[1] Zhang W B, Liao G L, Yu T X, Ji A L 2013 Acta Phys. Sin. 62 196102 (in Chinese) [张文斌, 廖光龙, 于同旭, 纪爱玲 2013 物理学报 62 196102]
[2] Zhou J, Cai L, Zhou F Q 2008 Chin. Phys. B 17 1535
[3] Gao Z K, Jin N D 2009 Chin. Phys. B 18 5249
[4] Xie H Q, Zeng Z, Zhang L Q, Liang G Y, Hiroshi M, Yoshiyuki K 2012 Chin. Phys. B 21 124703
[5] Wu B Z, Xu Y S, Liu Y, Huang G X 2005 Chin. Phys. 14 2046
[6] Wang Y M, Lin J Z, Chen Z L 2011 Chin. Phys. Lett. 28 14702
[7] Dow W M, Jakob M 1951 Chem. Eng. Prog. 47 637
[8] Mickley H S, Fairbanks C A 1955 AIChE J. 1 374
[9] Li H S 1992 Ph. D. Dissertation (Wuhan: Huazhong University of Science and Technology) (in Chinese) [李宏顺1992博士学位论文(武汉: 华中理工大学)]
[10] Liu A Y 2002 Ph. D. Dissertation (Beijing: Graduate University of Chinese Academy of Sciences) (in Chinese) [刘安源2002博士学位论文(北京: 中国科学院研究生院)]
[11] Syamlal M, Gidaspow D 1985 AIChE J. 31 127
[12] Kuipers J A M, Prins W, van Swaaij W P M 1992 AIChE J. 38 1079
[13] Schmidt A, Renz U 1999 Chem. Eng. Sci. 54 5515
[14] Chang J, Wang G, Gao J, Zhang K, Chen H, Yang Y 2012 Powder Technol. 217 50
[15] Hunt M L 1997 Int. J. Heat Mass Tran. 40 3059
[16] Hsiau S S, Hunt M L 1993 J. Fluid Mech. 251 299
[17] Ravi I S, Anders B, Mikko H 2013 Appl. Therm. Eng. 52 585
[18] Sun J, Chen M M 1988 Int. J. Heat Mass Tran. 31 969
[19] Zhou H S Flamant G, Gauthier D 2004 Chem. Eng. Sci. 59 4205
[20] Monssri Z, Saffar-Avval M, Basirat-Tabrizi H, Ahmadi G, Lain S 2002 Int. J. Heat Fluid Fl. 23 792
[21] Li J, Mason D J 2000 Powder Technol. 112 273
[22] Chang J, Gao J S, Xu C M 2007 Comput. Appl. Chem. 24 425 (in Chinese) [常剑, 高金森, 徐春明 2007 计算机与应用化学 24 425]
[23] Chen F Z, Qiang H F, Gao W R 2014 Acta Phys. Sin. 63 130202 (in Chinese) [陈福振, 强洪夫, 高巍然 2014 物理学报 63 130202]
[24] Lun C K K, Savage S B, Jeffrey D J 1984 J. Fluid Mech. 140 223
[25] Gunn D J 1978 Int. J. Heat Mass Trans. 21 467
[26] Cleary P W, Monaghan J J 1999 J. Comput. Phys. 148 227
[27] Morris J P, Fox P J, Zhu Y 1997 J. Comput. Phys. 136 214
[28] Nieuwland J J, Veenendaal M L, Kuipers J A M, Vanswaaij W P M 1996 Chem. Eng. Sci. 51 4087