[1] Zhang G R, Chen D N 1991 Detonation Dynamics of Agglomerate Detonator (Beijing: National Defense Industry Press) (in Chinese) [张冠人, 陈大年 1991 凝聚炸药起爆动力学 (北京: 国防工业出版社)]
[2] Sun J S 1995 Adv. Mech. 25 127 (in Chinese) [孙锦山 1995 力学进展 25 127]
[3] Wang R L, Jiang S 2015 Sci. Sin.: Math. 45 723 (in Chinese) [王瑞利, 江松 2015 中国科学 数学 45 723]
[4] Wang C, Shu C W 2015 Chin. Sci. Bull. 60 882 (in Chinese) [王成, Shu Chi-Wang 2015 科学通报 60 882]
[5] Oberkampf W L, Roy C L 2010 Verification and Validation in Scientific Computing (New York: Cambridge University Press) p229
[6] Liang X, Wang R L 2016 Expl. Shock Waves 36 509 (in Chinese) [梁霄, 王瑞利 2016 爆炸与冲击 36 509]
[7] Wang R L, Liang X, Lin W Z, Liu X Z, Yu Y L 2016 Defect & Diffusion Forum 366 40
[8] Wang R L, Zhang S D, Liu Q 2014 AIP Conf. Proc. 1648
[9] Wang R L, Liu Q, Wen W Z 2015 Expl. Shock Waves 35 9 (in Chinese) [王瑞利, 刘全, 温万治 2015 爆炸与冲击 35 9]
[10] Tang T, Zhou T 2015 Sci. Sin.: Math. 45 891 (in Chinese) [汤涛, 周涛 2015 中国科学 数学 45 891]
[11] Wang R L, Lin Z, Wei L, Liu X Z 2015 Chin. J. High Pressure Phys. 29 286 (in Chinese) [王瑞利, 林忠, 魏兰, 刘学哲 2015 高压物理学报 29 286]
[12] Wang R L, Lin Z, Wen W Z 2014 Comput. Aided Engin. 23 1 (in Chinese) [王瑞利, 林忠, 温万治 2014 计算机辅助工程 23 1]
[13] Liang X, Wang R L 2016 Chin. J. High Pressure Phys. 30 223 (in Chinese) [梁霄, 王瑞利 2016 高压物理学报 30 223]
[14] Ng H, Ju Y, Lee J 2007 Int. J. Hydrogen Energy 32 93
[15] Romick C, Aslam T, Powers J 2015 J. Fluid Mech. 769 154
[16] Bdzil J, Stewart D 2007 Anna. Rev. Fluid Mech. 39 263
[17] Wang Y J, Zhang S D, Li H, Zhou H B 2016 Acta Phys. Sin. 65 106401 (in Chinese) [王言金, 张树道, 李华, 周海兵 2016 物理学报 65 106401]
[18] Zhou H Q, Yu M, Sun H Q, Dong H F, Zhang F G 2014 Acta Phys. Sin. 63 224702 (in Chinese) [周洪强, 于明, 孙海权, 董贺飞, 张凤国 2014 物理学报 63 224702]
[19] Song H, Tian M, Liu H, Song H, Zhang G 2014 Chin. Phys. Lett. 31 016402
[20] Zhou Z, Nie J, Guo X, Wang Q 2015 Chin. Phys. Lett. 32 016401
[21] Chang Z, Meng X, Lu X 2016 Physica A 472 103