[1] Joseph M 1999 Ph. D. Dissertation (Stockholm: Royal Institute of Technology)
[2] Vengerov D, Bambos N, Berenji H R 2005 IEEE Trans. Syst. Man Cyb. B 35 768
[3] Yu L H, Fang J C 2005 Acta Phys. Sin. 54 4012 (in Chinese) [于灵慧、房建成 2005 物理学报 54 4012]
[4] Hu J F, Guo J B 2008 Acta Phys. Sin. 57 1477 (in Chinese) [胡进峰、郭静波 2008 物理学报 57 1477]
[5] Li J F, Li N, Lin H 2004 Acta Phys. Sin. 53 1694 (in Chinese) [李建芬、李 农、林 辉 2004 物理学报 53 1694]
[6] Tsai H P, Hung H P, Chen M S 2009 IEEE Trans. Mobile Comput. 8 694
[7] Zhao Z J, Zheng S L, Shang J N, Kong X Z 2007 Acta Phys. Sin. 56 6760 (in Chinese) [赵知劲、郑仕链、尚俊娜、孔宪正 2007 物理学报 56 6760]
[8] Zhao Z J, Peng Z, Zheng S L, Xu S Y, Lou C Y, Yang X N 2009 Acta Phys. Sin. 58 1358 (in Chinese) [赵知劲、彭 振、郑仕链、徐世宇、楼才义、杨小牛 2009 物理学报 58 1358]
[9] Scutari G, Palomar D, Barbarossa S 2008 IEEE J. Sel. Area. Commun. 26 1089
[10] Kwan R, Aydin M E, Leung C, Zhang J 2009 IET Commun. 3 1363
[11] Zhao Z J, Xu S Y, Zheng S L, Yang X N 2009 Acta Phys. Sin. 58 5118 (in Chinese) [赵知劲、徐世宇、郑仕链、杨小牛 2009 物理学报 58 5118]
[12] Wang Y N, Tan W 2003 Acta Phys. Sin. 52 2723 (in Chinese) [王耀南, 谭 文 2003 物理学报 52 2723]
[13] Elliott R C, Krzymien W A 2009 IEEE Trans. Veh. Technol. 58 3247
[14] Karamalis P D, Kanatas A G, Constantinou P 2009 IEEE Trans. Instrum. Meas. 58 2475
[15] Dai Z H, Zhu Y F, Chen W R, Lin J H 2007 Acta Electron. Sin. 35 1419 (in Chinese) [戴朝华、朱云芳、陈维荣、林建辉 2007 电子学报 35 1419]
[16] Zhang J S, Xiao X C 2001 Acta Phys. Sin. 50 2121 (in Chinese) [张家树、肖先赐 2001 物理学报 50 2121]
[17] LaDue C K, Sapozhnykov V V, Fienberg K S 2008 IEEE Trans. Veh. Technol. 57 2205
[18] Toker C, Altin G 2009 IEEE Trans. Sig. Proces. 57 1483
[19] Dai D, Ma X K, Li F C, You Y 2002 Acta Phys. Sin. 51 2459 (in Chinese) [戴 栋、马西奎、李富才、尤 勇 2002 物理学报 51 2459]
[20] Wu Z Q, Ao D, Liu K 2004 Acta Phys. Sin. 53 21 (in Chinese) [吴忠强、奥 顿、刘 坤 2004 物理学报 53 21]
[21] Rango F, Tropea M, Santamaria A F, Marano S 2009 IEEE Trans. Veh. Technol. 58 4447
[22] Tang Z L, Li M, Wei Z J, Lu F, Liao C J, Liu S H 2005 Acta Phys. Sin. 54 2534 (in Chinese) [唐志列、李 铭、魏正军、卢 非、廖常俊、刘颂豪 2005 物理学报 54 2534]
[23] Zhao H Q, Zhang J S, Zeng X P 2007 Acta Phys. Sin. 56 1975 (in Chinese) [赵海全、张家树、曾祥萍 2007 物理学报 56 1975]
[24] Zou Y, Wei W L, Li B, Xiao J C, Zhuang Z Q 2007 J. Electron. Inf. Technol. 29 2688 (in Chinese) [邹 谊、魏文龙、李 斌、肖金超、庄镇泉 2007 电子与信息学报 29 2688]
[25] Lin H, Wu C X 2007 Acta Phys. Sin. 56 4313 (in Chinese) [林 海、吴晨旭 2007 物理学报 56 4313]
[26] Kuang J Y, Deng K, Huang R H 2001 Acta Phys. Sin. 50 1856 (in Chinese) [匡锦瑜、邓 昆、黄荣怀 2001 物理学报 50 1856]
