[1] Tanaka M, Yamamoto K, Tashiro S, Nakata K, Yamamoto E, Yamazaki K, Suzuki K, Murphy A B, Lowke J J 2010 J. Phys. D: Appl. Phys. 43 434009
[2] Wang X X, Fan D, Huang J K, Huang Y 2013 Acta Phys. Sin. 62 228101 (in Chinese) [王新鑫, 樊丁, 黄健康, 黄勇 2013 物理学报 62 228101]
[3] Shi Y, Han R H, Huang J K, Fan D 2012 Acta Phys. Sin. 61 020205 (in Chinese) [石玗, 韩日宏, 黄健康, 樊丁 2012 物理学报 61 020205]
[4] Wang X J, Wu C S, Chen M A 2010 Acta Metall. Sin. 46 984 (in Chinese) [王小杰, 武传松, 陈茂爱 2010 金属学报 46 984]
[5] Dong W C, Lu S P, Li D Z, Li Y Y 2008 Acta Metall. Sin. 44 249 (in Chinese) [董文超, 陆善平, 李殿中, 李依依 2008 金属学报 44 249]
[6] Lu F G, Yao S, Qian W F 2004 Chin. J. Mech. Eng. 40 145 (in Chinese) [芦凤桂, 姚舜, 钱伟方 2004 机械工程学报 40 145]
[7] Lu S P, Dong W C, Li D Z, Li Y Y 2009 Acta Phys. Sin. 58 S094 (in Chinese) [陆善平, 董文超, 李殿中, 李依依 2009 物理学报 58 S094]
[8] Lei Y P, Gu X H, Shi Y W, Hidekazu M 2001 Acta Metall. Sin. 37 537 (in Chinese) [雷永平, 顾向华, 史耀武, 村川英一 2001 金属学报 37 537]
[9] Zhao P, Ni G H, Meng Y D, Nagatsu M 2013 Chin. Phys. B 22 064701
[10] Yin X, Guo J, Zhang J, Sun J 2012 J. Phys. D: Appl. Phys. 45 285203
[11] Lago F, Gonzalez J J, Freton P 2004 J. Phys. D: Appl. Phys. 37 883
[12] Tanaka M, Yamamoto K, Tashiro S, Nakata K, Ushio M, Yamazaki K, Yamamoto E, Suzuki K, Murphy A B, Lowke J J 2008 Weld. World 52 82
[13] Terasaki H, Tanaka M, Ushio M 2002 Metall. Mater. Trans. A 33 1183
[14] Wang Z J 2006 Welding Method and Equipment (Beijing: Mechanical Industry Press) p160 (in Chinese) [王宗杰 2006 熔焊方法及设备(北京: 机械工业出版社)第160页]
[15] Voller V R, Prakash C 1987 Int. J. Heat Mass Transfer 32 1719
[16] Murphy A B, Tanaka M, Tashiro S, Sato T, Lowke J J 2009 J. Phys. D: Appl. Phys. 42 115205
[17] Wu C S, Gao J Q 2002 Compt. Mater. Sci. 24 323
[18] Wang X X, Fan D, Huang J K, Huang Y 2014 J. Phys. D: Appl. Phys. 47 275202
[19] Ushio M, Fan D, Tanaka M 1994 J. Phys. D: Appl. Phys. 27 561
[20] Sanders N A, Pfender E 1984 J. Appl. Phys. 55 714
[21] Lago F, Gonzalez J J, Freton P, Uhlig F, Lucius N, Piau G P 2006 J. Phys. D: Appl. Phys. 39 2294
[22] Sansonnens L, Haidar J, Lowke J J 2000 J. Phys. D: Appl. Phys. 33 148
[23] Dinulescu H A, Pfender E 1980 J. Appl. Phys. 51 3149
[24] Tanaka M, Ushio M 1999 J. Phys. D: Appl. Phys. 32 906
[25] Mougenot J, Gonzalez J J, Freton P, Masquere M 2013 J Phys. D: Appl. Phys. 46 135206
[26] Zhu P Y, Lowke J J, Morrow R, Haidar J 1995 J. Phys. D: Appl. Phys. 28 1369
[27] Murphy A B, Tanaka M, Yamamoto K, Tashiro S, Sato T, Lowke J J 2009 J. Phys. D: Appl. Phys. 42 194006
[28] Lowke J J, Kovitya P, Schmidt H P 1992 J. Phys. D: Appl. Phys. 25 1600
[29] Bini R, Monno M, Boulos M I 2006 J. Phys. D: Appl. Phys. 39 3253
[30] Gonzalez J J, Cayla F, Freton P 2009 J. Phys. D: Appl. Phys. 42 145204
[31] Sahoo P, DebRoy T, McNallan M J 1988 Metall. Trans. B 19 483
[32] Murphy A B 1996 J. Phys. D: Appl. Phys. 29 1922
[33] Yoshida T, Akashi K 1977 J. Appl. Phys. 48 2252
[34] Wu C S 2008 Welding Thermal Process and Molten pool Dynamic (Beijing: Machanical Industry Press) p123 (in Chinese) [武传松 2008 焊接热过程与熔池形态(北京: 机械工业出版社)第123页]
[35] Menart J, Malik S 2002 J. Phys. D: Appl. Phys. 35 867
[36] Cram L E 1985 J. Phys. D: Appl. Phys. 18 401
[37] Murphy A B 2010 J. Phys. D: Appl. Phys. 43 434001
[38] Murphy A B, Arundell C J 1994 Plasma Chem. Plasma Process. 14 451
[39] Dunn G J 1984 M. S. Dissertation (America: Massachusetts Institute of Technology)
[40] Menart J, Lin L 1999 Plasma Chem. Plasma Process. 19 153