refael G, Lee P A 2015 Phys. Rev. B 92 180204
[318] Hasan M Z, Kane C L 2010 Rev. Mod. Phys. 82 3045
[319] Qi X L, Zhang S C 2011 Rev. Mod. Phys. 83 1057
[320] Yu R, Zhang W, Zhang H J, Zhang S C, Dai X, Fang Z 2010 Science 329 61
[321] Chang C Z, Zhang J, Feng X, Shen J, Zhang Z, Guo M, Li K, Ou Y, Wei P, Wang L L 2013 Science 340 167
[322] Fu L, Kane C L 2008 Phys. Rev. Lett. 100 096407
[323] Akhmerov A, Nilsson J, Beenakker C 2009 Phys. Rev. Lett. 102 216404
[324] Belopolski I, Xu S Y, Koirala N, Liu C, Bian G, Strocov V N, Chang G, Neupane M, Alidoust N, Sanchez D 2017 Sci. Adv. 3 e1501692
[325] Chiu C K, Bian G, Zheng H, Yin J X, Zhang S S, Sanchez D, Belopolski I, Xu S Y, Hasan M Z 2018 EPL 123 47005
[326] König M, Wiedmann S, Brüne C, Roth A, Buhmann H, Molenkamp L W, Qi X L, Zhang S C 2007 Science 318 766
[327] Büttner B, Liu C, Tkachov G, Novik E, Brüne C, Buhmann H, Hankiewicz E, Recher P, Trauzettel B, Zhang S 2011 Nat. Phys. 7 418
[328] Mani A, Benjamin C 2017 Sci. Rep. 7 6954
[329] Weng H, Dai X, Fang Z 2014 Phys. Rev. X 4 011002
[330] Liu Y, Yuan X, Zhang C, Jin Z, Narayan A, Luo C, Chen Z, Yang L, Zou J, Wu X 2016 Nat. Commun. 7 12516
[331] Zhang W, Yu R, Feng W, Yao Y, Weng H, Dai X, Fang Z 2011 Phys. Rev. Lett. 106 156808
[332] Sebastian S E, Harrison N, Palm E, Murphy T, Mielke C, Liang R, Bonn D, Hardy W, Lonzarich G 2008 Nature 454 200
[333] Li L, Checkelsky J G, Hor Y S, Uher C, Hebard A F, Cava R J, Ong N 2008 Science 321 547
[334] Zhang Z, Wei W, Yang F, Zhu Z, Guo M, Feng Y, Yu D, Yao M, Harrison N, McDonald R 2015 Phys. Rev. B 92 235402
[335] Mikitik G, Sharlai Y V 2004 Phys. Rev. Lett. 93 106403
[336] Mikitik G, Sharlai Y V 1996 Low Temp. Phys. 22 585
[337] Mikitik G, Sharlai Y V 2016 Phys. Rev. B 94 195123
[338] Moll P J, Potter A C, Nair N L, Ramshaw B, Modic K A, Riggs S, Zeng B, Ghimire N J, Bauer E D, Kealhofer R 2016 Nat. Commun. 7 12492
[339] Koshino M, Hizbullah I F 2016 Phys. Rev. B 93 045201
[340] Chen Z G, Chen R, Zhong R, Schneeloch J, Zhang C, Huang Y, Qu F, Yu R, Li Q, Gu G 2017 Proc. Natl. Acad. Sci. 114 816
[341] Chen R, Zhang S, Schneeloch J, Zhang C, Li Q, Gu G, Wang N 2015 Phys. Rev. B 92 075107
[342] Wu R, Ma J Z, Nie S M, Zhao L X, Huang X, Yin J X, Fu B B, Richard P, Chen G F, Fang Z 2016 Phys. Rev. X 6 021017
[343] Li X B, Huang W K, Lv Y Y, Zhang K W, Yang C L, Zhang B B, Chen Y, Yao S H, Zhou J, Lu M H 2016 Phys. Rev. Lett. 116 176803
