[1] Weyl H 1931 The Theory of Group and Quantum Mechanics (New York: Dover Publisher) p272
[2] Wigner E 1932 Phys. Rev. 40 749
[3] Fang B R, Zhou J D, Li Y M 2005 Matrix Theory (Beijing: Tsinghua University Press) p218 (in Chinese) [方保镕, 周继东, 李医民 2005 矩阵论 (北京: 清华大学出版社) 第218 页]
[4] Zhang K Y, Xu Z 2013 Matrix Theory (Beijing: Science Press) p114 (in Chinese) [张凯院, 徐仲2013 矩阵论 (北京: 科学出版社) 第114页]
[5] Cheng Y P, Zhang K Y, Xu Z 2006 Matrix Theory (Xian: Northwestern Polytechnical University Press) p164 (in Chinese) [程云鹏, 张凯院, 徐仲 2006 矩阵论 (西安: 西北工业大学出版社) 第164页]
[6] Tian W H 2012 Modern Control Theory (Beijing: People's Posts and Telecommunications Press) p27 (in Chinese) [田卫华 2012 现代控制理论 (北京: 人民邮电出版社) 第27页]
[7] Zou B M 2007 Automatic Control Theory (Chengdu: Mechanical Industry Press) (in Chinese) p19 (in Chinese) [邹伯敏 2007自动控制理论 (成都: 机械工业出版社) 第19页]
[8] Fan H Y, Zaidi H R, Klauder J R 1987 Phys. Rev. D 35 1831
[9] Fan H Y 2003 J. Opt. B: Quantum Semicl Opt. 5 R147
[10] Wnsche A 1999 J. Opt. B: Quantum Semicl Opt. 1 R11
[11] Gasiorowicz S 2006 Quantum Mechanics (3rd Ed.) (Beijing: Higher Education Press) p119 [加西欧洛维茨 2006 量子物理 (第三版, 影印版) (北京: 高等教育出版社) 第119页]
[12] Kardar M 2010 Statistical Physics of Particles (Cambridge: Cambridge University Press) p293
[13] Fan H Y 1992 J. Phys. A 25 3443
[14] Achilles R, Bonfiglioli A 2012 Arch. Hist. Exact. Sci. 66 295
[15] Fan H Y, Zaidi H R 1987 Phys. Lett. A 124 303
[16] Hu L Y, Fan H Y 2009 Phys. Rev. A 80 022115
[17] Eldelyi A 1953 Higher Transcendental Functions (Bateman Manuscript Project) (New York: McGraw-Hill) p1
[18] Xu S M, Jiang J J, Li H Q, Xu X L 2008 Acta Phys. Sin. 57 7430 (in Chinese) [徐世民, 蒋继健, 李洪奇, 徐兴磊 2008 物理学报 57 7430]
[19] Xu S M, Xu X L, Li H Q, Wang J S 2009 Acta Phys. Sin. 58 2174 (in Chinese) [徐世民, 徐兴磊, 李洪奇, 王继锁 2009 物理学报 58 2174]
[20] Xu S M, Xu X L, Li H Q, Wang J S 2009 Chin. Phys. B 18 2129