[1] Pan R Q 2011 Chin. Phys. Lett. 28 066104
[2] Moradi A 2013 Chin. Phys. B 22 064201
[3] Xu Y G, Zhang D Y, Cai J, Yuan L, Zhang W Q 2012 J. Mater. Sci. Technol. 28 34
[4] Zhao D L, Zeng X W, Shen Z M 2005 Acta Phys. Sin. 54 3878 (in Chinese) [赵东林, 曾宪伟, 沈曾民 2005 物理学报 54 3878]
[5] Wang J, Li H F, Huang Y H, Yu H B, Zhang Y 2010 Acta Phys. Sin. 59 1946 (in Chinese) [王建, 李会峰, 黄运华, 余海波, 张跃 2010 物理学报 59 1946]
[6] Roberts J A, Imholt T, Ye Z, Dyke C A, Price D W, Tour J M 2004 J. Appl. Phys. 95 4352
[7] Fan Z J, Luo G H, Zhang Z F 2006 Mater. Sci. Eng. B 132 85
[8] Xu M H, Qi X S, Zhong W, Ye X J, Deng Y, Au C T, Jin C Q, Yang Z X, Du Y W 2009 Chin. Phys. Lett. 26 116103
[9] Sun H G, Zhou Z X, Qin R H, Yuan C X, Zhang H F, Lu Y 2007 J. Harbin Inst. Technol. 39 474 (in Chinese) [孙洪国, 周忠祥, 秦汝虎, 袁承勋, 张海丰, 卢颖 2007 哈尔滨工业大学学报 39 474]
[10] Hua S C, Wang H G, Wang L Y, Liu G, Zhao R X, Yao J X 2009 Acta Phys. Sin. 58 6534 (in Chinese) [华绍春, 王汉功, 汪刘应, 刘顾, 赵瑞星, 姚建勋 2009 物理学报 58 6534]
[11] Zhu H, Lin H, Guo H F, Yu L F 2007 Mater. Sci. Eng. B 138 101
[12] Wang Z P, Zhang Z H, Qin S M, Wang L H, Wang X X 2008 Mater. Des. 29 1777
[13] Peng Z H, Peng J C, Peng Y F, Wang J Y 2008 Chin. Sci. Bull. 52 3497
[14] Li H, Yin W Y, Banerjee K, Mao T F 2008 IEEE Trans. Electron Dev. 55 1328
[15] Zhang K L, Tian B, Zhu X S, Wang F, Wei J 2012 Nanoscale Res. Lett. 7 138
[16] Han G Z, Chen M D, Guo P S, Li S X 2007 South China Univ. Technol. 35 52 (in Chinese) [韩光泽, 陈明东, 郭平生, 李绍新 2007 华南理工大学学报 35 52]
[17] Prasad A, Prasad K 2007 Physica B 396 132
[18] Peng Z H 2010 Ph. D. Dissertation (Changsha: Hunan University) (in Chinese) [彭志华 2010 博士学位论文 (长沙: 湖南大学)]
[19] Yellampalli S 2011 Carbon Nanotubes Synthesis Characterization Applications (Croatia: InTech Press) pp265–278