[1] Li Y H, Chen C X, Liu Y Z, Jiang C, Zou Z Y, Ou Y, Li Z A 2008 Chin. Phys. Lett. 25 4093
[2] Chen C E, Du L, He L, Hu J, Huang X J, Wei T 2007 Acta Phys. Sin. 56 6674 (in Chinese) [陈春霞, 杜磊, 何亮, 胡瑾, 黄小君, 卫涛 2007 物理学报 56 6674]
[3] Yang S, Li Z S, Wang X L 2002 Acoust. Soc. Am. 112 172
[4] Golestani A, Jahed-Motlagh M R, Ahmadian K, Omidvarnia A H, Mozayani N 2009 Am. Ins. Phys. 19 013137
[5] Zhao J, Lei L, Pu X Q 2008 Fractal Theory and Its Application in Signal Processing (Beijing: Tsinghua University Press) p7 (in Chinese) [赵健, 雷蕾, 蒲小勤 2008 分形理论及其在信号处理中的应用 (北京:清华大学出版社) 第7页]
[6] Herrmann F J, Stark C 1999 SEG Tech. Prog. Expand. Abstracts 18 1837
[7] Costa M, Goldberger A L, Peng C K 2002 Phys. Rev. Lett. 89 068102
[8] Torío P, Sánchez M G 2005 IEEE Trans. Vehicular Technol. 47 559
[9] Torío P, Sánchez M G 2007 IEEE Trans. Vehicular Technol. 56 2844
[10] Yang J, Bian B M, Peng G, Li Z H 2011 Acta Phys. Sin. 60 010508 (in Chinese) [杨娟, 卞保民, 彭刚, 李振华 2011 物理学报 60 010508]
[11] Shu X M, Fang J, Shen S F, Liu Y J, Yuan H Y, Fan W D 2006 Acta Phys. Sin. 55 4466 (in Chinese) [疏学明, 方俊, 申世飞, 刘勇进, 袁宏永, 范维澄 2006 物理学报 55 4466]
[12] Xu M, Alfano R R 2005 Opt. Lett. 30 3051
[13] Chamot S, Migacheva E, Seydoux O, Marquet P, Depeursinge C 2010 Opt. Soc. Am. 18 23664
[14] Yang J, Bian B M, Peng G, Yan Z G, Li Z H 2010 Acta Phys. Sin. 59 7713 (in Chinese) [杨娟, 卞保民, 彭刚, 闫振纲, 李振华 2010 物理学报 59 7713]
[15] Yang J, Bian B M, Yan Z G, Wang C Y, Li Z H 2011 Acta Phys. Sin. 60 100506 (in Chinese) [杨娟, 卞保民, 闫振纲, 王春勇, 李振华 2011 物理学报 60 100506]