[1] Shonaike G O, Simon G P 1999 Polymer Blends and Alloys (New York: Academic Press)
[2] Gross S, Camozzo D, Noto V D, Armelao L, Tondello E 2007 Eur. Polym. J. 43 673
[3] Li M L, Fu X Y, Sun H N, Zhao H A, Li C, Duan Y P, Yan Y, Sun M H 2009 Acta Phys. Sin. 58 5604 (in Chinese) [李美丽、 付兴烨、 孙宏宁、 赵洪安、 李 丛、 段永平、 闫 元、 孙民华 2009 物理学报 58 5604]
[4] Wang X Y, Chen Y, Zhang N Y, Zhao L P, Pang Y T, Wang W K 2007 Acta Phys. Sin. 56 4004 (in Chinese) [王秀英、 陈 莹、 张宁玉、 赵丽萍、 庞岩涛、 王文魁 2007 物理学报 56 4004] [5] Fang Q, Wang Q, Zhao Z L, Dong Y D 2007 Acta Phys. Sin. 56 1292 (in Chinese) [方 祺、 王 庆、 赵哲龙、 董远达 2007 物理学报 56 1292]
[5] Guo X Z, Zhou H W, Zhang L L, Wu W H, Zhang J L, Huang Y N 2010 Acta Phys. Sin. 59 0417 (in Chinese) [郭秀珍、 周恒为、 张丽丽、 吴文惠、 张晋鲁、 黄以能 2010 物理学报 59 0417]
[6] Cheng W D, Sun M H, Li J Y, Wang A P, Sun Y L, Liu F, Liu X J 2006 Acta Phys. Sin. 55 6673 (in Chinese) [程伟东、 孙民华、 李佳云、 王爱屏、 孙永丽、 刘 芳、 刘雄军 2006 物 理学报 55 6673] [8] Chinthamanipeta P S, Kobukata S, Nakata H, Shipp D A 2008 Polymer 49 5636
[7] Chen X M, Fei G T, Zheng K 2009 J. Phys.: Condens. Matter 21 245403
[8] He H, Fei G T, Cui P, Zheng K, Liang L M, Li Y, Zhang L D 2005 Phys. Rev. B 72 073310
[9] Wang Q, Zhou Z C, Han F S 2004 Acta Phys. Sin. 53 3829 (in Chinese) [王 强、 周正存、 韩福生 2004 物理学报 53 3829]
[10] Wang Y Z, Ding X D, Xiong X M, Zhang J X 2007 Rev. Sci. Instrum. 78 103907
[11] Li J, Zhang Y, Zhang S C 1996 Acta Phys. Sin. 45 1359 (in Chinese) [李 健、 张 烨、 张声春 1996 物理学报 45 1359]
[12] Fang Q F, Ge T S 1993 Acta Phys. Sin. 42 458 (in Chinese) [方前锋、 葛庭燧 1993 物理学报 42 458]
[13] Liu J M 1997 Acta Phys. Sin. 46 2408 (in Chinese) [刘军民 1997 物理学报 46 2408]
[14] Liu W, Zhang Y M, Wu X S, Zhang H L, Chen C S 2006 Acta Phys. Sin. 55 5996 (in Chinese) [刘 卫、 张艳敏、 吴修胜、 张华力、 陈初升 2006 物理学报 55 5996]
[15] Wu X S, Yang C L, Chen Z J, Chen C S, Liu W 2009 Acta Phys. Sin. 58 6419 (in Chinese) [吴修胜、 杨春利、 陈志军、 陈初升、 刘 卫 2009 物理学报 58 6419]
[16] Hiki Y, Kosugi T 2005 J. Non-cryst. Solids 351 1300
[17] Zhou H W, Zhang J L, Huang Y N, Ying X N, Zhang L, Wu W H, Shen Y F 2007 Acta Phys. Sin. 56 6547 (in Chinese) [周恒为、 张晋鲁、 黄以能、 应学农、 张 亮、 吴文惠、 沈异凡 2007 物理学报 56 6547]
[18] Wu X B, Zhu Z G, Shang S Y, Xu Q L, Shui J P, Zhang G Z 2007 J. Phys.: Condens. Matter 19 466102
[19] Liu Y S, Shui J P 1998 Acta Phys. Sin. 47 778 (in Chinese) [刘咏松、 水嘉鹏 1998 物理学报 47 778]
[20] Wu X B, Shang S Y, Xu Q L, Shui J P, Zhu Z G 2007 Acta Phys. Sin. 56 4798 (in Chinese) [吴学邦、 尚淑英、 许巧玲、 水嘉鹏、 朱震刚 2007物理学报 56 4798] [23] Zhu Z G, Zu F Q, Guo L J, Zhang B 2004 Mater. Sci. Eng. A 370 427
[21] Di Cicco A 1998 Phys. Rev. Lett. 81 2942
[22] Qian R Y 2000 Some Basic Physical Problems of Macromolecular Condensed State (Changsha: Hunan Science and Technology Press) (in Chinese) [钱人元 2000 无规与有序——高分子凝聚态的基本物理问题研究 (长沙: 湖南科学技术出版社)]
[23] Wu X B, Zhou X M, Liu C S, Zhu Z G 2009 J. Appl. Phys. 106 013527
[24] Wu X B, Shang S Y, Xu Q L, Liu C S, Zhu Z G, Zhang G Z 2008 Appl. Phys. Lett. 93 011910
[25] Wu J R, Huang G S, Pan Q Y, Qu L L, Zhu Y C, Wang B 2006 Appl. Phys. Lett. 89 121904
[26] Nowick A S, Berry B S 1972 Anelastic Relaxation in Crystalline Solids (New York: Academic Press)
[27] Wu X B, Zhu Z G 2007 Appl. Phys. Lett. 90 251908
[28] Flory P J 1953 Principles of Polymer Chemistry (New York: Cornell University Press)
[29] Haramina T, Kirchheim R 2007 Macromolecules 40 4211
[30] Seydibeyo Agˇ lu M , i S, Güngr N, Ece O I,Güner F S 2010 J. App. Polym. Sci. 116 832
[31] Jiang M 1988 Physical Chemistry of Polymer Alloys (Chengdu: Sichuan Education Press) (in Chinese) [江 明 1988 高分子合金的物理化学(成都: 四川教育出版社)]