[1] Xiong Z Y, Yao Z W, Wang L, Li R B, Wang J, Zhan M S 2011 Acta Phys. Sin. 60 113201 (in Chinese) [熊宗元, 姚战伟, 王玲, 李润兵, 王谨, 詹明生 2011 物理学报 60 113201]
[2] Yao C K, Li Q H 2011 Infrared and Laser Engineering 40 1090
[3] Hashimoto T, Maeya J, Fujita T, Maenaka K 2009 Procedia Chemistry 1 564
[4] Zhang Y S, Tang Q A, Pan Z W 1990 Acta Aeronautica et Astronautica Sinica 11 A120 (in Chinese) [章燕申, 汤全安, 潘珍吾 1990 航空学报 11 A120]
[5] Wang K D, Gu Q T 2001 Tsinghua Science and Technology 6 304
[6] Yuan B L, Han S L, Yang J Q, Liao D 2011 Journal of Chinese Inertial Technology 19 145
[7] Broslavets Y Y, Zaitseva T E, Kazakov A A, Fomichev A A 2006 Quantum Electron 36 447
[8] Wang K D, Yan L, Gu Q T 2005 Sensors and Actuators A 119 75
[9] Xie Y P 2000Ph. D. Dissertations (Changsha: National University of Defence Technology) (in Chinese) [谢元平 2000 博士学位论文 (长沙: 国防科学技术大学)]
[10] Wan S P, Li F, Wang X F, Zhu Q 2008Infrared and Laser Engineering 37 728 (in Chinese) [万顺平, 李峰, 王小飞, 朱强 2008 红外与激光工程 37 728]
[11] Liu Y H, Li H F 2009 Nuclear Instrumentation and Methods in Physics Research Section A 598 605
[12] Walter K 2006 Solid State Laser Engineering (New York: Springer) p205
[13] Ou J, Jiang Y S, Li F, Liu L 2011 Acta Phys. Sin. 60 114203 (in Chinese) [欧军, 江月松, 黎芳, 刘丽 2011 物理学报 60 114203]
[14] Matthew J B, Jean C D 2002 Optics Communications 213 331
[15] Kwangjin K, Chan G P 2007 Sensors and Actuators A 133 425
[16] Cen Z F, Li X T 2010 Acta Phys. Sin. 59 5784 (in Chinese) [岑兆丰, 李晓彤 2010 物理学报 59 5784]
[17] Liu Y A, Rahman B M A 1995 J. Lightwave Technol. 13 142
[18] Varallyay Z, Arashitani Y, Varga G 2011 Optical Fiber Technology 17 70
[19] Fan Z F, Luo H, Hu S M 2011 Applied Optics 50 3455