[1] Liu P K, Xu S X 2003 Journal of Electronics and Information Technology 25 683 (in Chinese) [刘濮鲲, 徐寿喜 2003 电子与信息学报 25 683]
[2] Dammertz G, Alberti S, Aronld A, Giguet E, LeGoff Y, Thumm M 2001 Fusion Engineering and Design. 53 561
[3] Du C H, Xue Q Z, Liu P K 2010 Chin. Phys. B 19 048703
[4] Sun Y Y, Zhang S C 2011 Acta Phys. Sin. 60 095201 (in Chinese) [孔艳岩, 张世昌 2011 物理学报 60 095201]
[5] Luo Y T, Tang C J, Liu C, Liu P K 2009 Acta Phys. Sin. 58 8174 (in Chinese) [罗尧天, 唐昌建, 刘畅, 刘濮鲲 2009 物理学报 58 8174]
[6] Jory H, Wagner D, Blank M, Chu S, Felch K 2001 Int. Journal of Infrared and Millimeter Waves. 22 1395
[7] Alexandrov N L, Chirkov A V, Denisov G G, Vinogradov D V, Kasparek W, Pretterebner J, Wagner D 1992 Int. Journal of Infrared and Millimeter Waves. 13 1369
[8] Li S F, Zhang C H, Wang Z, Chen H B, Hu L L, Pan W W, Guo F 2011 High Power Laser and Particle Beams 23 2174 (in Chinese) [李少甫, 张从会, 王忠, 陈洪斌, 胡林林, 潘文武, 郭峰 2011 强激光与粒子束 23 2174]
[9] Alexandrov N L, Denisov G G, Whaley D R, Tran M Q 1995 Int. Journal of Electronics 79 215
[10] Wang B, Liu P K, Geng Z H 2010 J. Infrared Millim. Wave 29 109 (in Chinese) [王斌, 刘濮鲲, 耿志辉 2010 红外与毫米波学报 29 109]
[11] Wang B, Du C H, Liu P K, Geng Z H, Xu S X 2010 Acta Phys. Sin. 59 2512 (in Chinese) [王斌, 杜朝海, 刘濮鲲, 耿志辉, 徐寿喜 2010 物理学报 59 2512]
[12] Marek E, Bialkowski J, Bornemann V, Waris P, Paul W D 1995 IEEE. Trans. Microw. Theory Tech. 43 1875
[13] McCurdy A H, Choi J J 1999 IEEE. Trans. Microw. Theory Tech. 47 164
[14] Wang W X, Gong Y B, Yu G F, Yue L N, Sun J H 2003 IEEE. Trans. Microw. Theory Tech. 51 55
[15] Chang T H, Li C H, Wu C N, Yu C F 2010 IEEE. Trans. Microw. Theory Tech. 58 1543
[16] Peng W, Liu P K, Geng Z H 2010 Vacuum Electronics 5 1 (in Chinese) [彭伟, 刘濮鲲, 耿志辉 2010 真空电子技术 5 1]
[17] Yang S W, Tan S H, Li H F 2000 Int. Journal of Infrared and Millimeter Waves, 21 219
[18] Li H F, Thumm M 1991 Int. Journal of Electronics 71 827
[19] Lan F, Yang Z Q, Shi Z J 2012 Acta Phys. Sin. 61 155 (in Chinese) [兰峰, 杨梓强, 史宗君 2012 物理学报 61 155]
[20] Du R B, Luo Y, Niu X J 2008 High Power Laser and Particle Beams 20 99 (in Chinese) [杜人波, 罗勇, 牛新建 2008 强激光与粒子束 20 99]
[21] Niu X J, Li H F, Yu S, Xie Z L, Yang S W 2002 Acta Phys. Sin. 51 2291 (in Chinese) [牛新建, 李宏福, 喻胜, 谢仲怜, 杨仕文 2002 物理学报 51 2291]
[22] Yuan C W, Zhong H H, Liu Q X, Qian B L 2005 High Power Laser and Particle Beams 17 1251 (in Chinese) [袁成卫, 钟辉煌, 刘庆想, 钱保良 2005 强激光与粒子束 17 1251]
[23] Niu X J, Gu L, Yu S, Li H F 2007 J. Infrared Millim. Wave 26 117 (in Chinese) [牛新建, 顾玲, 喻胜, 李宏福 2007 红外与毫米波学报 26 117]
[24] Chen L W, Niu X J, Li X Y, Sun M 2004 J. Infrared Millim. Wave 23 51 (in Chinese) [陈立伟, 牛新建, 李晓燕, 孙敏 2004 红外与毫米波学报 23 51]