[1] Date M, Takeuchi Y, Kato K 1998 J. Phys. D: Appl. Phys. 31 2225
[2] Fan Y H, Ren H W, Wu S T 2003 Opt. Express 11 3080
[3] Du F, Lu Y Q, Wu S T 2004 Appl. Phys. Lett. 85 2181
[4] Qian S H, Jennifer C, Liu P, Quan X N 2001 Proc. SPIE 4279 69
[5] Deng S P, Li W C, Huang W B, Lu X H, Xuan L 2011 Acta Phys. Sin. 60 056102 (in Chinese) [邓舒鹏, 李文萃, 黄文彬, 鲁兴海, 宣丽 2011 物理学报 60 056102]
[6] Hsiao V K S, Lu C, He G S, Pan M, Cartwright A N, Prasad P N, Jakubiak R, Vaia R A, Bunning T J 2005 Opt. Express 13 3787
[7] Sutherland R L 2002 J. Opt. Soc. Am. B 19 2995
[8] Zhang B, Liu Y J, Jia Y, Xu K S 2003 Acta Phys. Sin. 52 91 (in Chinese) [张斌, 刘言军, 贾瑜, 徐克璹 2003 物理学报 52 91]
[9] Kogelnik H 1969 Bell Syst. Tech. J. 48 2909
[10] Vardanyan K K, Qi J, Eakin J N, Sarkar M D, Crawford G P 2002 Appl. Phys. Lett. 81 4736
[11] Huang W B, Deng S P, Liu Y G, Peng Z H, Yao L S, Xuan L 2012 Acta Phys. Sin. 61 094208 (in Chinese) [黄文彬, 邓舒鹏, 刘永刚, 彭增辉, 姚丽双, 宣丽 2012 物理学报 61 094208]
[12] Sarkar M D, Gill N L, Whitehead J B, Crawford G P 2003 Macromolecules 36 630
[13] White T J, Liechty W B, Natarajan L V, Tondiglia V P, Bunning T J, Guymon C A 2006 Polymer 47 2289
[14] Sutherland R L, Natarajan L V, Tondiglia V P 1993 Chem. Mater. 5 1533
[15] Butler J J, Malcuit M S, Rodriguez M A 2002 J. Opt. Soc. Am. B 19 183
[16] Liang Q T 2008 Physical Optics (Beijing: Publishing House of Electronics Industry) p339 (in Chinese) [梁铨廷 2008 物理光学 (北京: 电子工业出版社) 第339页]
[17] Kogelnik H, Shank C V 1972 J. Appl. Phys. 43 2327
[18] Chen H M, Zhao X Y 2009 Laser Principles and Applications (Beijing: Publishing House of Electronics Industry) p141 (in Chinese) [陈鹤鸣, 赵新彦 2009 激光原理及应用 (北京: 电子工业出版社) 第141 页]
[19] Smirnova T N, Sakhno O V, Stumpe J, Kzianzou V, Schrader S 2011 J. Opt. 13 035709