[1] Lezec H J, Degiron A, Devaux E, Linke R A, Martin-Moreno L, Garcia-Vidal F J, Ebbesen T W 2002 Science 297 820
[2] Zheng G G, Li X Y 2009 J. Opt. A: Pure Appl. Opt. 11 075002
[3] Kim H, Park J, Lee B 2009 Opt. Lett. 34 2569
[4] Gomez Rivas J, Bolivar P H, Kurz H 2004 Opt. Lett. 29 1680
[5] Hua L, Song G F, Guo B S, Wang W M, Zhang Y 2008 Acta Phys. Sin. 57 7210 (in Chinese) [花 磊、 宋国峰、 郭宝山、 汪卫敏、 张 宇 2008 物理学报 57 7210]
[6] Hendry E, Garcia-Vidal F J, Martin-Moreno L, Gomez Rivas J, Bonn M, Hibbins A P, Lockyear M J 2008 Phy. Rev. Lett. 100 123901
[7] Hu B, Gu B Y, Zhang Y, Liu M 2009 Appl. Phys. Lett. 95 121103
[8] Yin H P, Hui P M 2009 Appl. Phys. Lett. 95 011115
[9] Gomez Rivas J, Schotsch C, Bolivar P H, Kurz H 2003 Phys. Rev. B 68 201306(R)
[10] Gomez Rivas J, Janke C, Bolivar P H, Kurz H 2005 Opt. Express 13 847
[11] Madelung O 1964 Physics of III-V compounds (New York: John Wiley& Sons, Inc.) p111
[12] Ma C S, Liu S Y 2007 Theory of optical waveguide modes (Changchun: Jilin University Press) p246 (in Chinese) [马春生、 刘式墉 2007 光波导模式理论 (长春:吉林大学出版社) 第246页]
[13] Yu L B, Lin D Z, Chen Y C, Chang Y C, Huang K T, Liaw J W, Yeh J T, Liu J M, Yeh C S, Lee C K 2005 Phys. Rev. B 71 041405 (R)