[1] Wang X F, Chen G R 2006 Complex Networks Theory and its Applications (Beijing:Tsinghua University Press)(in Chinese)[汪小帆、李 翔、陈关荣 2006 复杂网络理论及其应用 (北京:清华大学出版社)]
[2] He D R, Lin Z H, Wang B H 2008 Complex Systems and Complex Networks (Beijing: Higher Education Press)(in Chinese)[何大韧、刘宗华、汪秉宏 2008 复杂系统与复杂网络 (北京:高等教育出版社) ]
[3] Wu J S, Di Z R 2004 Prog. Phys. 24 18 (in Chinese) [吴金闪、狄增如 2004 物理学进展 24 18]
[4] Fang J Q 2006 Sci. Techn. Rev. 24 67 (in Chinese) [方锦清 2006 科技导报 24 67]
[5] Zhou T, Bai W J, Wang B H, Liu Z J, Yan G 2005 Physics 34 31 (in Chinese) [周 涛、柏文洁、汪秉宏、刘之景、严 钢 2005 物理 34 31]
[6] Li J, Wang B H, Jiang P Q, Zhou T, Wang W X 2006 Acta Phys. Sin. 55 4051 (in Chinese) [李 季、汪秉宏、蒋品群、周 涛、王文旭 2006 物理学报 55 4051]
[7] Xu D, Li X, Wang X F 2007 Acta Phys. Sin. 56 1313 (in Chinese) [许 丹、李 翔、汪小帆 2007 物理学报 56 1313]
[8] Liu H K, Zhang X L, Cao L, Wang B H, Zhou T 2009 Sci. China Ser. G 39 935 (in Chinese) [刘宏鲲、张效莉、曹 崀、汪秉宏、周 涛 2009 中国科学G辑 39 935]
[9] Zhang P P, He Y, Zhou T, Su B B, Chang H, Zhou Y P, Wang B H, He D R 2006 Acta Phys. Sin. 55 60 (in Chinese) [张培培、何 阅、周 涛、苏蓓蓓、常 慧、周月平、汪秉宏、何大韧 2006 物理学报 55 60]
[10] Weng W G, Ni S J, Shen S F, Yuan H Y 2007 Acta Phys. Sin. 56 1938 (in Chinese) [翁文国、倪顺江、申世飞、袁宏永 2007 物理学报 56 1938]
[11] Liu H K, Zhou T 2007 Acta Phys. Sin. 56 106 (in Chinese) [刘宏鲲、周 涛 2007 物理学报 55 106]
[12] Albert R, Barabasi A L 2002 Rev. Mod. Phys. 74 47
[13] Dorogovtsev S N, Mendes J F F 2002 Adv. Phys. 51 1079
[14] Watts D J, Strogatz S H 1998 Nature 393 440
[15] Barabasi A L, Albert R 1999 Science 286 509
[16] Holme P, Kim B J 2002 Phys. Rev. E 65 026107
[17] Alon U 2002 Nat. Rev. Gene 8 450
[18] Bianconi G, Caldarelli G, Capocci A 2008 Phys. Rev. Lett. 100 118701
[19] Vazquez A, Dobrin R, Sergi D, Eckmann J P, Oltvai Z N, Barabasi A L 2004 Proc. Natl. Acad. Sci. USA 101 17940
[20] Zhou T, Xiao W K, Ren J, Wang B H 2007 Complex Syst. Complex Sci. 4 10 (in Chinese) [周 涛、肖伟科、任 捷、汪秉宏 2007 复杂系统与复杂性科学 4 10]
[21] Xiao W K, Ren J, Qi F, Zhu M X, Yang H F, Jin H Y, Wang B H, Zhou T 2007 Phys. Rev. E 76 037102
[22] Yang H X, Wang B H, Liu J G, Han X P, Zhou T 2008 Chin. Phys. Lett. 25 2718
[23] Caldarelli G 2007 Scale-free networks: complex webs in nature and technology (New York: Oxford University Press) p112
[24] Barabási A L 2009 Science 325 412
[25] Xing C M, Liu F A 2010 Acta Phys. Sin. 59 1608 (in Chinese) [邢长明、刘方爱 2010 物理学报 59 1608]
[26] He M H, Zhang D M, Wang H Y, Li X G, Fang P J 2010 Acta Phys. Sin. 59 5175 (in Chinese) [何敏华、张端明、王海艳、李小刚、方频捷 2010 物理学报 59 5175]
[27] Wang G Z, Cao Y J, Bao Z J, Han Z X 2009 Acta Phys. Sin. 58 3597 (in Chinese) [王光增、曹一家、包哲静、韩祯祥 2009 物理学报 58 3597]
[28] Ou Y M, Fei Q, Yu M H 2008 Acta Phys. Sin. 57 6763 (in Chinese) [欧阳敏、费 奇、余明晖 2008 物理学报 57 6763]
[29] Tan S, Dai G Z, Wang L, Fan M 2007 Acta Phys. Sin. 56 6326 (in Chinese) [覃 森、戴冠中、王 林、范 明 2007 物理学报 56 6326]
[30] Kossinets G, Watts D J 2006 Science 311 88
[31] Liben-Nowell D, Kleinberg J M 2007 J. Am. Soc. Inf. Sci . Tech. 58 1019
[32] Zhou T, Lü L, Zhang Y C 2009 Eur. Phys. J. B 71 623
[33] Klemm K, Eguiluz V M 2002 Phys. Rev. E 65 057102
[34] Goldstein M L, Morris S A, Yen G G 2004 Eur. Phys. J. B 41 255
[35] Garlaschelli D, Capocci A, Caldarelli G 2007 Nature Phyics. 3 813
[36] Valverde S, Cancho R F, Sole R V 2002 Euro. Phys. Lett. 60 512
[37] Baiesi M, Manna S S 2003 Phys. Rev. E 68 047103
[38] Kim B J, Trusina A, Minnhagen P, Sneppen 2005 Eur. Phys. J. B 43 369
[39] Perotti J I, Billoni O V, Tamarit F A, Chialvo D R, Cannas S A 2009 Phys. Rev. Lett. 103 10870