[1] Regal C A, Ticknor C, Bohn J L, Jin D S 2003 Nature 424 47
[2] Xiong H W, Liu S J, Zhang W P, Zhan M S 2005 Phys. Rev. Lett. 95 120401
[3] Dong H, Ma Y L 2009 Chin. Phys. B 18 715
[4] Qin F, Chen J S 2009 Phys. Rev. A 79 043625
[5] Xiong H W, Liu S J, Zhan M S 2006 Phys. Rev. A 74 033602
[6] Chen J S, Cheng C M, Li J R, Wang Y P 2007 Phys. Rev. A 76 033617
[7] Men F D, Fan Z L 2010 Chin. Phys. B 19 030205
[8] Modugno G, Roati G, Riboli F 2002 Science 297 2240
[9] Amusia M Y, Msezane A Z, Shaginyan V R 2002 Phys. Lett. A 293 205
[10] Yan D Q 2006 Acta Phys. Sin. 55 3912 (in Chinese) [袁都奇 2006 物理学报 55 3912]
[11] Men F D, Liu H 2006 Chin. Phys. 15 2856
[12] Landau L D, Lifshitz E M 1999 Statistical Physics Part I (3rd Ed.) (Oxford: Pergamon Press) pp175-177
[13] Liang X X 2003 Fundamentals of Advanced Statistical Mechanics (1st Ed.) (Hohhot: Inner Mongolia University Press) p86 (in Chinese) [梁希侠 2003 高等统计力学导论(第一版) (呼和浩特:内蒙古大学出版社) 第86页]
[14] "Quantum Statistical Physics" Compiling Group of Physics Department, Peking University 1987 Quantum Statistical Physics (1st Ed.) (Beijing: Peking University Press) pp168-169 (in Chinese) [北京大学物理系 《量子统计物理学》编写组 1987 量子统计物理学 (第一版) (北京:北京大学出版社) 第168-169页]