[1] Nagamatsu J, Nakagawa N, Muranaka T, Zenitani Y, Akimitsu J 2001 Nature 410 63
[2] Choi H J, Roundy D, Sun H, Cohen M L, Louie S G 2002 Nature 418 758
[3] Souma S, Machida Y, Sato T 2003 Nature 423 65
[4] Gurevich A, Vinokur V M 2003 Phys. Rev. Lett. 90 047004
[5] Ren Y, Xu J H, Ting C S 1995 Phys. Rev. Lett. 74 3680
[6] Xu J H, Ren Y, Ting C S 1996 Phys. Rev. B 53 R2991
[7] Wang Q H, Wang Z D 1996 Phys. Rev. B 54 R15645
[8] Li Q Q, Wang Z D 2002 Phys. Rev. B 66 134518
[9] Victor Moshchalkov, Mariela Menghini, Nishio T 2009 Phys. Rev. Lett. 102 117001
[10] Yu R P, Paganin D M, Morgan M J 2008 Phys. Rev. B 77 134512
[11] Niu J H, Zhou S P, Xu K X 1998 Acta Phys. Sin. 47 0985 (in Chinese) [牛金海, 周世平, 徐克西 1998 物理学报 47 0985]
[12] Qu H, Zhou S P 1999 Acta Phys. Sin. 48 0352 (in Chinese) [瞿海, 周世平 1999 物理学报 48 0352]
[13] Zhou S P, Qu H, Liao H Y 2002 Acta Phys. Sin. 51 2355 (in Chinese) [周世平, 瞿海, 廖红印 2002 物理学报 51 2355]
[14] Sangbum Kim, Hu C R, Andrews M J 2004 Phys. Rev. B 69 094521
[15] Qiang Du 2005 J. Math. Phy. 46 095109
[16] Zhang Y H 2009 Superconductivity Physics (Vol. 3) (Hefei: Press of University of Science and Technology of China) p196 (in Chinese) [张裕恒 2009 超导物理 (合肥: 中国科学技术大学出版社) 第196页]
[17] Seokwon Yoon, Dai H J, Liu J, Lieber C M 1994 Science 8 215