[1] Mei F X, Wu H B 2010 Chin. Phys. B 19 050301
[2] Xie Y L, Yang X F, Jia L Q 2011 Commun. Theor. Phys. 55 111
[3] Wang X X, Sun X T, Zhang M L, Xie Y L, Jia L Q 2012 Acta Phys. Sin. 61 064501 (in Chinese) [王肖肖, 孙现亭, 张美玲, 解银丽, 贾利群 2012 物理学报 61 064501]
[4] Zhang Y 2008 Acta Phys. Sin. 57 5374 (in Chinese) [张毅 2008 物理学报 57 5374]
[5] Jia L Q, Wang X X, Zhang M L, Han Y L 2012 Nonlinear Dyn. 69 1807
[6] Luo S K 2007 Acta Phys. Sin. 56 5580 (in Chinese) [罗绍凯 2007 物理学报 56 5580]
[7] Zhang M L, Wang X X, Han Y L, Jia L Q 2012 J. Yunnan Univ. (Natural Sciences Edition) 34 664 (in Chinese) [张美玲, 王肖肖, 韩月林, 贾利群 2012 云南大学学报 (自然科学版) 34 664]
[8] Han Y L, Wang X X, Zhang M L, Jia L Q 2013 Nonlinear Dyn. 73 357
[9] Ge W K 2008 Acta Phys. Sin. 57 6714 (in Chinese) [葛伟宽 2008 物理学报 57 6714]
[10] Han Y L, Wang X X, Zhang M L, Jia L Q 2013 Acta Phys. Sin. 62 110201 (in Chinese) [韩月林, 王肖肖, 张美玲, 贾利群 2013 物理学报 62 110201]
[11] Fang J H 2010 Chin. Phys. B 19 040301
[12] Zheng S W, Xie J F, Chen X W, Du X L 2010 Acta Phys. Sin. 59 5209 (in Chinese) [郑世旺, 解加芳, 陈向炜, 杜雪莲 2010 物理学报 59 5209]
[13] Xie Y L, Jia L Q 2010 Chin Phys. Lett. 27 120201
[14] Luo S K 2002 Acta Phys. Sin. 51 712 (in Chinese) [罗绍凯 2002 物理学报 51 712]
[15] Cai J L 2009 Acta Phys. Sin. 58 22 (in Chinese) [蔡建乐 2009 物理学报 58 22]
[16] Wu H B, Mei F X 2009 Chin. Phys. B 18 3145
[17] Cai J L 2009 Acta. Phys. Pol. A 115 854
[18] Cai J L 2010 Acta. Phys. Pol. A 117 445
[19] Jiang W A, Luo S K 2012 Nonlinear Dyn. 67 475
[20] Jiang W A, Li Z J, Luo S K 2011 Chin. Phys. B 20 030202
[21] Galiullin A S, Gafarov G G, Malaishka R P, Khwan A M 1997 Analytical Dynamics of Helmholtz Birkhoff and Nambu Systems (Moscow: UFN) p183 (in Russian)
[22] Zhang Y, Xue Y 2009 Chin. Q. Mech. 30 216 (in Chinese) [张毅, 薛纭 2009 力学季刊 30 216]
[23] Cai J L, Shi S S, Fang H J 2012 Meccanica 47 63
[24] Han Y L, Sun X T, Zhang Y Y, Jia L Q 2013 Acta Phys. Sin. 62 160201 (in Chinese) [韩月林, 孙现亭, 张耀宇, 贾利群 2013 物理学报 62 160201]
[25] Chen X W, Zhao Y H, Li Y M 2009 Chin. Phys. B 18 3139
[26] Cai J L, Shi S S 2012 Acta Phys. Sin. 61 030201 (in Chinese) [蔡建乐, 史生水 2012 物理学报 61 030201]
[27] Appell P 1953 Traité de Mécanique Rationnelle Ⅱ (Paris: Gauthier-Villars) p335
[28] Xue W X 1987 Acta Mech. Sin. 3 354
[29] Cai J L 2012 Nonlinear Dyn. 69 487
[30] Cui J C, Zhang Y Y, Yang X F, Jia L Q 2010 Chin. Phys. B 19 030304
[31] Li Y C, Xia L L, Wang X M, Liu X W 2010 Acta Phys. Sin. 59 3639 (in Chinese) [李元成, 夏丽莉, 王小明, 刘晓巍 2010 物理学报 59 3639]
[32] Jia L Q, Sun X T, Zhang M L, Zhang Y Y, Han Y L 2014 Acta Phys. Sin. 63 010201 (in Chinese) [贾利群, 孙现亭, 张美玲, 张耀宇, 韩月林 2014 物理学报 63 010201]
[33] Jiang W A, Luo S K 2011 Acta Phys. Sin. 60 060201 (in Chinese) [姜文安, 罗绍凯 2011 物理学报 60 060201]
[34] Han Y L, Wang X X, Zhang M L, Jia L Q 2013 Nonlinear Dyn. 71 401
[35] Mei F X, Chen X W 2000 Chin. Phys. 9 721
[36] Wang X X, Han Y L, Zhang M L, Jia L Q 2013 Chin. Phys. B 22 020201
[37] Cai J L 2008 Chin. Phys. Lett. 25 1523
[38] Han Y L, Wang X X, Zhang M L, Jia L Q 2014 J. Mech. 30 21
[39] Fang J H 2009 Acta Phys. Sin. 58 3617 (in Chinese) [方建会 2009 物理学报 58 3617]