[1] Hernández M, Bernal M D M, Verdejo R, Ezquerra T A, López-Manchado M A 2012 Compos. Sci. Technol. 73 40
[2] Yang X, Tu Y, Li L, Shang S, Tao X M 2010 ACS Appl. Mater. Inter. 2 1707
[3] Gong L, Kinloch I A, Young R J, Riaz I, Jalil R,Novoselov K S 2010 Physics 22 2694
[4] Kuilla T, Bhadra S, Yao D, Kim N H, Bose S, Lee J H 2010 Prog. Polym. Sci. 35 1350
[5] Mortazavi B, Ahzi S 2013 Carbon 63 460
[6] Bao C, Guo Y, Song L, Kan Y, Qian X, Hu Y 2011 J. Mater. Chem. 21 13290
[7] Huang T, Xin Y, Li T, Nutt S, Su C, Chen H, Liu P, Lai Z 2013 ACS Appl. Mater. Inter. 5 4878
[8] Chen D, Zhu H, Liu T 2010 ACS Appl. Mater. Inter. 2 3702
[9] Huang T, Lu R, Su C, Wang H, Guo Z, Liu P, Huang Z, Chen H, Li T 2012 ACS Appl. Mater. Inter. 4 2699
[10] Awasthi A P, Lagoudas D C, Hammerand D C 2009 Model. Simul. Mater. Sci. Eng. 17 015002
[11] Boukhvalov D W, Katsnelson M I 2009 J. Phys.: Condens. Matter 21 344205
[12] Ha H W, Choudhury A, Kamal T, Kim D H, Park S Y 2012 ACS Appl. Mater. Inter. 4 4623
[13] Luong N D, Hippi U, Korhonen J T, Soininen A J, Ruokolainen J, Johansson L, S, Nam J D, Sinh L H, Seppälä J 2011 Polymer 52 5237
[14] Mortazavi B, Ahzi S 2013 Carbon 63 460
[15] Yoonessi M, Shi Y, Scheiman D A, Lebron-Colon M, Tigelaar D M, Weiss R A, Meador M A 2012 ACS Nano 6 7644
[16] Park O K, Kim S G, You N H, Ku B C, Hui D, Lee J H 2014 Compos. Part B: Eng. 56 365
[17] Kim H, Kobayashi S, AbdurRahim M A, Zhang M J,Khusainova A, Hillmyer M A, Abdala A A, Macosko C W 2011 Polymer 52 1837
[18] Tripathi S N, Saini P, Gupta D, Choudhary V 2013 J.Mater. Sci. 48 6223
[19] Liang J, Yi H, Long Z, Yan W, Ma Y, Guo T, Chen Y 2009 Adv. Funct. Mater. 19 2297
[20] Vadukumpully S, Paul J, Mahanta N, Valiyaveettil S 2011 Carbon 49 198
[21] Wang J Y, Yang S Y, Huang Y L, Tien H W, Chin W K, Ma C C M 2011 J. Mater. Chem. 21 13569
[22] Park O K, Hwang J Y, Goh M, Lee J H, Ku B C, You N H 2013 Macromolecules 46 3505
[23] Wang J, Li L, Wei Z D (in Chinese) [王俊, 李莉, 魏子栋 2016 物理化学学报 32 321]
[24] Hu J, Ruan X, Jiang Z, Chen Y 2009 Nano Lett. 9 2730
[25] Medhekar N V, Ramasubramaniam A, Ruoff R S, Shenoy V B 2010 ACS Nano 4 2300
[26] Rissanou A N, Harmandaris V 2014 Soft Matter 10 2876
[27] Rissanou A N, Harmandaris V 2013 J. Nanopart. Res. 5 1
[28] Lin J Q, Li X K, Yang W L, Sun H G, Xie Z B, Xiu H J, Lei Q Q 2015 Acta Phys. Sin. 64 126202 (in Chinese) [林家齐, 李晓康, 杨文龙, 孙洪国, 谢志滨, 修翰江, 雷清泉 2015 物理学报 64 126202]
[29] Compton O C, Cranford S W, Putz K W, An Z, Brinson L C, Buehler M J, Nguyen S T 2011 ACS Nano 6 2008
[30] Sheng Y Z, Hua Y, Li J Y, Miao S 2013 Chem. Res. Chin. U. 29 788
[31] Chen J, Zhao D, Jin X, Wang C, Wang D, Ge H 2014 Compos. Sci. Technol. 97 41
[32] Huang T, Xin Y, Li T, Nutt S, Su C, Chen H, Liu P, Lai Z 2013 ACS Appl. Mater. Inter. 5 4878
[33] Zhang C, Hao R, Liao H, Hou Y 2013 Nano Energy 2 88
[34] Fu Y Z, Hu S Q, Lan Y H, Liu Y Q 2010 Acta Chim. Sin. 68 809 (in Chinese) [付一政, 胡双启, 兰艳花, 刘亚青 2010 化学学报 68 809]
[35] Zhou G D, Duan L Y 2008 Basic of Structural Chemistry (4th Ed.) (Beijing: Peking University Press) p324 (in Chinese) [周公度, 段连运 2008 结构化学基础 (第4版) (北京: 北京大学出版社) 第324页]
[36] Chen Z L 2007 Theory and Practice of Molecular Simulation (Beijing: Chemical Industry Press) p110 [陈正隆 2007分子模拟的理论与实践(北京: 化学工业出版社) 第110–112页]
[37] Ding M X 2006 Polyimide: Chemistry, Relationship between Structure and Properties and Materials (Beijing: Science Press) pp225, 226 (in Chinese) [丁孟贤 2006 聚酰亚胺––化学、结构与性能的关系及材料(北京: 科学出版社)第225, 226页]