[1] Suprakas S R, Masami O 2003 Prog. Polym. Sci. 28 1539
[2] Zhang L D, Mu J M 2001 Nano Materials and Nano Structures (1st Ed.) (Beijing: Science Press) pp51-65(in Chinese) [张立德, 牟季美2001纳米材料和纳米结构第 1版(北京:科学出版社)第51–65页]
[3] Suprakas S R, Masami O 2003 Prog. Polym. Sci. 28 1539
[4] Lei Q Q, Fan Y, Wang X 2000 J. Inorg. Mater. 15 1107 (in Chinese) [高镰, 李炜群, 王宏志2000无机材料学报15 1107]
[5] Yang D, Zhong N, Shang H L, Sun S Y, Li G Y 2013 Acta Phys. Sin. 62 036801 (in Chinese) [杨铎, 钟宁, 尚海龙, 孙士阳, 李戈扬2013物理学报62 036801]
[6] Lu Y, Li J L, Yang J F, Li P 2015 J. Inorg. Mater. 30 277 (in Chinese) [鲁元, 李京龙, 杨建锋, 李鹏2015无机材料学报30 277]
[7] Cheng S, L H M, Cui J Y 2012 Acta Phys. Sin. 61 036203 (in Chinese) [程塞, 吕慧民, 崔静雅2012物理学报61 036203]
[8] Yu L H, Ma B Y, Cao J, Xu J H 2013 Acta Phys. Sin. 62 076202 (in Chinese) [喻利花, 马冰洋, 曹峻, 许俊华2013物理学报62 076202]
[9] Rappe A K, Casewit C J, Colwell K S, GoddardI Ⅱ W A, Skiff W M 1992 J. Am. Chem. Soc. 114 10024
[10] Kang J W, Choi K, Jo W H, Hsu S L 1998 Polymer 39 7079
[11] Boek E S, Coveney P V, Skipper N T 1995 Langmuir 11 4629
[12] Wang J, Wang J X, Zeng F G, Wu X L 2010 Acta Chim. Sin. 68 1653 (in Chinese) [王进, 王军霞, 曾凡桂, 吴秀玲2010化学学报68 1653]
[13] Xu J F, Gu T T, Shen W L, Wang X P, Ma Y W, Peng L, Li X D 2016 J. China Univ. Petroleum (Edition of Natural Science) 40 83(in Chinese) [徐加放, 顾甜甜, 沈文丽, 王晓璞, 马英文, 彭林, 李小迪2016中国石油大学学报(自然科学版) 40 83]
[14] Young D A, Smith D E 2000 J. Phys. Chem. B 104 9163
[15] Qi Z N, Shang W Y 2002 Theory and Practice of Polymer/Layered Silicate Nanocomposites (1st Ed.) (Beijing: Chemical Industry Press) p5(in Chinese) [漆宗能, 尚文宇2002聚合物/层状硅酸盐纳米复合材料理论与实践(第1 版) (北京:化学工业出版社)第5页]
[16] Wang J, Zeng F G, Wang J X 2005 J. Chin. Ceram. Soc. 33 996(in Chinese) [王进, 曾凡桂, 王军霞2005硅酸盐学报33 996]
[17] Jia H P, Su X J, Hou G L, Cao X P, Bi S, Liu Z H 2013 J. Chem. Ind. Eng. 64 1862(in Chinese) [贾海鹏, 苏勋家, 侯根良, 曹小平, 毕松, 刘朝辉2013化工学报64 1862]
[18] Guo J H 2014 M. S. Dissertation (Harbin: Harbin University of Science and Technology) (in Chinese) [国家辉2014硕士学位论文(哈尔滨:哈尔滨理工大学)]
[19] Gao J G 2009 M. S. Dissertation (Harbin: Harbin University of Science and Technology) (in Chinese) [高俊国2009硕士学位论文(哈尔滨:哈尔滨理工大学)]
[20] Zhang X H, Guo N, Gao J G 2009 High Voltage Engineering 35 282(in Chinese) [张晓虹, 郭宁, 高俊国2009高电压技术35 282]
[21] Xu Z L 2006 Elastic Mechanics (4th Ed.) (Beijing: Higher Education Press) pp20-203(in Chinese) [徐芝纶2006弹性力学第 4版(北京:高等教育出版社)第20–203页]
[22] Cheng Y J, Guo N, Wang R S, Zhang X H 2015 Acta Mater. Compos. Sin. 32 94 (in Chinese) [程羽佳, 郭宁, 王若石, 张晓虹2015复合材料学报32 94]
[23] Danikas M G, Tanaka T 2009 IEEE Electr. Insul. Mag. 25 19