[1] Lorenz E N 1963 J. Atmos. Sci. 20 130
[2] Lorenz E N 1993 The Essence of Chaos (Washington:University of Washington Press)
[3] Chen G R, Ueta T 1999 Int. J. Bifur. Chaos 9 1465
[4] Celikovsky S, Chen G R 2002 Int. J. Bifur. Chaos 12 1789
[5] Lü J H, Chen G R 2002 Int. J. Bifur. Chaos 12 659
[6] Lü J H, Chen G R, Cheng D Z 2002 Int. J. Bifur. Chaos 12 2917
[7] Chen G R, Lü J H 2003 Dynamics of the Lorenz System Family: Analysis,Control and Synchronization (Beijing: Science Press)p150 (in Chinese)[陈关荣,吕金虎 2003 Lorenz系统族的动力学分析、控制与同步(北京:科学出版社)第150页]
[8] Liu C X, Liu L, Liu K 2004 Chaos Soliton Fract. 22 1031
[9] Qi G Y, Du S, Chen G R 2005 Chaos Soliton Fract. 23 1671
[10] Zhao P D, Lj J, Zhang X D 2008 Acta Phys. Sin. 57 2791(in Chinese)[赵品栋,张晓丹 2008 物理学报 57 2791]
[11] Hu G S 2009 Acta Phys. Sin. 58 8139 (in Chinese)[胡国四 2009 物理学报 58 8139]
[12] Tang L R, Li J, Fan B 2009 Acta Phys. Sin. 58 1446 (in Chinese)[唐良瑞,李静,樊冰 2009 物理学报 58 1446]
[13] Li C B,Wang D C 2009 Acta Phys. Sin. 58 764 (in Chinese)[李春彪,王德纯 2009 物理学报 58 764]
[14] Li C B, Wang H K, Chen S 2010 Acta Phys. Sin. 59 783 (in Chinese)[李春彪,王翰康,陈谡 2010 物理学报 59 783]
[15] Liu Z H 2006 Fundamentals and Applications of Chaotic Dynamics (Beijing: High Educatioin Press)p18 (in Chinese)[刘宗华 2006 混沌动力学基础及其应用(北京:高等教育出版社)第18页]