[27] Li X F, Pan W, Ma D, Luo B, Zhang W L, Xiong Y 2006 Acta Phys. Sin. 55 5094 (in Chinese) [李孝峰、潘 炜、马 冬、罗 斌、张伟利、熊 悦 2006 物理学报 55 5094]
[28] Yan S L 2005 Acta Phys. Sin. 54 2000 (in Chinese) [颜森林 2005 物理学报 54 2000]
[29] Lu J, Wang J B, Sun G C 2009 Chin. Phys. B 18 1598
[30] Yu A L 2008 Chin. Phys. B 17 878
[31] Wang S K, Ren J G, Jin X M, Yang B, Yang D, Peng C Z, Jiang S, Wang X B 2008 Acta Phys. Sin. 57 1356 (in Chinese) [王少凯、任继刚、金贤敏、杨 彬、杨 冬、彭承志、蒋 硕、王向斌 2008 物理学报 57 1356]
[32] Li Y, Liu Z R, Zhang J B 2007 Chin. Phys. 16 2587
[33] Kang G D, Fang M F 2008 Chin. Phys. B 17 3729
[34] Tao Y, Pan W, Luo B 2008 Acta Phys. Sin. 57 2016 (in Chinese) [陶 原、潘 炜、罗 斌 2008 物理学报 57 2016]
[35] Zhang W, Liu Y M, Liu J, Zhang Z J 2008 Chin. Phys. B 17 3203
[36] Gao F, Wen Q Y, Zhu F C 2008 Chin. Phys. B 17 3189
[37] Du Q H, Lin X M, Chen Z H, Lin G W, Chen L B, Gu Y J 2008 Chin. Phys. B 17 807
[38] Li N, Li J F 2008 Acta Phys. Sin. 57 6093 (in Chinese) [李 农、李建芬 2008 物理学报 57 6093]
[39] Wang T Y, Qin S J, Wen Q Y, Zhu F C 2008 Acta Phys. Sin. 57 7452 (in Chinese) [王天银、秦素娟、温巧燕、朱甫臣 2008 物理学报 57 7452]
[40] Leng W, Wang A G 2010 J. Electron. Inf. Technol. 32 1173 (in Chinese) [冷 文、王安国 2010 电子与信息学报 32 1173]
[41] Sun Y, Man Z X, Xia Y J 2009 Chin. Phys. B 18 1742
[42] Jiang Z Y, Li L, Huang Y F 2009 Chin. Phys. B 18 2774
[43] Chen L B, Jin R B, Lu H 2009 Chin. Phys. B 18 30
[44] Zhou W J, Yu S M 2009 Acta Phys. Sin. 58 113 (in Chinese) [周武杰、禹思敏 2009 物理学报 58 113]
[45] Xie L J, Zhang D Y, Tang S Q, Zhan X G, Gao F 2009 Chin. Phys. B 18 3203
[46] Ren J G, Yang B, Yi Z H, Zhou F, Chen K, Pen C Z, Pan J W 2009 Chin. Phys. B 18 3605
[47] Zhou N R, Zen B Y, Wang L J, Gong L H 2010 Acta Phys. Sin. 59 2193 (in Chinese) [周南润、曾宾阳、王立军、龚黎华 2010 物理学报 59 2193]
[48] Chen X B, Wen Q Y, Zhu F C 2006 Chin. Phys. 15 2240
[49] Lai Z J, Fan F G, Zhu G Y, Bai J T 2007 Chin. Phys. 16 118
[50] Chen Q, Fang X M 2008 Chin. Phys. B 17 1587
[51] Li W, Hao J H, Qi B 2008 Acta Phys. Sin. 57 1398 (in Chinese) [李 伟、郝建红、祁 兵 2008 物理学报 57 1398]
[52] Xu S X, Jing J L 2005 Chin. Phys. 14 2415
[53] Liu H J, Feng J C 2009 Acta Phys. Sin. 58 1484 (in Chinese) [刘慧杰、冯久超 2009 物理学报 58 1484]
[54] Guo W Z, Zhang S 2010 J. Electron. Inf. Technol. 32 1168 (in Chinese) [郭文卓、张 曙 2010 电子与信息学报 32 1168]
[55] Zheng X J, Fang M F, Cai J W, Liao X P 2006 Chin. Phys. 15 2840
[56] Wang M J, Wang X Y 2009 Acta Phys. Sin. 58 1467 (in Chinese) [王明军、王兴元 2009 物理学报 58 1467]
[57] Yan W, Zhang W J 2007 Chin. Phys. 16 2584
[58] Cai X H, Guo J R, Nie J J, Jia J P 2006 Chin. Phys. 15 488
[59] Liao J Q, Kuang L M 2006 Chin. Phys. 15 2246