[344] Xiong H, Sobota J, Yang S L, Soifer H, Gauthier A, Lu M H, Lv Y Y, Yao S H, Lu D, Hashimoto M 2017 Phys. Rev. B 95 195119
[345] Manzoni G, Gragnaniello L, Autès G, Kuhn T, Sterzi A, Cilento F, Zacchigna M, Enenkel V, Vobornik I, Barba L 2016 Phys. Rev. Lett. 117 237601
[346] Xu B, Zhao L, Marsik P, Sheveleva E, Lyzwa F, Dai Y, Chen G, Qiu X, Bernhard C 2018 Phys. Rev. Lett. 121 187401
[347] Zhang J, Guo C, Zhu X, Ma L, Zheng G, Wang Y, Pi L, Chen Y, Yuan H, Tian M 2017 Phys. Rev. Lett. 118 206601
[348] Jones T, Fuller W, Wieting T, Levy F 1982 Solid State Commun. 42 793
[349] Behnia K, Aubin H 2016 Rep. Prog. Phys. 79 046502
[350] Gooth J, Niemann A C, Meng T, Grushin A G, Landsteiner K, Gotsmann B, Menges F, Schmidt M, Shekhar C, Süß V 2017 Nature 547 324
[351] Behnia K, Méasson M A, Kopelevich Y 2007 Phys. Rev. Lett. 98 166602
[352] Fauqué B, Zhu Z, Murphy T, Behnia K 2011 Phys. Rev. Lett. 106 246405
[353] Fauqué B, Butch N P, Syers P, Paglione J, Wiedmann S, Collaudin A, Grena B, Zeitler U, Behnia K 2013 Phys. Rev. B 87 035133
[354] Liang T, Gibson Q, Xiong J, Hirschberger M, Koduvayur S P, Cava R J, Ong N P 2013 Nat. Commun. 4 1
[355] Zhu Z, Lin X, Liu J, Fauqué B, Tao Q, Yang C, Shi Y, Behnia K 2015 Phys. Rev. Lett. 114 176601
[356] Jia Z, Li C, Li X, Shi J, Liao Z, Yu D, Wu X 2016 Nat. Commun. 7 13013
[357] Liang T, Lin J, Gibson Q, Gao T, Hirschberger M, Liu M, Cava R J, Ong N P 2017 Phys. Rev. Lett. 118 136601
[358] Matusiak M, Cooper J, Kaczorowski D 2017 Nat. Commun. 8 15219
[359] Watzman S J, McCormick T M, Shekhar C, Wu S C, Sun Y, Prakash A, Felser C, Trivedi N, Heremans J P 2018 Phys. Rev. B 97 161404
[360] Zhang Y, Wang C, Yu L, Liu G, Liang A, Huang J, Nie S, Sun X, Zhang Y, Shen B, et al. 2017 Nat. Commun. 8 15512
[361] Stockert U, Dos Reis R, Ajeesh M, Watzman S, Schmidt M, Shekhar C, Heremans J, Felser C, Baenitz M, Nicklas M 2017 J. Phys.-Condes. Matter 29 325701
[362] Wang J, Niu J, Yan B, Li X, Bi R, Yao Y, Yu D, Wu X 2018 Proc. Natl. Acad. Sci. 115 9145
[363] Skinner B, Fu L 2018 Sci. Adv. 4 eaat2621
[364] Raikh M, Shahbazyan T 1993 Phys. Rev. B 47 1522
[365] Pesin D, Mishchenko E, Levchenko A 2015 Phys. Rev. B 92 174202
[366] Wang H W, Fu B, Shen S Q 2018 Phys. Rev. B 98 081202
[367] Alexandradinata A, Glazman L 2017 Phys. Rev. Lett. 119 256601
[368] Alexandradinata A, Wang C, Duan W, Glazman L 2018 Phys. Rev. X 8 011027
[369] Hoeller J, Alexandradinata A 2018 Phys. Rev. B 98 024310
[370] O’Brien T, Diez M, Beenakker C 2016 Phys. Rev. Lett. 116 236401
