[1] Eerenstein W, Mathur N D, Scott J F 2006 Nature 442 759
[2] Duan C G 2009 Prog. Phys. 29 215(in Chinese)[段纯刚 2009 物理学进展 29 215]
[3] Laund L D,Lifshitz E M, Pitaevskii L P 1999 Electrodynamics of Continuous Media (2nd Ed.)(Beijing: World Publishing Corporation)
[4] Huong Giang D T,Duc N H 2009 Sens. Actuat. A 149 229
[5] Bian L X, Wen Y M, Li P, Gao Q L, Zhen M 2009 Sens. Actuat. A 150 207
[6] Li P, Wen Y M, Liu P G, Li X S, Jia C B 2010 Sens. Actuat. A 157 100
[7] Krotov S S, Kadomtseva A M, Popov Y F, Zvezdin A K, Vorob’ev G P, Belov D V 2001 J. Magn. Magn. Mater. 226 963
[8] Bichurin M I, Petrov V M, Srinivasan G 2009 J. Magn. Magn. Mater. 321 846
[9] Nan C, Bichurin M I, Dong S X, Viehland D, Srinivasan G 2008 J. Appl. Phys. 103 031101
[10] Bao B H, Ren N F, Luo Y 2011 Acta Phys. Sin. 60 037503(in Chinese) [鲍丙豪、任乃飞、骆 英 2011物理学报60 037503]
[11] Dong S H, Zhai J Y 2008 Chin. Sci. Bull. 53 2113
[12] Yang C H, Wen Y M, Li P, Bian L X 2008 Acta Phys.Sin 57 7292 (in Chinese) [阳昌海、文玉梅、李平、卞雷祥 2008物理学报57 7292]
[13] Dong S X, Zhai J Y, Bai F M, Li J F, Viehland D 2005 Appl. Phys. Lett. 87 062502
[14] Dong S X, Li J F, Viehland D 2003 IEEE Trans. Ultrason. Ferroelectr. Freq. Contrl. 50 1253
[15] Wang Z L 2009 Adv. Mater. 21 1311
[16] Xu S, Qin Y, Xu C, Wang Z L 2010 Nature Nanotechnol. 46 1
[17] Lu M P, Song J H,Lu M Y, Chen M T, Gao Y F, Chen L J, Wang Z L 2009 Nano Lett. 9 1223
[18] Luan G D, Zhang J D,Wang R Q 2005 Piezoelectric Transducer and Transducer Array (Revised Ed.)(Beijing: Peking University Press) p119(in Chinese)[栾桂冬、张金铎、王仁乾 2005 压电换能器和换能器阵(修订版)(北京:北京大学出版社)第119页] 〖19] Dong S X, Li J F, Viehland D 2004 Appl. Phys. Lett. 85 5305
[19] Dong S X, Li J F, Viehland D 2006 J. Mater. Sci. 41 97
[20] Yang F, Wen Y M, Li P, Zheng M, Bian L X 2007 Acta Phys. Sin. 56 3539(in Chinese) [扬 帆、文玉梅、李 平、郑 敏、卞雷祥 2007 物理学报 56 3539]
[21] Bian L X, Wen Y M, Li P 2010 Acta Phys. Sin.59 883(in Chinese) [卞雷祥、文玉梅、李平2010 物理学报 59 883]