[1] Li D, Qian F C, Fu P L 2002 IEEE Trans. Autom. Control 47 2010
[2] Li D, Qian F C, Fu P L 2008 Automatica 44 119
[3] Li D, Qian F C, Gao J J 2009 IEEE Trans. Autom. Control 54 2225
[4] Sain M K 1966 IEEE Trans. Autom. Control 11 118
[5] Sain M K, Liberty S R 1971 IEEE Trans. Autom. Control 16 431
[6] Huang J W, Feng J C, L S X 2014 Acta Phys.Sin. 63 050502 (in Chinese) [黄锦旺, 冯久超, 吕善翔 2014 物理学报 63 050502]
[7] Li C, Xu W, Wang L, Li D X 2013 Chin. Phys. B 22 110205
[8] Zhu Z W, Zhang Q X, Xu J 2014 Chin. Phys. B 23 088201
[9] Yue X L, Xu W, Zhang Y, Wang L 2014 Acta Phys.Sin. 63 060502 (in Chinese) [岳晓乐, 徐伟, 张莹, 王亮 2014 物理学报 63 060502]
[10] Forbes M G, Guay M, Forbes J F 2004 J. Precess Contr. 14 399
[11] Karny M 1996 Automatica 32 1719
[12] Liu F, Ouyang Z C 2014 Chin. Phys. B 23 070512
[13] Yeontaek C, Sang G J 2011 Chin. Phys. B 20 050501
[14] Hu H B, Du P, Huang S H, Wang Y 2013 Chin. Phys. B 22 074703
[15] Guo L, Wang H 2010 Stochastic Distribution Control System Design: A Convex Optimization Approach (London: Springer)
[16] Guo L, Wang H 2005 IEEE Trans. Syst. Man Cybern. B: Cybern. 35 65
[17] Guo L, Yin L 2009 IET Control Theory Appl. 3 575
[18] Fuller A T 1969 Int. J. Control 9 603
[19] Zhuang B Z, Chen N L, Gao Z 1986 The Random Vibration Theory of the Nonlinear and Application (Hangzhou: Zhejiang University Press) (in Chinese) [庄表中, 陈乃立, 高瞻 1986 非线性随机振动理论及应用 (浙江大学出版社)]
[20] Xie W X, Xu W, Lei Y M, Cai L 2005 Acta Phys.Sin. 54 1105 (in Chinese) [谢文贤, 徐伟, 雷佑铭, 蔡力 2005 物理学报 54 1105]
[21] Langley R 1985 J. Sound Vibr. 101 41
[22] Paola M D, Ricciardi G, Vasta M 1995 Probab. Eng. Mech. 10 1
[23] Zhu C X, Zhu W Q 2011 Automatica 47 539