[1] [1]Geim A K,Novoselov,K S 2007 Nature Mater. 6 183
[2] [2]Novoselov K S,Geim A K,Morozov S V,Jiang D,Zhang Y,Dubonos S V,Grigorieva I V,Firsov A A 2004 Science 306 666
[3] [3]Novoselov K S,Jiang D,Schedin F,Booth T J,Khotkevich V V,Morozov S V,Geim A K 2005 Proc. Natl. Acad. Sci. USA 102 10451
[4] [4]Chinese Academy of Sciences 2008 Science Development Report (Beijing:Science Press) p33 (in Chinese) [中国科学院 2008 科学发展报告(北京:科学出版社)第33页]
[5] [5]Mermin N D 1968 Phys. Rev. 176 250
[6] [6]Mermin N D,Wagner H 1966 Phys. Rev. Lett. 17 1133
[7] [7]Nelson D R,Peliti L 1987 J. Phys. 48 1085
[8] [8]Le Doussal P,Radzihovsky L 1992 Phys. Rev. Lett. 69 1209
[9] [9]Meyer J C,Geim A K,Katsnelson M I,Novoselov K S,Booth T J,Roth S 2007 Nature 446 60
[10] ]Meyer J C,Geimc A K,Katsnelsond M I,Novoselovc K S,Obergfelle D,Rothe S,Girit C,Zettl A 2007 Solid State Commun. 143 101
[11] ]Ishigami M,Chen J H,Cullen W G,Fuhrer M S,Williams E D 2007 Nano Lett.7 1643
[12] ]Allen M P,Tildesley D J 1991 Computer Simulation of Liquids (Oxford:Clarendon Press) p71—82
[13] ]Tian J H,Han X,Liu G R,Long X Y,Qin J Q 2007 Acta Phys. Sin. 56 643 (in Chinese) [田建辉、韩旭、刘桂荣、龙述尧、秦金旗 2007 物理学报 56 643]
[14] ]Han T W,He P F,Wang J,Zhen B L,Wu A H 2009 Sci. China Ser. G 39 1312 (in Chinese) [韩同伟、贺鹏飞、王健、郑百林、吴艾辉 2009 中国科学G辑 39 1312]
[15] ]Yakobson B I,Brabec C J,Bernholc J 1996 Phys. Rev. Lett. 76 2511
[16] ]Wang Y,Wang X X,Ni X G,Wu H A 2003 Acta Phys. Sin. 52 3120 (in Chinese) [王宇、王秀喜、倪向贵、吴恒安 2003 物理学报 52 3120]
[17] ]Ni X G,Yin J W 2006 Acta Phys. Sin. 55 6522 (in Chinese) [倪向贵、殷建伟 2006 物理学报 55 6522]
[18] ]Yuan J H,Cheng Y M 2007 Acta Phys. Sin. 56 4810 (in Chinese) [袁剑辉、程玉民 2007 物理学报 56 4810]
[19] ]Yuan J H,Cheng Y M,Zhang Z H 2009 Acta Phys. Sin. 58 2578 (in Chinese) [袁剑辉、程玉民、张振华 2009 物理学报 58 2578]
[20] ]Yuan J H,Cheng Y M 2007 Acta Phys. Chim. Sin. 23 889 (in Chinese) [袁剑辉、程玉民 2007 物理化学学报 23 889]
[21] ]Bernal J D 1924 Proc. R. Soc. London Ser. A 106 749
[22] ]Nemec N,Cuniberti G 2007 Phys. Rev. B 75 201404
[23] ]Brenner D W,Shenderova O A,Harrison J A,Stuart S J,Ni B,Sinnott S B 2002 J. Phys.:Condens. Matter. 14 783
[24] ]Lee C G,Wei X D,Kysar J W,Hone J 2008 Science 321 385
[25] ]Ni Z H,Wang H M,Kasim J,Fan H M,Yu T,Wu Y H,Feng Y P,Shen Z X 2007 Nano Lett. 7 2758
[26] ]Dresselhaus M S,Dresselhaus G,Eklund P C 1996 Science of Fullerenes and Carbon Nanotubes (San Diego:Academic Press) p965
[27] ]Brenner D W 1990 Phys. Rev. B 42 9458
[28] ]Tersoff J 1989 Phys. Rev. B 39 5566
[29] ]Tersoff J 1990 Phys. Rev. B 41 3248
[30] ]Stuart S J,Tutein A B,Harrison,J A 2000 J. Chem. Phys. 112 6472
[31] ]Fasolino A,Los J H,Katsnelson M I 2007 Nature Mater. 6 858
[32] ]Carlsson J M 2007 Nature Mater. 6 801
[33] ]Ouyang Y,Peng J C,Wang H,Yi S P 2008 Acta Phys. Sin. 57 615 (in Chinese) [欧阳玉、彭景翠、王慧、易双萍 2008 物理学报 57 615]