[1] Swift G W 1988 J. Acoust. Soc. Am. 84 1145
[2] Wu F, Li Q, Guo F Z, Shu A Q 2012 J. Wuhan Inst. Tech. 34 1 (in Chinese) [吴锋, 李青, 郭方中, 舒安庆 2012武汉工程大学学报34 1]
[3] Yang Z C, Wu F, Guo F Z, Zhang C P 2011 Acta Phys. Sin. 60 084303 (in Chinese) [杨志春, 吴锋, 郭方中, 张春萍 2011 物理学报 60 084303]
[4] Ge H, Fan L, Xia J, Zhang S Y, Tao S, Yang Y T, Zhang H 2014 Chin. Phys. B 23 074301
[5] Guo F Z, Li Q 2007 Heat Dynamics (Wuhan: Huazhong University of Science and Technology Press) p54 (in Chinese) [郭方中, 李青 2007 热动力学 (武汉: 华中科技大学出版社) 第54页]
[6] Zhang X Q, Li Z Y, Wu J H, Li Q, Tu Q, Yu Z B, Guo F Z 2003 Cryogenics 1 39 (in Chinese) [张晓青, 李正宇, 伍继浩, 李青, 涂虬, 禹智斌, 郭方中 2003 低温工程 1 39]
[7] Tu Q, Li M, Li Q, Zhang X Q, Guo F Z 2003 Vacuum Cryogenics 9 239 (in Chinese) [涂虬, 李敏, 李青, 张晓青, 郭方中 2003 真空与低温 9 239]
[8] Tu Q, Li Q, Liu J X, Wu F, Guo F Z 2003 Cryogenics 2 8 (in Chinese) [涂虬, 李青, 刘钧霞, 吴锋, 郭方中 2003 低温工程 2 8]
[9] Chen X, Li Q, Li Z Y, Guo F Z 2004 Cryogenics 1 27 (in Chinese) [陈熙, 李青, 李正宇, 郭方中 2004 低温工程 1 27]
[10] Li Z Y, Li Q, Wu F, Chen X, Tu Q, Guo F Z 2004 Cryogenics 1 17 (in Chinese) [李正宇, 李青, 吴锋, 陈熙, 涂虬, 郭方中 2004 低温工程 1 17]
[11] Hu X H, Zhang X Q, Wang H L, Shu S M 2008 Chin. Sci. Bull. 53 2109 (in Chinese) [胡兴华, 张晓青, 王惠龄, 舒水明 2008 科学通报 53 2109]
[12] Yu G Y 2008 Ph. D. Dissertation (Beijing: Chinese Academy of Sciences) (in Chinese) [余国瑶 2008 博士学位论文 (北京: 中国科学院)]
[13] Wu J H 2002 Ph. D. Dissertation (Wuhan: Huazhong University of Science and Technology) (in Chinese) [伍继浩 2002 博士学位论文 (武汉: 华中科技大学)]
[14] Wu F, Shu A Q, Guo F Z, Wang T 2014 Energy 68 370
[15] Huang B H 1990 J. Guangxi Univ. 15 90 (in Chinese) [黄炳华 1990 广西大学学报15 90]
[16] Huang B H 1990 J. Guangxi Univ. 15 81 (in Chinese) [黄炳华 1990 广西大学学报15 81]
[17] Hu X H 2008 Ph. D. Dissertation (Wuhan: Huazhong University of Science and Technology) (in Chinese) [胡兴华 2008 博士学位论文 (武汉: 华中科技大学)]
[18] Arnott W P, Belcher J R, Raspet R, Bass H 1994 J. Acoust. Soc. Am. 96 370
[19] Lai B H 2011 Ph. D. Dissertation (Hangzhou: Zhejiang University) (in Chinese) [赖碧翚 2011 博士学位论文 (杭州: 浙江大学)]