[1] Ryu J, Caraza A V, Uchino K 2001 J. Appl. Phys. 40 4948
[2] Zhang H, Yang J F, Fang L, Yang W M 2003 Materials Review 17 64 (in Chinese) [张辉, 杨俊, 方亮, 杨卫明 2003 材料导报 17 64]
[3] Dong S X, Li J F, Viehland D 2003 IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control 50 1253
[4] Dong S X, Li J F, Viehland D 2004 J. Appl. Phys. 95 2625
[5] Dong S X, Zhai J Y, Wang N G, Bai F M, Li J F, Viehland D 2005 Appl. Phys. Lett. 87 222504
[6] Li P, Wen Y M, Bian L X 2007 Appl. Phys. Lett. 90 022503
[7] Li P, Wen Y M, Liu P G, Li X S, Jia C B 2010 Sensors and Actuators A 151 100
[8] Li P, Wen Y M, Jia C B, Li X S 2011 IEEE Trans. on Industrial Electronics 58 2944
[9] Li P, Wen Y M, Jia C B, Li X S 2011 Journal of Magnetics 16 1
[10] Yang W W, Wen Y M, Li P, Bian L X 2009 Acta Phys. Sin. 58 546 (in Chinese) [杨伟伟, 文玉梅, 李平, 卞雷祥 2009 物理学报 58 546]
[11] Chen L, Li P, Wen Y M, Wang D 2011 Journal of Alloys and Compounds 509 4811
[12] Guo S S, Lu S G, Xu Z, Zhao X Z, Or S W 2006 Appl. Phys. Lett. 88 182906
[13] Wang Y J, Or S W, Chan H L W, Zhao X Y, Luo H S 2008 Appl. Phys. Lett. 92 123510
[14] Srinivasan G, Rasmussen E T, Hayes R 2003 Phys. Rev. B 67 14418
[15] Srinivasan G, Rasmussen E T, Bush A A 2004 Appl. Phys. Lett. A 78 721
[16] Dong S X, Cheng J R, Li J F, Viehland D 2003 Appl. Phys. Lett. 83 4812
[17] Yang F, Wen Y M, Li P, Zheng M, Bian L X 2008 Sensors and Actuators A 141 129
[18] Yu H, Zeng M, Wang Y, Wan J G, Liu J M 2005 Appl. Phys. Lett. 86 32508
[19] Bi K, Wang Y G, Wu W 2011 Sensors and Actuators A 166 48
[20] Zhai J Y, Xing Z P, Dong S X, Li J F, Viehland D 2006 Appl. Phys. Lett. 88 062510
[21] Dong S X, Zhai, J Y, Li J F, Viehland D 2006 Appl. Phys. Lett. 88 082907
[22] Yang C H, Wen Y M, Li P, Bian L X 2008 Acta Phys. Sin. 57 7292 (in Chinese) [阳昌海, 文玉梅, 李平, 卞雷祥 2008 物理学报 57 7292]
[23] Jiles D C 1992 IEEE Trans. Magn. 28 2602
[24] Shi Z, Ma J, Lin Y, Nan C W 2007 J. Appl. Phys. 101 043902
[25] Jia Y H, Tan J B 1999 China Mechanical Engineering 11 1213 (in Chinese) [贾宇辉, 谭久彬 1999 中国机械工程 11 1213]
[26] Zhang Y F, Wen Y M, Li P, Bian L X 2009 Acta Phys. Sin. 58 546 (in Chinese) [张延芳, 文玉梅, 李平,卞雷祥 2009 物理学报 58 546]
[27] Li D M, Shun B Y, Dong W J, Zhang H L 2003 China Mechanical Engineering 14 1498 (in Chinese) [李东明, 孙宝元, 董维杰, 张化岚 2003 中国机械工程 14 1498]
[28] Ristic V M 1988 Acoustic Device Principle (Publishing House of Electronics Industry) p5 (in Chinese) [里斯蒂克 V M 1988 声学器件原理 (电子工业出版社) 第5页]
[29] Wan J G, Li Z Y, Wang Y, Zeng M, Wang G H, Liu J M 2005 Appl. Phys. Lett. 86 202504
[30] Bian L X, Wen Y M, Li P 2010 Acta Phys. Sin. 59 883 (in Chinese) [卞雷祥, 文玉梅, 李平 2010 物理学报 59 883]
[31] Jia Z Y, Guo D M 2008 Theory and Applications of Giant Magnetostrictive Microdisplacement Actuator (Beijing: Science Press) [贾振元, 郭东明 2008 超磁致伸缩材料微位移执行器原理与应用 (北京:科学出版社)]
[32] Zheng X J, Liu X L 2005 J. Appl. Phys. 97 053901
[33] Yao L Q, Wang W 2008 Chinese Journal of Solid Mechanics 29 341 (in Chinese) [姚林泉,王伟 2008 固体力学学报 29 341]