[1] Xu J Z, Zhang X C 2007 Terahertz Science Technology and Application (Beijing: Beijing University Press) p69 (in Chinese) [许景周, 张希成 2007 太赫兹科学技术和应用 (北京: 北京大学出版社) 第69页]
[2] Zhang C L 2008 Terahertz Sensing and Imaging (Beijing: National Defence Industry Press) p69 (in Chinese) [张存林 2008 太赫兹感测与成像 (北京: 国防工业出版社) 第64页]
[3] BeardMC, Turner G M, Schmuttenmaer C A 2002 J. Phys. Chem. B 106 7146
[4] Pendry J B, Holden A J, Robbins D J, Stewart W J 1999 IEEE Trans. Microwave Theor Techniq. 47 2075
[5] Gu B Y 2007 Phys. 36 280 (in Chinese) [顾本源 2007 物理 36 280]
[6] Veselago V G 1968 Sov. Phys. Usp. 10 509
[7] Li L, Zhou Q L, Shi Y L, Zhao D M, Zhang C L, Zhao K, Tian L, Zhao H, Bao R M, Zhao S Q 2011 Acta Phys. Sin. 60 019503 (in Chinese) [李磊, 周庆莉, 施宇蕾, 赵冬梅, 张存林, 赵昆, 田璐, 赵卉, 宝日玛, 赵嵩卿 2011 物理学报 60 019503]
[8] Katsarakis N, Koschny T, Kafesaki M, Economou E N, Soukoulis C M 2004 Appl. Phys. Lett. 84 2943
[9] Schurig D, Mock J J, Smith D R 2006 Appl. Phys. Lett. 88 041109
[10] Withayachumnankul W, Abbott D 2009 IEEE Photonics Journal 1 99
[11] Padilla W J, Taylor A J, Highstrete C, Lee M, Averitt R D 2006 Phys. Rev. Lett. 96 107401
[12] Zhao M D, Shi Y L, Zhou Q L, Li L, Sun H J, Zhang C L 2011 Acta Phys. Sin. 60 093301 (in Chinese) [赵冬梅, 施宇蕾, 周庆莉, 李磊, 孙会娟, 张存林 2011 物理学报 60 093301]
[13] Zhou J 2004 Journal of Functional Materials 35 125 (in Chinese) [周济 2004 功能材料 2004 年增刊 35 125]
[14] Grischkowsky D, Keiding S, Exter M, Fattinger C 1990 J. Opt. Soc. Am. B 7 2006
[15] Wu Q, Litz M, Zhang X C 1996 Appl. Phys. Lett. 68 2924
[16] Cha H J, Jeong Y U, Park S H, Lee B C 2006 Journal of the Korean Phys. Soc. 49 354
[17] Gu C, Qu S B, Pei Z B, Xu Z, Liu J, Gu W 2011 Chin. Phys. B 20 017801
[18] Yang C Y, Xu X M, Ye T, Miao L P 2011 Acta Phys. Sin. 60 017807 (in Chinese) [杨春云, 徐旭明, 叶涛, 缪路平 2011 物理学报 60 017807]