[1] Benzi R, Sutera A, Vulpiani A 1981 J. Phys. A 14 L453
[2] Hu G 1994 Stochastic Forces and Nonlinear System (Shanghai: Shanghai Science & Technology Education Press) (in Chinese) [胡岗 1994 随机力与非线性系统(上海:上海科技教育出版社)]
[3] Dykman M I, Luchinsky D G, McClintock P V E, Stein N D, Stocks N G 1992 Phys. Rev. A 46 R1713
[4] Leng Y G, Wang T Y 2003 Acta Phys. Sin. 52 2432 (in Chinese) [冷永刚, 王太勇 2003 物理学报 52 2432]
[5] Jin Y F, Hu H Y 2009 Acta Phys. Sin. 58 2895 (in Chinese) [靳艳飞, 胡海岩 2009 物理学报 58 2895]
[6] Berdichevsky V, Gitterman M 1996 Europhys. Lett. 36 161
[7] Gitterman M 2003 Phys. Rev. E 67 057103
[8] Zhou Z R, He Z Y 2011 Journal of Vibration And Shock. 30 171 (in Chinese) [周玉荣, 何正友 2011 振动与冲击 30 171]
[9] Gammaitoni L, Hanggi P, Jung P, Marchesoni F 1998 Rev. Mod. Phys. 70 223
[10] McNamara B, Wiesenfeld K 1989 Phys. Rev. A 39 4854
[11] Zhou T, Moss F 1990 Phys. Rev. A 41 4255
[12] Mitaim S, Kosko B 1998 Proceedings of the IEEE 86 2152
[13] Wan P, Zhan Y J, Li X C, Wang Y H 2011 Acta Phys. Sin. 60 040502 (in Chinese) [万频, 詹宜巨, 李学聪, 王永华 2011 物理学报 60 040502]
[14] Cao L, Wu D J 2007 Physica A 376 191
[15] Lu Z X, Cao L 2011 Acta Phys. Sin. 60 110501 (in Chinese) [陆志新, 曹力 2011 物理学报 60 110501]
[16] Gingl Z, Vajtai R, Kiss L B 2000 Chaos, Solitons & Fractals 11 1929
[17] Leng Y G, Leng Y S, Guo Y 2006 Journal of Sound and Vibration 292 788