[1] West W, Gilman P B Jr 1977 The Theory of the Photographic Process (New York: Macmillan) p251
[2] Nazeerudin M K, Kay A, Rodicio I, Humphrey-Baker R, Müller E, Liska P, Vlachopoulos N, Grätzel M 1993 J. Am. Chem. Soc. 115 6382
[3] Duncan W R, Prezhdo O V 2007 Annu. Rev. Phys. Chem. 58 143
[4] Anderson N A, Lian T Q 2005 Annu. Rev. Phys.Chem. 5 491
[5] Zeng L Y, Dai S Y, Wang K J, Shi C W, Kong F T, Hu L H, Pan X 2005 Acta Pyhs. Sin. 54 0053 (in Chinese) [曾隆月, 戴松元, 王孔嘉, 史成武, 孔凡太, 胡林华, 潘旭 2005 物理学报 54 0053]
[6] Xu W W, Dai S Y, Fang X Q, Hu L H, Kong F T, Pan X, Wang K J 2005 Acta Pyhs. Sin. 54 5943 (in Chinese) [徐炜炜, 戴松元, 方霞琴, 胡林华, 孔凡太, 潘旭, 王孔嘉 2005 物理学报 54 5943]
[7] Liu W Q, Kou D X, Hu L H, Huang Y, Jiang N Q, Dai S Y 2010 Acta Pyhs. Sin. 59 5141 (in Chinese) [刘伟庆, 寇东星, 胡林华, 黄阳, 姜年权, 戴松元, 2010 物理学报 59 5141]
[8] Siders P, Marcus R A 1981 J. Am. Chem. Soc. 103 748
[9] Huber R, Moser J E, Grätzel M, Wachtveitl J 2002 J. Phys. Chem. B 106 6494
[10] Adachi M, Murata Y, Takao J, Jiu J, Sakamoto M, Wang F 2004 J. Am. Chem. Soc. 126 14943
[11] Ito S, Murakami T N, Comte P, Liska P, Grätzel C, Nazeeruddin M K, Grätzel M 2008 Thin Solid Films 516 4613
[12] Ko S H, Lee D, Kang H W, Nam K H, Yeo J Y, Hong S J, Grigoropoulos C P, Sung H J 2011 Nano Lett. 11 666
[13] Peng W Q, Yanagida M, Han L Y, Ahmed S 2011 Nanotechnology 22 275709
[14] Hardin B E, Gaynor W, Ding I K, Rim S B, Peumans P, McGehee M D 2011 Organic Electronics 12 875
[15] Gao F F, Wang Y, Shi D, Zhang J, Wang M K, Jing X Y, Humphry-Baker R, Wang P, Zakeeruddin S M, Grätzel M 2008 J. Am. Chem. Soc. 130 10720
[16] Ito S, Zakeeruddin S M, Humphry-Baker R 2006 Adv. Mate. 18 1202
[17] Ghosh H N, Asbury J B, Lian T Q 1998 J. Phys. Chem. B 102 6482
[18] Ramakrishna G, Ghosh H N 2001 J. Phys. Chem. B 105 7000
[19] Ghosh H N 1999 J. Phys. Chem. B 103 10382
[20] Huber R, Spo1rlein S, Moser J E, Grä1tzel M, Wachtveitl J 2000 J. Phys. Chem. B 104 8995
[21] Cherepy N J, Smestad G P, Grätzel M, Zhang J Z 1997 J. Phys. Chem. B 101 9342
[22] Jayaweera P M, Kumarasinghe A R, Tennakone K 1999 J. Photochem.Photobiol. A 126 111
[23] Ghosh H N, Asbury J B, Weng Y, Lian T Q 1998 J. Phys. Chem. B 102 10208
[24] Lu H, Prieskorn J N, Hupp J T 1993 J. Am. Chem. Soc. 115 4927
[25] Weng Y, Wang Y, Asbury J B, Ghosh H N, Lian T Q 2000 J. Phys. Chem. B 104 93
[26] Mulliken R S, Person W B 1969 Molecular Complexes: a lecture and reprint volume (New York: Wiley)
[27] Cohen-Tannoudji C 1977 Quantum Mechanics (New York: Wiley)