[1] Bennett C H, Brassard G 1984 Proceedings of the IEEE International Conference on Computers, Systems, and Signal Processing (New York:IEEE Press) p175
[2] Ekert A K 1991 Phys. Rev. Lett. 67 661
[3] Wang X B 2005 Phys. Rev. A 72 012322
[4] Long G L, Liu X S 2002 Phys. Rev. A 65 032302
[5] Beige A, Englert B G, Kurtsiefer C 2002 J. Phys. A:Math. Gen. 35 L407
[6] Bostrom K, Felbinger T 2002 Phys. Rev. Lett. 89 187902
[7] Cai Q Y, Li B W 2004 Phys. Rev. A 69 054301
[8] Deng F G, Long G L, Liu X S 2003 Phys. Rev. A 68 042317
[9] Deng F G, Long G L 2004 Phys. Rev. A 69 052319
[10] Wang C, Deng F G, Li Y S 2005 Phys. Rev. A 71 044305
[11] Wang J, Zhang Q, Tang C J 2006 Phys. Lett. A 358 256
[12] Wang J, Chen H Q, Zhang Q, Tang C J 2007 Journal of National University of Defense Technology 29 56 (in Chinese)[王剑, 陈皇卿, 张权等, 唐朝京2007国防科技大学学报29 56]
[13] Wang J, Chen H Q, Zhang Q, Tang C J 2007 Acta Phys. Sin. 56 673 (in Chinese)[王剑, 陈皇卿, 张权, 唐朝京2007物理学报56 673]
[14] Wang T Y, Qin H J, Wen Q Y, Zhu P C 2008 Acta Phys. Sin. 57 7452 (in Chinese)[王天银, 秦海娟, 温巧燕, 朱甫臣2008物理学报57 7452]
[15] Quan D X, Pei C X, Liu D, Zhao N 2010 Acta Phys. Sin. 59 2493 (in Chinese)[权东晓, 裴昌辛, 刘丹, 赵楠2010物理学报59 2493]
[16] Li K, Huang X Y, Teng J H, Li Z H 2012 Journal of Electronics Information Technology 34 1917 (in Chinese)[李凯, 黄晓英, 滕吉红, 李振华2012电子与信息学报34 1917]
[17] Li X H, Deng F G, Zhou H Y 2006 Phys. Rev. A 74 054302
[18] Cai Q Y 2006 Phys. Lett. A 351 23
[19] Wang J, Zhang S, Zhang Q, Zhang S L 2009 Journal of National University of Defense Technology 31 51 (in Chinese)[王剑, 张盛, 张权, 张盛林2009国防科技大学学报31 51]