[371] Fei F, Bo X, Wang R, Wu B, Jiang J, Fu D, Gao M, Zheng H, Chen Y, Wang X 2017 Phys. Rev. B 96 041201
[372] Yang H, Moessner R, Lim L K 2018 Phys. Rev. B 97 165118
[373] Oroszlány L, Dóra B, Cserti J, Cortijo A 2018 Phys. Rev. B 97 205107
[374] Zhang Y, Bulmash D, Hosur P, Potter A C, Vishwanath A 2016 Sci. Rep. 6 23741
[375] Wang H, Liu H, Li Y, Liu Y, Wang J, Liu J, Dai J Y, Wang Y, Li L, Yan J 2018 Sci. Adv. 4 eaau5096
[376] Wang H, Liu Y, Liu Y, Xi C, Wang J, Liu J, Wang Y, Li L, Lau S P, Tian M 2019 Natl. Sci. Rev. 6 914
[377] Zhang P, Zhai H 2018 Front. Phys. 13 137204
[378] Liu H, Jiang H, Wang Z, Joynt R, Xie X 2018 arXiv: 1807.02459 [cond-mat]
[379] Weng H, Fang C, Fang Z, Dai X 2016 Phys. Rev. B 93 241202
[380] Weng H, Fang C, Fang Z, Dai X 2016 Phys. Rev. B 94 165201
[381] Bradlyn B, Cano J, Wang Z, Vergniory M, Felser C, Cava R, Bernevig B A 2016 Science 353
[382] Chang G, Xu S Y, Huang S M, Sanchez D S, Hsu C H, Bian G, Yu Z M, Belopolski I, Alidoust N, Zheng H 2017 Sci. Rep. 7 1688
[383] Lv B, Feng Z L, Xu Q N, Gao X, Ma J Z, Kong L Y, Richard P, Huang Y B, Strocov V, Fang C 2017 Nature 546 627
[384] Ma J Z, He J B, Xu Y F, Lv B, Chen D, Zhu W L, Zhang S, Kong L Y, Gao X, Rong L Y 2018 Nat. Phys. 14 349
[385] He J, Chen D, Zhu W, Zhang S, Zhao L, Ren Z, Chen G 2017 Phys. Rev. B 95 195165
[386] Zhu W, He J, Zhang S, Chen D, Shan L, Ren Z, Chen G 2017 arXiv: 1707.00942 [cond-mat]
[387] Kumar N, Sun Y, Nicklas M, Watzman S J, Young O, Leermakers I, Hornung J, Klotz J, Gooth J, Manna K 2019 Nat. Commun. 10 2475
[388] Felser C, Yan B 2016 Nat. Mater. 15 1149
[389] Nayak A K, Fischer J E, Sun Y, Yan B, Karel J, Komarek A C, Shekhar C, Kumar N, Schnelle W, Kübler J 2016 Sci. Adv. 2 e1501870
[390] Wang Z, Vergniory M, Kushwaha S, Hirschberger M, Chulkov E, Ernst A, Ong N P, Cava R J, Bernevig B A 2016 Phys. Rev. Lett. 117 236401
[391] Chang G, Xu S Y, Zheng H, Singh B, Hsu C H, Bian G, Alidoust N, Belopolski I, Sanchez D S, Zhang S 2016 Sci. Rep. 6 38839
[392] Nie S, Xu G, Prinz F B, Zhang S C 2017 Proc. Natl. Acad. Sci. 114 10596
[393] Yang H, Sun Y, Zhang Y, Shi W J, Parkin S S, Yan B 2017 New J. Phys. 19 015008
[394] Liu E, Sun Y, Kumar N, Muechler L, Sun A, Jiao L, Yang S Y, Liu D, Liang A, Xu Q 2018 Nat. Phys. 14 1125
[395] Wang Q, Xu Y, Lou R, Liu Z, Li M, Huang Y, Shen D, Weng H, Wang S, Lei H 2018 Nat. Commun. 9 3681
[396] Guin S N, Manna K, Noky J, Watzman S J, Fu C, Kumar N, Schnelle W, Shekhar C, Sun Y, Gooth J 2019 NPG Asia Mater. 11 1
