[1] Winkler D 2003 Supercond. Sci. Technol. 16 1583
[2] Chiorescu I, Nakamura Y, Harmans C J P M, Mooij J E 2003 Science 299 1869
[3] Bens S P, Hamilton C A 2004 Proc. IEEE 92 1617
[4] Golod T, Rydh A, Krasnov V M 2010 Physica C 470 890
[5] Nayak C R, Kuriakose V C 2008 Chaos 18 013125
[6] Huberman B A, Crutchfield J P, Packard N H 1980 Appl. Phys. Lett. 37 750
[7] Octavio M 1984 Phys. Rev. B 29 1231
[8] Wang Z Y, Liao H Y, Zhou S P 2001 Acta Phys. Sin. 50 1996 (in Chinese) [王震宇、廖红印、周世平 2001 物理学报 50 1996]
[9] Dana S K, Sengupta D C, Edoh K D 2001 IEEE Trans. Circ. Syst.Ⅰ 48 990
[10] Lei Y M, Xu W 2008 Acta Phys. Sin. 57 3342 (in Chinese) [雷佑铭、徐 伟 2008 物理学报 57 3342]
[11] Zhang L S, Cai L, Feng C W 2010 Acta Elec. Sin. 38 1311 (in Chinese) [张立森、蔡 理、冯朝文 2010 电子学报 38 1311]
[12] Zhang L S, Cai L, Feng C W 2011 Acta Phys. Sin. 60 030308 (in Chinese) [张立森、蔡 理、冯朝文 2011 物理学报 60 030308]
[13] Feng Y L, Shen K 2008 Chin. Phys. B 17 111
[14] Vincent U E, Ucar A, Laoye J A, Kareem S O 2008 Physica C 468 374
[15] Njah A N, Ojo K S, Adebayo G A, Obawole A O 2010 Physica C 470 558
[16] Chen G, Lai D 1998 Int. J. Bifur. Chaos 8 1585
[17] Wang X F, Chen G, Yu X 2000 Chaos 10 771
[18] Wang X F, Chen G 2003 IEEE Trans. Circ. Syst.Ⅰ 50 812
[19] Ren H P, Liu D, Han C Z 2006 Acta Phys. Sin. 55 2694 (in Chinese) [任海鹏、刘 丁、韩崇昭 2006 物理学报 55 2694]
[20] Pyragas K 1992 Phys. Lett. A 170 421
[21] Nayak C R, Kuriakose V C 2008 Chaos 18 023129
[22] Belair J, Campbell S A 1994 SIAM J. Appl. Math. 54 1402
[23] Liu C X 2007 Nonlinear Circuit Theory and its Applications (Xi’an: Xi’an Jiaotong University Press) p98 (in Chinese) [刘崇新 2007 非线性电路理论及应用(西安: 西安交通大学出版社) 第98页]