[1] Bogdanovic B,Schwickardi M 1997 J.Alloys Compd. 253 1
[2] Luo Y,Zhou K G 2005 J.Mater Metall. 4 21(in Chinese)[罗 艳、周康根 2005 材料与冶金学报 4 21]
[3] Wang Q, Chen Y G 2008 Chin. Sci.Bull.53 1784
[4] Majzoub E H, Gross K J 2003 J.Alloys Compd. 356-357 363
[5] Wang P, Kang X D 2006 J.Alloys Compd. 421 217
[6] Zhou J J,Chen Y G, Wu Z L,Zheng X,Fang Y C,Gao T 2009 Acta Phys.Sin.58 4853 (in Chinese) [周晶晶、陈云贵、吴朝玲、郑 欣、房玉超、高 涛 2009 物理学报 58 4853]
[7] Lee E K,Cho Y W,Yoon J K 2006 J.Alloys Compd. 416 245
[8] Roar A M,Olsen A 2006 Chem.Phys.Lett.426 180
[9] Liu J,Ge Q 2006 J.Phys.Chem B 110 25863
[10] Zaitsev A L, Pleskachevskii Y M, Chizhik S A 2008 J.Eng.Phys.Thermophys. 81 167
[11] Du A J, Smith S C, Lu G Q 2007 Chem. Phys.Lett. 450 80
[12] Zhao W,Wang J D,Liu F B,Chen D R 2009 Acta Phys. Sin. 58 3353 (in Chinese) [赵 巍、汪家道、刘峰斌、陈大融 2009 物理学报 58 3353]
[13] Li D F,Xiao H Y, Zu X T, Dong H N 2007 Mater. Sci.Eng. A 460-461 50
[14] Zhan H,Liu S Y,Zhan G Y 2004 The quantum mechanics of Chemical adsorption description (Beijing:Science press) p132 (in Chinese) [张 辉、刘士阳、张国英 2004 化学吸附的量子力学绘景 (北京:科学出版社)第132页]
[15] Zhou G D,Duan L Y 2002 Structural Chemistry foundation (Beijing:Peking University Press) p178—179 (in Chinese) [周公度、段连运2002 结构化学基础(北京:北京大学出版社)第178—179页]
[16] Chaudhuri S,Graetz J,Ignatov A,Reilly J J,Muckerman J T 2006 J.Am.Chem.Soc.128 11404
[17] Yu D L,Chen Y H, Cao Y J,Zhang C R 2010 Acta Phys.Sin.59 1985(in Chinese) [于大龙、陈玉红、曹一杰、张材荣 2010 物理学报 59 1985]
[18] Haiduc A G,Stil H A 2005 J. Alloys Compd. 393 252
[19] Kang X D,Wang P,Cheng H M 2007 Int. J.Hydrogen Energy. 32 2943
[20] Leon A, Kircher O,Rothe J, Fichtner M 2004 J. Phys. Chem. B 108 16372
[21] Balde C P,Stil H A,Van der Eerden A M J,Jong de K P,Bitter J H 2007 J. Phys. Chem. C 111 2797
[22] Shang J X,Yu X Y 2008 Acta Phys.Sin.57 2380 (in Chinese) [尚家香、喻显扬 2008 物理学报 57 2380]