[1] Wang G H 2003 Cluster Physics (Shanghai: Shanghai Scientific and Technology Press) p1-9 (in Chinese) [王广厚 2003 团簇物理学 (上海: 上海科学技术出版社) 第1–9页]
[2] Li G J, Wang Q, Li H T, Wang K, He J C 2008 Chin. Phys. B 17 3343
[3] Aguado A, López J M 2005 Phys. Rev. B 72 205420
[4] Jesser W A, Shneck R Z, Gile W W 2004 Phys. Rev. B 69 144121
[5] Cawkwell M J, Nguyen-Manh D, Pettifor D G, Vitek V 2006 Phys. Rev. B 73 064104
[6] Yang Q W, Zhu R Z 2005 Acta Phys. Sin. 54 4245 (in Chinese) [杨全文, 朱如曾 2005 物理学报 54 4245]
[7] Duan H M, Ding F, Rosén A, Harutyunyan A R, Curtarolo S, Bolton K 2007 Chem. Phys. 333 57
[8] Neal C M, Starace A K, Jarrold M F 2007 Phys. Rev. B 76 054113
[9] Shvartsburg A A, Jarrold M F 2000 Phys. Rev. Lett. 85 2530
[10] Alavi S, Thompson D L 2006 J. Phys. Chem. A 110 1518
[11] Lu S, Zhang J, Duan H 2009 Chem. Phys. 363 7
[12] Doye J P K 2006 Comp. Mater. Sci. 35 227
[13] Liu Z L, Cai L C, Chen X R Jing F Q 2008 Phys. Rev. B 77 024103
[14] Verstraete M J, Charlier J C 2005 Appl. Phys. Lett. 86 191917
[15] Cox D M, Trevor D J, Whetten R L, Rohlfing E A, Kaldor A 1986 J. Chem. Phys. 84 4651
[16] Gong X G, Kumar V 1993 Phys. Rev. Lett. 70 2078
[17] Shimojo F, Ohmura S, Kalia R K, Nakano A, Vashishta P 2010 Phys. Rev. Lett. 104 126102
[18] Neal C M, Starace A K, Jarrold M F, Joshi K, Krishnamurty S, Kanhere D G 2007 J. Phys. Chem. C 111 17788
[19] Michaelian K, Rendón N, Garzón I L 1999 Phys. Rev. B 60 2000
[20] Rodríguez-López J L, Aguilera-Granja F, Michaelian K, Vega A 2003 Phys. Rev. B 67 174413
[21] Zhang W, Zhang F, Zhu Z 2006 Phys. Rev. B 74 033412
[22] Cleri F, Rosato V 1993 Phys. Rev. B 48 22
[23] Berendsen H J C, Postma J P M, van Gunsteren W F, DiNola A, Haak J R 1984 J. Chem. Phys. 81 3684
[24] Bonai-Koutecký V, Jellinek J, Wiechert M, Fantucci P 1997 J. Chem. Phys. 107 6321
[25] Liu J T, Duan H M 2009 Acta Phys. Sin. 58 4826 (in Chinese) [刘建廷, 段海明 2009 物理学报 58 4826]