[1] ORegan B, Greatzel M 1991 Nature 353 737
[2] Hegfleldt A, Greatzel M 1995 Chem. Rev. 95 49
[3]
[4] Dai S Y, Kong F T, Hu L H, Shi C W, Fang X Q, Pan X, Wang K J 2005 Acta Phys. Sin. 54 1919 (in Chinese) [戴松元、孔凡太、胡林华、史成武、方霞琴、潘 旭、王孔嘉 2005 物理学报 54 1919]
[5]
[6]
[7] Zhang Y, Zhao Y, Cai N, Xiong S Z 2008 Acta Phys. Sin. 57 5806 (in Chinese)[张 苑、赵 颖、蔡 宁、熊绍珍 2008 物理学报 57 5806]
[8] Mincuzzi G, Vesce L, Reale A, Carlo A D, Brown T M 2009 Appl. Phys. Lett. 95 103312
[9]
[10]
[11] Kim H, Auyeung R C Y, Ollinger M, Kushto G P, Kafafi Z H, Pique A 2006 Appl. Phys. A 83 73
[12]
[13] Hart J N, Cervini R, Cheng Y B, Simon G P, Spiccia L 2004 Solar Ener. Mater. Solar Cells 84 135
[14]
[15] Park N G, Kim K M, Kang M G, Ryu K S, Chang S H, Shin Y J 2005 Adv. Mater. 17 2349
[16] Li X, Lin H, Li J B, Wang N, Lin C F, Zhang L Z 2008 J. Photochem. and Photobio. A: Chem. 1985 247
[17]
[18]
[19] Nakade S, Matsuda M, Kambe S, Saito Y, Kitamura T, Sakata T, Wada Y, Mori H, Yanagida S 2002 J. Phys. Chem. B 106 10004
[20]
[21] Alexander G A, Anders H 2008 J. Phys. Chem. C 112 10021
[22]
[23] Huang P Y 1997 Principles of powder metallurgy (Beijing:Metallurgical Industry Press) p268-272 (in Chinese) [黄培云 1997 粉末治金原理(北京:冶金工业出版社)第268-272页]
[24]
[25] Zhang S H 2004 MS Thesis (Changchun: JiLin University) (in Chinese) [张思华 2004 硕士学位论文(长春:吉林大学)\]
[26] Gao J Q 2009 Preparation of Inorganic Non-metallic Materials (Xi'an:Xi'an Jiaotong University Press) p136-144(in Chinese)[高积强 2009 无机非金属材料制备方法(西安:西安交通大学出版社)第136-144页]
[27]
[28]
[29] Hu L H, Dai S Y, Wang K J 2003 Acta Phys. Sin. 52 2135 (in Chinese) [胡林华、戴松元、王孔嘉 2003 物理学报 52 2135]
[30] Xu W W, Dai S Y, Fang X Q, Hu L H, Kong F T, Pan X, Wang K J 2005 Acta Phys.Sin. 54 5943 (in Chinese) [徐炜炜、戴松元、方霞琴、胡林华、孔凡太、潘 旭、王孔嘉 2005 物理学报 54 5943]
[31]
[32]
[33] Stathatos E, Lianos R, Zakeeruddin S M, Liska P, Gratzel M 2003 Chem. Mater. 15 1825
[34]
[35] Peter L M, Wijayantha K G U 1999 Electrochem. Commum. 1 576
[36]
[37] Zhao D, Peng T Y, Lu L L, Cai P, Jiang P, Bian Z Q 2008 J. Phys. Chem. C 112 8486
[38]
[39] Schlichthorl G, Park N G, Frank A J 1999 J. Phys. Chem. B 103 782
[40] Kopidakis N, Benkstein K D, van de Lagemaat J, Frank A J 2003 J. Phys. Chem. B 107 11307
[41]
[42] Kou D X, Liu W Q, HU L H, Huang Y, Dai S Y, Jiang N Q 2010 Acta Phys. Sin. 59 5858 (in Chinese) [寇东星、刘伟庆、胡林华、黄 阳、戴松元、姜年权 2010 物理学报 59 5858]
[43]