[1] Bae S Y, Na C W, Kang J H, Park J 2005 J. Phys. Chem. B 109 2526
[2] Bhuvana K P, Elanchezhiyan J, Gopalakrishnan N, Balasubramanian T 2008 Appl. Surf. Sci. 255 2026
[3] Zhang C Y, Li X M, Bian J M, Yu W D, Gao X D 2004 Solid State Commun 132 75
[4] Lu J G, Ye Z Z, Zhuge F, Zeng Y J, Zhao B H, Zhu L P 2004 Appl. Phys. Lett. 85 3134
[5] Xu Y, Wang J, Dou Y B 2010 J. Maters. Eng. (11) 11 (in Chinese) [许莹, 王娟, 窦玉博 2010 材料工程 (11) 11]
[6] Lv J G, Ye Z Z, Zhu G F, Zeng Y J, Zhao B H, Zhu L P 2005 Journal of Semiconductors 26 730 (in Chinese)[吕建国, 叶志镇, 诸葛飞, 曾昱嘉, 赵炳辉, 朱丽萍 2005 半导体学报 26 730]
[7] Ye Z Z, Qian Q, Yuan G D, Zhao B H, Ma D W 2005 J. Cryst. Growth 274 178
[8] Joseph M, Tabata H, Kawai T 1999 Jpn. App. Phys. 38 L 1205
[9] Komatsu M, Ohashi N, Sakaguchi I, Hishita S, Haneda H 2002 Appl. Surf. Sci. 189 349
[10] Kumar M, Kim T H, Kim S S, Lee B T 2006 App. Phys. Lett. 89 112103
[11] Zhao J L, Li X M, Krtschil A, Krost A, Yu W D, Zhang Y W, Gu Y F, Gao X D 2007 Appl. Phys. Lett. 90 062118
[12] Bian J M, Li X M, Chen L D, Yao Q 2004 Chem. Phys. Lett. 393 256
[13] Chen L L, Lu J G, Ye Z Z, Lin Y M, Zhao B H, Ye Y M, Li J S, Zhu L P 2005 App. Phys. Lett. 87 252106
[14] Yuan N Y, Fan L N, Li J H, Wang X Q 2007 Appl. Surf. Sci 253 4990
[15] Yamamoto T, Yoshida H K 1999 Jpn. J. Appl. Phys. 38 L166
[16] Wang L G, Zunger A 2003 Phys. Rev. Lett. 25 256401
[17] Clark S J, Segall M D, Pickard C J, Hasnip P J, Probert M I J, Refson K, Payne M C 2005 Z. Kristallogr 220 567
[18] Mapa M, Sivaranjani K, Bhange D S, Saha B, Chakraborty P, Viswanath A K, Gopinath C S 2010 Chem. Mater 22 565
[19] Mapa M, Sivaranjani K, Bhange D S, Saha B, Chakraborty P, Viswanath A K, Gopinath C S 2010 Chem. Mater 22 565
[20] Roth A P, Webb J B, Williams D F 1981 Solid State Commun. 39 1269
[21] Lu E K, Zhu B S, Luo J S 1998 Semiconductor Physics(Xi an: Xi an Jiao tong University Press)p77-79 (in Chinese)[刘恩科, 朱秉升, 罗晋生1998半导体物理(西安: 西安交通大学出版社)第77–79页]
[22] Pires R G, Dickstein R M, Titcomb S L 1990 Cryogenics 30 1064
[23] Ye Z Z, Lv J G, Zhang Y Z, He H P 2009 Zinc oxide doped semiconductor material technology and application (Zhejiang: Zhejiang University Press) p6 (in Chinese) [叶志镇, 吕建国, 张银珠, 何海平 2009 氧化锌半导体材料掺杂技术与应用(浙江: 浙江大学出版社)第6页]
[24] Zhao H F, Cao Q X, Li J T 2008 Acta Phys. Sin. 57 5828
[25] Schleife A, Fuchs F, Furthm ller J 2006 J. phys Rev. B 73 245212
[26] Erhart P, Albe K, Klein A 2006 Phys. Rev. B 73 205203
[27] Zhou C, Kang J 2004 13th Proceedings of the International Conference on Semiconducting and Insulating Materials, Beijing China, September 20-25, 2004 pp81-84
[28] Pearton S J, Norton D P, Ip K, Heo Y W, Steiner T 2004 J. Vac. Sci. Technol. B 22 932
[29] Li P, Deng S H, Zhang L, Yu J Y, Liu G H 2010 Chin. Phys. B 19 117102