[397] Chang G, Singh B, Xu S Y, Bian G, Huang S M, Hsu C H, Belopolski I, Alidoust N, Sanchez D S, Zheng H 2018 Phys. Rev. B 97 041104
[398] Yin J X, Zhang S S, Li H, Jiang K, Chang G, Zhang B, Lian B, Xiang C, Belopolski I, Zheng H 2018 Nature 562 91
[399] Soluyanov A A, Gresch D, Wang Z, Wu Q, Troyer M, Dai X, Bernevig B A 2015 Nature 527 495
[400] Deng K, Wan G, Deng P, Zhang K, Ding S, Wang E, Yan M, Huang H, Zhang H, Xu Z 2016 Nat. Phys. 12 1105
[401] Jiang J, Liu Z, Sun Y, Yang H, Rajamathi C, Qi Y, Yang L, Chen C, Peng H, Hwang C 2017 Nat. Commun. 8 13973
[402] Wang Y, Liu E, Liu H, Pan Y, Zhang L, Zeng J, Fu Y, Wang M, Xu K, Huang Z 2016 Nat. Commun. 7 13142
[403] Zhang E, Chen R, Huang C, Yu J, Zhang K, Wang W, Liu S, Ling J, Wan X, Lu H Z 2017 Nano Lett. 17 878
[404] Chen D, Zhao L, He J, Liang H, Zhang S, Li C, Shan L, Wang S, Ren Z, Ren C 2016 Phys. Rev. B 94 174411
[405] Khim S, Koepernik K, Efremov D V, Klotz J, Förster T, Wosnitza J, Sturza M I, Wurmehl S, Hess C, van den Brink J 2016 Phys. Rev. B 94 165145
[406] Xu S Y, Alidoust N, Chang G, Lu H, Singh B, Belopolski I, Sanchez D S, Zhang X, Bian G, Zheng H 2017 Sci. Adv. 3 e1603266
[407] Belopolski I, Sanchez D S, Ishida Y, Pan X, Yu P, Xu S Y, Chang G, Chang T R, Zheng H, Alidoust N 2016 Nat. Commun. 7 13643
[408] Chang G, Xu S Y, Sanchez D S, Huang S M, Lee C C, Chang T R, Bian G, Zheng H, Belopolski I, Alidoust N 2016 Sci. Adv. 2 e1600295
[409] Zhong C, Chen Y, Yu Z M, Xie Y, Wang H, Yang S A, Zhang S 2017 Nat. Commun. 8 15641
[410] Chen W, Lu H Z, Hou J M 2017 Phys. Rev. B 96 041102
[411] Yan Z, Bi R, Shen H, Lu L, Zhang S C, Wang Z 2017 Phys. Rev. B 96 041103
[412] Ezawa M 2017 Phys. Rev. B 96 041202
[413] Wang C, Lu H Z, Xie X 2020 Phys. Rev. B 102 041204
[414] Hu Y, Liu H, Jiang H, Xie X 2017 Phys. Rev. B 96 134201
[415] Wang L X, Li C Z, Yu D P, Liao Z M 2016 Nat. Commun. 7 10769
[416] Zheng H, Bian G, Chang G, Lu H, Xu S Y, Wang G, Chang T R, Zhang S, Belopolski I, Alidoust N 2016 Phys. Rev. Lett. 117 266804
[417] Zheng H, Zahid Hasan M 2018 Adv. Phys. X 3 1466661
[418] Zheng H, Chang G, Huang S M, Guo C, Zhang X, Zhang S, Yin J, Xu S Y, Belopolski I, Alidoust N 2017 Phys. Rev. Lett. 119 196403
[419] Chang G, Xu S Y, Zheng H, Lee C C, Huang S M, Belopolski I, Sanchez D S, Bian G, Alidoust N, Chang T R 2016 Phys. Rev. Lett. 116 066601
[420] Wang S, Lin B C, Zheng W Z, Yu D, Liao Z M 2018 Phys. Rev. Lett. 120 257701